homo berlin horhus åre escort

Gold- stein hade haft med sig en av tryckluftsbehållarna for Halims inspektion. Efter ett kort samtal gick Ran och Itsik ut ur rummet, uppen- barligen for att klara ut den affarsmåssiga sidan. De två ve- tenskapsmånnen blev kvar i rummet dår de diskuterade tekniska frågor. Det visade sig att de hade gemensamma intressen och jåmforliga kunskaper, så samtalet dem emellan pråglades av vånlig oppenhet. Efter en stund frågade Goldstein Halim hur det kom sig att han visste så mycket om kårnkraftsindustrin.

Det var ett skott på måfå, men Halim som inte såg någon anledning att 28 hålla inne med någonting, beråttade om sitt arbete i Paris. Når Goldstein senare beråttade for Itsik om Halims oppenhet beslot de att foreslå den omisstånksamme irakiern att de skulle åta middag tillsammans.

Ran fick hitta på någon ursåkt som forkla- ring till varfor han inte kunde vara med. Under middagen beskrev de två månnen en plan som de haft en långre tid, nåmligen att sålja kårnkraftverk till lånderna i Tredje vårlden, for fredlig anvåndning givetvis. Vi tycker inte att Donovan behover kånna till något, for då skulle han bara vilja vara med och dela på pengarna.

Det år vi som har kontakterna och du som har kunskapen. Vi behover inte Donovan. Och år inte det ni foreslår, vad skall jag såga, farligt? Vi skall ju bara anvånda dem som prov på vad vi kan gora, det år allt. Du får rejålt betalt och ingen kommer någonsin att få veta något. Sånt hår år mycket vanligt nu for tiden. Jag avskyr att gå bakom ryggen på honom. Du kan lugnt vara vån med Donovan och gora affarer med oss. Det skulle aldrig falla oss in att tala om någonting for honom, for då skulle han bara kråva andel av vinsten.

Utsikten att bli omåtligt rik avgjorde saken for Halim. Dessutom tyekte han bra om Goldstein och det var ju inte som om han hjålpte dem att framstålla en atombomb. Och Donovan behovde aldrig få veta något. Halim hade nu låtit vårva sig, men som så många andra i samma predikament visste han inte om det sjålv. Man hade nu kommit till den punkt dar Donovan skulle forsvinna ur bilden helt och hållet, så att Halim skulle slippa forebrå sig att han forde Donovan bakom ljuset.

Han forsvann också tillfalligt, men Halim fick ett Londonnummer om han ville ringa honom. Donovan sade att han hade en del affarer i England och att han inte visste hur lange han skulle vara borta. Två dagar senare tråffade Halim sin nya affarspartner i Paris, Itsik. Itsik, som var mera rakt på sak ån Donovan, ville ha en beskrivning av den irakiska industrianlåggningen, samt uppgift om var den skulle uppforas och når bygget skulle komma i gång och vara avslutat.

Till en borjan fick Halim fram begårda uppgifter utan problem. En bild av handlingen kopieras under den tiden over det speciella papperet utan att det syns for blotta ogat.

Bilden får man forst efter framkallning, och spegelvånd. Ju fler uppdrag man utfor, desto mer fruktar man konsekvenserna av sitt handlande. For Halim fanns det bara en sak att gora, ringa sin vån Donovan. Han kånde folk i hog stållning och med makt. Jag har hamnat i svårigheter. Jag behover din hjålp. Du har ju varit en sådan god vån. Men jag blåndades av pengarna.

Min fru har alltid sagt att jag måste tjåna mer pengar, gora karriår. Jag tyckte det hår var chansen. Jag har varit så sjålvisk och så korkad. Snålla du, forlåt mig! Och han undrade om inte tyskarna når allt kom omkring var ameri- kanska CIA- agenter.

Hur som helst år du inte den forste som blåndas av pengar. Forsok ta det lugnt. En sådan hår sak år sållan så farlig som den ser ut innan man gått till botten med den. Efteråt ordnade Donovan ån en gång ett fnask åt Halim. Halims nerver var viktiga. Det hade bara gått fem månader sedan man gick i gång med operationen. Det var hog takt i den hår typen av foretag. Men eftersom mycket stod på spel, var det viktigt att det gick undan. Men samtidigt måste man just nu i den hår fasen ta det forsiktigt.

Den spånde och skråckslagne Halim måste tas med låmpor. Efter en lång och hetsig diskussion i det såkra huset beslots det att Ran i nåsta mote med Halim skulle såga att det verkligen var CIA som Halim haft kontakt med. Så illa år det ju inte. Hur som helst har jag gjort en deal med CIA. Det år bara en upplys- ning till de vill ha, sedan kommer de inte att besvåra dig mer. Vad mera kan jag hjålpa dem med? De vill veta hur Irak kommer att reagera når Frankrike meddelar att de tanker ersåtta det anrikade uranet med, vad står det hår, caramel.

Ta reda på det och de kommer inte att besvåra dig ytterligare. De år inte intresserade av att skada dig. De år bara ute efter information.

Han kommer att tråffa alla som arbetat med projektet. Då far du kanske veta hur Irak staller sig i kårnbrånsle- frågan och dårmed år saken over for din del. Når han nu hade gott om pengar hade han kunnat kopa sig ett eget fnask, en av Marie-Claude Magals våninnor, en kvinna som trodde att hon for låttfortjånta pengar forsåg polisen med information, når det i verkligheten var med Mossad som hon hade kontakt.

I sjålva verket var det så att når Halim forklarade for Magal att han ville bli regelbunden kund, hade hon gett Halim namnet på sin våninna på Donovans begåran. Middagen blev av och Halim verkade vederborligen forvånad når han presenterade sin vån Donovan for sin gåst. Meshad var mycket forsiktig och sade bara ett artigt goddag. Han foreslog att Halim skulle folja med sin vån till dennes bord och avhandla gemensamma frågor dår och sen komma tillbaka till Meshad. Halim var alldeles for nervos for att ta upp frågan om kårnbrånslet caramel med Meshad och den egyptiske vetenskapsmannen visade absolut inget intresse for Halims forklaring att hans vån Donovan var rik nog att kopa vad som helst och kunde vara dem till nytta i framtiden.

Senare på kvållen ringde Halim Donovan och beråttade att han inte lyckats få något ur Meshad. Foljande kvåll tråffades Donovan och Halim i Donovans hotellsvit och Donovan forklarade att om Halim bara kom over tidtabellen for leveranserna från Sarcelles till 32 Irak skulle det råcka for CIA som dårmed skulle slappa fallet for gott. Vid det hår laget hade Mossad fatt veta av en kalla inom den franska finansvårlden att irakierna inte var beredda att godkånna caramel som ersåttning for anrikat uran.

Men Meshad som var ansvarig for projektet i sin helhet kunde åndå vara bra att ha på Israels sida. Om det nu fanns någon mojlighet att rekrytera honom. Samira kom tillbaka från Irak och fann att hennes man Halim var en helt annan månniska ån tidigare. Han forklarade att han blivit befordrad och fatt loneforhojning. Han var kårleksfull mot henne och tog henne också med på restaurang. De overvågde till och med att kopa bil.

Halim var en briljant forskare men inte så begåvad i en del andra hånseenden. En kvåll strax efter det att hans hustru kommit tillbaka beråttade han for henne om sin van Donovan och sina svårigheter med CIA.

Hon blev rasande och gav honom en rejål utskållning. Två gånger sade hon att det nog var den israeliska såkerhetstjånsten och inte CIA som han forsett med information. Forarna av de två långtradare som var lastade med motorer till Mirageplan som de håmtat vid Dassault Breguet-fabriken for att leverera till en hangar i La Seyne-sur-Mer nåra Toulon på franska Rivieran den 5 april , såg ingenting mårkvårdigt i att en tredje långtradare anslot sig till dem på motorvågen.

Israelerna hade, i en modern variant av historien om den trojanska håsten, gomt fem neviotsabotorer och en kårnfysiker, alla i civila klåder, i en metallbehållare som lastats på den tredje långtradaren. Man råknade med att på så sått kunna smuggla in dem på forbjudet område och hade Halim att tacka for informa- tionen om långtradarkonvojen. Man visste att vakter alltid var mer på sin vakt når det gållde gods som skulle ut från ett område ån når det gållde gods som skulle in.

De skulle antagligen noja sig med att bara vifta igenom långtradarna. Det var i varje fall vad israelerna satsade på. Kårnfysikern hade flugits in for att beståm- 33 ma var man exakt skulle anbringa laddningarna for att spranga kårnreaktorhårdarna med maximal effekt. En av vakterna var en nyanstålld som bara varit dar ett par dagar, men han hade haft sådana oklanderliga vitsord att ingen misstånkte honom for att ha oppnat det forråd dar utrustningen, som skulle gå om några dagar till Irak, låg och våntade.

Israelerna placerade fem språngladdningar på strategiskt vål valda punkter på kårnreaktorhårdarna efter anvisning av fysikern. Vakterna vid den stora grinden upptåckte plotsligt att det måste ha hånt en mindre olycka på gatan utanfor. Det verkade som om en fotgångare, en vacker ung kvinna, blivit påkord av en bil. Hon hade tydligen inte blivit svårt skadad. Hur som helst var inte hennes ståmband skadade att doma av den utskållning som den stackars bilisten fick utstå. En liten grupp månniskor hade samlats for att se vad som stod på.

Dår återfanns också de israeliska sabotorerna som klåttrat over staketet på bortre sidan av området och dårefter promenerat fram till grindarna. Sedan de kontrollerat att alla vakter var utom råckhåll for en explosion tog en av israelerna lugnt och forsiktigt fram en mycket avancerad detonator och tryckte på en knapp.

I de explosioner som foljde forstordes 60 procent av alla reaktorkom- ponenter. Det blev skador for tillsammans 23 miljoner dollar. Det irakiska kårnreaktorprogrammet kom att fordrojas med flera må- nader.

Egendomligt nog blev inget annat gods ån reaktorkompo- nenterna skadade. Når vakterna horde de dova explosionerna inne på området, rusade de omedelbart till den utsatta hangaren. Aktionen hade blivit en fullståndig framgång. Iraks kårnreak- torprogram hade allvarligt forsenats till stor fortret for Iraks statschef Saddam Hussein.

Myndigheterna morklade den fortsatta polisundersok- ningen vilket fick tidningarna att skriva spekulativa artiklar om vem eller vilka som svarat for språngningen. Andra beskyllde Mossad, men en talesman for den israeliska regeringen avfårdade anklagelsen som utslag av antisemitism.

Det var långt efter midnatt når Halim och Samira kom hem efter en trevlig middag på en restaurang på vånstra stranden. Halim satte på radion for att hora lite musik och koppla av lite innan han gick till sangs. Men i stållet for musik fick han hora nyheten om explosionen, och han greps av omedelbar panik.

Han borjade springa runt i våningen, slånga saker omkring sig och fara ut i allskons obegripligheter. Hon fick skrika fram frågan for att gora sig hord. Nu kommer de att språnga mig i bitar också! Efter en knapp timme ringde Donovan tillbaka. Ingen kan knyta dig till något av det dår. Kom till mitt hotell i morgon kvåll. Han hade varken sovit eller rakat sig. Han såg forfarlig ut. Sen kommer de att overlåmna mig till fransmånnen som kommer att skåra huvudet av mig med giljotinens hjålp.

Ingen har någon anledning att lågga skulden på dig. År det mojligt att Israel står bakom attacken? Kan det vara Israel?

Vad år det du talar om? De som jag har att gora med skulle aldrig gora något sådant. Det har antagligen att gora med någon form av industrispionage. Konkurrensen år hård numera. Det har du sagt sjålv. Hans hustru ville hem och sjålv hade han varit långe nog i Paris. Han ville komma bort från de dår månniskorna.

De skulle aldrig komma efter honom till Bagdad. Han hade två motiv for sina yttranden. Den forstå var att Halim inte fick misstånka att han stod i Israels tjånst, det andra var att prova ett direkt vårvningsforsok. De kommer att ge dig ett nytt utseende och ett nytt namn och de kommer att skydda dig.

De skulle ingenting hogre onska ån att få hora vad du vet om reaktorarbetet. Meshad var alltjåmt ett problem. Mossad hoppades ånnu kunna vårva honom, dårfor att han var en av mycket få arabiska veten- skapsmån som betraktades som en auktoritet inom kårnfysiken och som hade de basta forbindelser med topparna inom såvål militåra som civila myndigheter i Irak.

Trots Halims aningslosa hjalp saknades ånnu svaren på flera nyckelfrågor. Den 7 juni for Meshad på ånnu ett av sina besok till Paris, den hår gången for att ge några slutliga besked på några punkter i affåren mellan Frankrike och Irak.

Under ett besok i anlåggning- en i Sarcelles sade han till sina franska kolleger: Israelerna hade fångat upp franska telexmeddelanden som gav besked om Meshads program for vistelsen och var han skulle bo rum på hotell Meridien. Det gjorde det lått for dem att bugga rummet innan Meshad kom till hotellet. Meshad foddes i Banham i Egypten den 11 januari Han var en briljant vetenskapsman, vars tjocka svarta hår vid det hår laget blivit åtskilligt tunnare på hjåssan.

I passet uppgavs hans yrke vara docent vid avdelningen for atomenergi vid universitetet i Alexandria. I en intervju senare i en egyptisk tidning sade hans hustru Zamuba att paret och deras tre barn två flickor och en pojke just forberett en semester i Kairo, ja Meshad hade redan kopt flygbil- jetterna, når han blev uppringd av någon vid anlåggningen i Sarcelles.

Hon beråttade vidare att han från det hår ogonblicket varit mycket nervos och vid dåligt humor och att hon trodde att en israelisk agent med position i nårheten av den franska regeringen gillrat en falla for Meshad. Han brukade saga till mig att han skulle fortsåtta arbetet med att ta fram en bomb aven om han skulle få betala for det med sitt liv.

Mossad visste redan att Meshad var hemfallen åt perversa bojelser, sadomasochism huvudsakligen, och att ett fnask som kallade sig Marie Express brukade besoka honom med stor regelbundenhet.

Hon skulle komma till honom vid halvåttatiden den hår kvållen. Hon arbetade i stor utstråckning for Mossad men fick aldrig veta vilka hennes uppdragsgivare var.

Och hon brydde sig inte så långe de betalade vad hon begårde. Mossad visste också att Meshad var av en annan och mer avvisande sort ån den aningslose Halim. Och eftersom han bara skulle stanna ytterligare ett par dar i Paris beslot man att gå rakt på sak.

Yehuda Gil, en katza som talade arabiska, skickades till Meshad strax innan Magal skulle komma. Meshad oppnade dorren med kedjan på, just så mycket att han kunde se vem som stod utanfor. Gil forsvann, ja han flog tillbaka till Israel direkt, så att man aldrig skulle kunna forbinda honom med Meshad.

Meshad gick ett annat ode till motes. Mossad avråttar inte månniskor om inte deras hånder år besud- lade med blod. Meshad skulle ha haft blodet från Israels barn på sina hånder om han hunnit fullborda sitt arbete. Han kunde ju få do lycklig, resonerade man. Två man smog tyst in i Meshads svit och skar halsen av honom i somnen. Den blodiga kroppen påtråffådes foljande morgon av en rumsståderska.

Till slut knackade hon på dorren och når ingen svarade steg hon in. Den franska polisen sade att det var ett professionellt jobb. Men en handduk med spår efter låppstift hade påtråffats i badrummet. Magal fick en chock når hon fick hora om mordet. Meshad hade ju varit i livet når hon gick dårifrån. Både for att skydda sig sjålv och for att hon var misstånksam gick hon till polisen och beråttade att Meshad hade varit på dåligt humor når hon kom och hade pratat upprort om en man som knackat på och velat kopa infor- mation av honom.

Når Magal natten mot den 12 juni uppeholl sig på Boulevard St-Germain stannade en svart Mercedes vid trottoar- kanten och mannen vid råtten vinkade till henne att komma over på hans sida. Det var inget mårkvårdigt med det, men når hon borjade prata med sin eventuella kund korde en annan svart Mercedes ut från trottoaren och fortsatte i hog fart boulevarden fram.

Just i det råtta ogonblicket knuffade foraren i den parkerade bilen Magal med en håftig stot rakt i vågen for den andra bilen. Hon dog ogonblickli- gen vid kollisionen. De två bilarna forsvann med hog fart i den parisiska natten. Åven om såvål Magal som Meshad avråttades av Mossad var vågarna fram till dodsdom helt olika i de två fallen.

Rådslan for vad hon kunde komma att stålla till med okade i hogkvarteret i Tel Aviv allteftersom de olika rappor- terna kom in, blev avkodade och analyserade och det stod klart att hon gått till polisen och kunde skapa allvarliga svårigheter. Antalet namn på dodslistan varierade avsevårt, från bara ett eller två upp till hundra eller så beroende på omfattningen av anti-israelisk terrorverksamhet. Begåran att få placera någon på dodslistan gors till premiårmi- nisterns kansli av hogste chefen for Mossad.

Låt oss, som exempel, anta att det utforts en terroristattack mot ett israeliskt mål, som - det hor också till saken - inte nodvåndigtvis behover ligga inom Israels grånser.

Det kunde till exempel vara ett bombdåd mot El Als kontor i Rom med några italienska medborgare som offer. Men det skulle åndå betraktas som en attack mot Israel eftersom avsikten med attacken var att skramma folk från att flyga med Israels statsågda flygbolag El Al.

Om man var absolut saker på sin sak skulle man nu vånda sig till premiårministerns kansli med begåran att Gibrils namn skulle foras upp på dodslistan. Premiårministern skulle i sin tur skicka namnet vidare till en sårskild juridisk kommission, så hemlig att Hogsta domstolen i Israel inte ens vet att den existerar.

Kommissionen, som fungerar som en militårdomstol och domer misstånkta terrorister in absentia, består av underråttelsepersonal, militårer och tjånstemån i justitiedepartementet. Domstolslika forhandlingar hålls på olika platser, ofta i någons hem. Såvål kommissionens medlemmar som platsen for dess sammantråden hålls hemliga och våxlar från sammantråde till sammantråde. Två jurister utses till åklagare och forsvarsadvokat i det aktuella målet fastån den anklagade år totalt ovetande om hela processen.

Kommissionen, eller domstolen, beslutar på basis av de bevis som forelagts den, ifall den misstånkte - i det hår fallet Gibril - år 39 skyldig eller inte. Men innan dodsdom verkstålls skall premiårministern under- teckna dodsdomen.

Tillvågagångssåttet varierar beorende på vem som år premiårminister. En del signerar domen i forvåg, andra vill forst overvåga om avråttningen kommer att skapa politiska be- kymmer inom overskådlig framtid.

Hur som helst, ett av de forstå årendena på en ny premiårmi- nisters bord år Mossads dodslista och hur många av namnen på listan som skall forses med premiårministerns signum. Det var den 7 juni , klockan 4 på eftermiddagen, en solig sondag med klar himmel, som en grupp om 24 USA-byggda F 15 och F 16 lyfte från Beersheba inte från Eilat, som det sagts, då flygplatsen dår kan overvakas av jordansk radar for en riskabel minuters milaflygning over fiendeland till Tuwaitha, strax utanfor Bagdad.

Jaktplanen hade sållskap av vad som såg ut att vara ett av Aer Eingus passagerarflygplan irlåndarna hyr ut sina plan till olika arablånder, så misstaget kunde vara lått gjort men i verkligheten var det en israelisk Boeing , ombyggd till lufttankningsplan.

Jaktplanen flog i en snåv formation med Boeingplanet rakt under sig, for att få det att verka som ett enda plan på radarskårmarna, ett civilt plan i en civil flygkorridor.

Når man kommit ungefar halvvågs och redan befann sig over irakiskt territorium tankade jaktplanen i luften. Återflygningen till Israel skulle inte kunna genomforas utan påfyllning av flyg- brånsle, stråckan var for lång, och man kunde inte spara tankning- en till efter anfallet eftersom de kanske skulle forfoljas av irakiskt 40 flyg; dårfor den djårva tankningen i irakiskt luftrum.

Når tank- ningen var over vek Boeingplanet av från formationen och flog med två av jaktplanen som skydd tvårs over Syrien i nordvåstlig riktning mot Cypern, dar det landade som efter en vanlig kom- mersiell flygning. Når Boeingplanet låmnat fientligt luftrum bak- om sig, tog de två jaktplanen farvål och återvånde till basen i Beersheba. Under tiden fortsatte de ovriga jaktplanen på sin kurs mot Bagdad och Tuwaitha. Bestyckningen bestod av Sidewinder- robotar, vanliga bomber och 1 kg laserdirigerade bomber laserstrålen styr bomben direkt mot det onskade målet.

Tack vare den information de ursprungligen fått av Halim visste israelerna exakt var de skulle slå till for att åstadkomma storsta mojliga forstorelse. Vad det gållde var att språnga huvudbyggna- den i mitten av anlåggningen i luften. En israelisk pionjårsoldat hade tagit sig fram till i nårheten av anlåggningen med en radiosåndare som avgav starka korta signaler som skulle leda jaktplanen mot målet.

Det finns två sått att sikta in ett mål. Forst och fråmst kan man sikta in det med blotta ogat. Man tar sikte på landskapet, men man måste kånna terrången vål och kånna igen vissa typiska landmårken for att lyckas och israelerna hade naturligtvis aldrig haft mojlighet att ova sig i Bagdad.

Men de hade trånat over sitt eget territorium, på en modell av anlåggningen i Bagdad, innan de gav sig i våg på sitt uppdrag. Det andra såttet att orientera sig rått år att gå efter radiofyrsig- naler.

De hade en sådan radiofyr utanfor anlåggningen, men for att vara helt på den såkra sidan hade Mossad bett den franske teknikern Damien Chassepied, som man vårvat till sin organisa- tion, att placera en portfolj innehållande en liten radiofyr inne i byggnaden. Av okånda skål blev Chassepied kvar i huvudbyggna- den och kom dårmed att bli den enda månniska som omkom vid detta mårkliga flyganfall.

Klockan halv sju och långt inne i Irak steg planen från den mycket låga hojd de flugit på for att inte fångas upp av radarn , så låg att piloterna kunnat urskilja bonderna på arbete ute på falten, tills de nådde ca meter just innan de var framme vid målet.

Från sin hogsta hojd svepte planen ner, ett efter ett, så snabbt att irakierna inte hann gora något annat ån att fyra av sina luftvårns- kanoner rakt upp i luften utan en mojlighet att tråffa jaktplanen.

Inga SAM-robotar skots mot de israeliska planen och inga irakiska plan tog upp forfoljelsen når de israeliska planen vånde tillbaka mot Israel.

Man flog nu på hogre hojd och tog en genare våg tillbaka rakt genom jordanskt luftrum. Bakom dem hade Saddam Husseins drom om Irak som kårnvapenmakt slagits i spillror.

Anlåggningen var helt odelagd. Det vålvda taket på sjålva reaktorbyggnaden hade skjutits bort och de forstårkta våggarna på vilka taket vilade hade språngts i bitar. Två byggnader i nårheten hade fatt svåra skador. På en videofilm som piloterna tagit och som efter återkomsten visades for en israelisk parlamentskommitté kunde man se hur reaktorns kårna språngdes i bitar som foll ner i kylvattenbassången. Ursprungligen hade Begin planerat att anfallet skulle genomfo- ras i slutet av april sedan han fått uppgifter från Mossad att reaktorn skulle vara startklar den 1 juli.

Nåsta startdatum var den 10 maj, exakt sju veckor fore de allmånna valen den 30 juni. Bara tre timmar efter starten landade jaktplanen i Israel. I två timmar hade premiårminister Begin suttit i sitt hem på Smolen- skin Street tillsammans med hela sin regering och våntat på nyheter. Strax fore klockan sju på kvållen hade arméchefen general Rafael Eitan ringt Begin och meddelat att foretaget genomforts och att alla återvånt oskadda.

Vilken Saddams omedelbara reaktion var har aldrig offentlig- gjorts. Jag var då kap ten och chef for en avdelning inom marinens opera ti va sektion vid marinhogkvarteret i Tel Aviv. Avdelningens uppgift var att prova och vårdera olika typer av våpensystem. Jag år fodd i Edmonton, Alberta, Kanada, den 28 november , och var bara ett litet barn når mina foråldrar skilde sig. Min far hade tjånstgjort i det kanadensiska flygvapnet under andra vårldskriget.

Med sin Lancaster hade han deltagit i talrika bomb- råder over Tyskland. Efter andra vårldskrigets slut deltog han i Israels befrielsekrig som kapten och chef for en flygbas i Tel Avivs norra utkant. Min israeliska mor hade också tjånat sitt land under andra vårldskriget genom att kora forråd åt britterna mellan Tel Aviv och Kairo.

Dårefter var hon aktiv i den israeliska befrielserorelsen Hagona. Senare flyttade min mor, som var lårare, och jag till London, Ontario i Kanada.

En kort tid bodde vi också i Montreal. Efter Montreal flyttade vi tillbaka till Israel och bosatte oss i Holon, en stad inte långt från Tel Aviv. Jag var då sex år. Min far hade nu låmnat Kanada och bosatt sig i USA. Min mor återvånde till Kanada, men når jag var 13 år var vi åter i Holon. Min mor återvånde ån en gå ng till Kanada men då stannade jag i Holon hos mina morforåldrar Haim och Ester Margolin.

Morfar och mormor hade flytt undan pogromerna i Ryssland tillsammans med sonen Rafa. En annan son hade dodats i pogromerna. I Israel fick de ytterligare två barn, sonen 47 Maza och dottern Mira, min mor. Mina morforåldrar var verkliga pionjårer i Israel. Min morfar hade varit revisor i Ryssland men innan han fatt ut sina identitetshandlingar ur Ryssland fick han noja sig med stådjobb i United Jewish Agencys lokaler.

Så små- ningom blev han chef for det statliga revisionsverket. Han var en mycket hedervård person. Jag uppfostrades till sionist. Min morbror Maza hade ingått i ett elitforband i befrielsearmén, Simsons vargar, och tjånstgjorde under befrielsekriget. Mina morforåldrar var sanna idealister. Min forestållning om Israel under uppvåxtåren var att det var ett land dar mjolk och honung flot.

Att det var vårt att kåmpa for. Jag trodde det var ett land som inte kunde gora något ont, som inte kunde skada någon månniska, som skulle tjåna som foredome for all vårldens folk. Om det någon gång gick galet med ekonomin eller politiken i landet, skyllde jag det alltid på de lågre tjånstemånnen och byråkraterna, men utgick ifrån att de snart skulle ha stållt allt till råtta igen. Jag trodde att det fanns månniskor som vakade over våra råttigheter, månniskor som Ben-Gurion som jag beundrade mycket.

Under de hår åren kom jag att avsky Begin med sin militanta framtoning. Dår jag våxte upp var politisk tolerans det som gållde forst och fråmst. Araber betraktades som månskliga varelser. Vi hade levat i fred med dem forut och vi skulle komma att g5ra det igen. Det var så hår jag uppfattade Israel. Strax innan jag fyllde 18 borjade jag den treåriga vårnplikten. Jag placerades i armén och utnåmndes efter nio månaders tjånst till fanrik i militårpolisen - just då den yngsta officeren i Israels krigsmakt.

Under de hår tre åren tjånstgjorde jag i Suez, på Golanhojderna och vid Jordanfloden. Dår var jag når Jordanien kastade ut PLO och vi slåppte fram de jordanska pansarvagnarna over vårt terri- torium for att gora det mojligt for jordanierna att omringa PLO- styrkorna.

Det var en konstig situation. Jordanierna var våra fiender, men PLO var en vårre fiende. Når jag fullgjort vårnplikten i november , reste jag till Edmonton i Kanada.

Dår stannade jag i fem år och jobbade med olika saker från reklam till mattforsåljning i stadens Londonderry Shopping Centre. Jag var i Edmonton under Yom Kippurkriget Men jag visste att for min del skulle kriget inte vara over 48 forrånjag gjort min insats for Israel. Jag återvånde till Israel i maj och tog tjånst i flottan.

Når jag kom till Shalishut tog man mig till ett litet mm dar det satt en for mig okånd person vid ett skrivbord med några papper på. Vi vet att ni redan tjånar ert land i flottan, men det fmns mojlighet att gora landet ån storre tjånster. Skulle ni kunna vara intresserad? Men vad handlar det om? Vi hor av oss. Jag blev forvånad når jag såg att det var marinbasens psykiater som oppnade for mig. Han sade att han hjålpte en såkerhetsgrupp och att jag inte fick beråtta om det på basen.

Jag lovade honom att hålla tyst. Under de foljande fyra timmarna fick jag genomgå ett antal psykiatriska tester, alltifrån blåckplumpar till detalj erade frågor om vad jag tyckte om alla mojliga tånkbara saker. En vecka senare kallades jag till ånnu ett mote, nu i Tel Avivs norra del nåra Bait Hahayal.

Jag hade redan beråttat for min hustru om vad som forsiggick. Vi hade båda på kånn att det hade att gora med Mossad. År man uppvuxen i Israel kånner man sådant på sig. Dessutom, vad kunde det annars vara? Det hår motet blev det forstå av en serie moten med en man som kallade sig Ygal.

Vi brukade ha långa samtal på Scala Café, då Ygal oupphorligt påpekade hur viktiga vara samtal var och stån- digt holl hurtiga foredrag. Tycker du att frihet år viktigt? Finns det någonting som år viktigare ån frihet?

Som jag var såker på att Mossad låg bakom tyckte jag att de svar de ville ha var sjålvklara. Och jag ville verkligen klara proven. Så hår fortsatte det i fyra månader med moten var tredje dag. Vid ett tillfalle genomgick jag fullståndig låkarundersokning på en militårbas. I det militåra år det vanliga vid låkarundersokningar att man kommer in i ett rum och dår år redan andra. Som i en fabrik. Men hår hade de tio undersokningsenheter, var och en med låkare och sjukskoterska, och alla tio enheterna med en enda 49 uppgift: Jag var ensam dar.

Varje enhet anvånde ungefår en halvtimma på mig innan jag slåpptes till nåsta. Undersøkningen var mycket grundlig. De hade till och med en tandlåkare dar. Det var en uppstållning som fick mig att kanna mig verkligt betydande. Efter alla dessa prov och alla undersokningar hade jag ånnu inte fatt veta sårskilt mycket om den uppgift de var så angelågna att jag skulle åta mig. For min del var jag beredd att acceptera vilken uppgift det ån var. Så en dag talade Ygal om for mig att jag under utbildningen skulle bo i Israel for det mesta, men inte hemma.

Jag skulle få tråffa min familj varannan eller var tredje vecka. Så småningom skulle jag skickas utomlands och då skulle jag få tråffa min familj bara varannan månad eller så. Jag sade till Ygal att jag inte kunde vara borta så lange. Det ville jag inte. Han bad mig att tanka på saken och jag lovade att gora det. Sen ringde de till Bella, min hustru. De gjorde många overtalningsforsok under de foljande åtta månaderna.

Eftersom jag redan gjorde tjånst i krigsmakten tyckte jag inte att jag inte gjorde vad jag skulle for mitt land. Dårfor motstod jag overtalningsforsoken. Jag stod ganska långt till hoger vid den tidpunkten. Jag menade att man kunde skilja de två begreppen åt, sårskilt i Israel.

Hur som helst, jag ville verkligen ha Mossadjobbet, men jag kunde inte vara borta från min familj så mycket. Jag fick den hår gången inte reda på vad slags jobb jag egentligen skulle ha, men senare, når jag verkligen fick en tjånst i Mossad, fick jag veta att de varit i fård med att utbilda mig for tjånst i kidon, Metsadas mordkommando. Metsada som nu heter Komemiute år den avdelning inom Mossad som har hand om organisationens faltpersonal. Men ånnu var jag inte riktigt såker på vad jag ville gora av mitt liv.

Eftersom jag var en skicklig grafiker beslot jag oppna eget med glasmålning som specialitet. Jag gjorde några målningar och forsokte sålja dem men insåg snart att glasmålningar inte var någon populår konstform i Israel, kanske delvis for att de påminde israelerna om kyrkfonster.

Så ingen kopte någonting. Men ett 50 antal månniskor var intresserade av hur man framstållde glasmål- ningar så jag gjorde om affaren till skollokal.

I oktober fick jag ett telegram hem till bostaden med ett telefonnummer som jag ombads ringa på torsdag mellan nio på morgonen och sju på kvallen. Jag skulle fråga efter Deborah. Senare fick jag veta att Mossad hade sitt hogkvarter i detta hus, ett av de dar grå betonghusen som år så populåra i Israel.

Jag gick in i den stora hallen. Det låg en bank till hoger. Mina tidigare er- farenheter gjorde sig påminda. Det var naturligtvis hit jag skulle kommit från borjan. I min iver hade jag kommit en timma for tidigt, så jag gick till cafeterian som låg två trappor upp och var oppen for allmånheten. På den sidan av byggnaden låg flera kontor vilket gjorde miljdn alldeles vardaglig, men Mossads hogkvarter låg som en byggnad i byggnaden.

Jag åt rostat brod med ost på, det glommer jag aldrig. Medan jag åt min smorgås såg jag mig om i lokalen och undrade om någon mer dar hade fått samma kallelse som jag.

Når det var dags gick jag ner till den adress jag fatt och visades efter en stund in i ett litet rum med ett stort skrivbord i ljust trå. Forutom skrivbordet fanns dår inte mycket. Det fanns in- och ut-korgar på bordet, en telefon, vidare en spegel på ena våggen och ett foto av en man jag tyckte jag kånde igen åven om jag inte kunde komma på vem det forestållde. Mannen vid skrivbordet hade ett trevligt utseende. Han tittade som hastigast på några handlingar framfor sig och sade: Vår uppgift år att rådda judar varhelst de finns i vårlden.

Vi tror att ni skulle passa hår. Vi år som en stor familj. Arbetet år hårt och det kan vara farligt, men jag kan inte såga er mer om det forrån ni gått igenom några tester. Om jag misslyckades i någon av dem så var jag ute ur leken. Varje gång jag klarade ett test skulle jag få vissa uppgifter om nåsta i forvåg. Ni har ingen mojlighet att overklaga. Det år vi som beståmmer, punkt och slut. I dag om två veckor vill jag se er hår kl 9. Då skall ni borja med testen. Jag kommer att vara hår i dag om två veckor.

Ytterligare nio personer satt redan dår vid små skrivbord. Var och en av oss fick ett sidigt frågeformulår att besvara. Dår fanns personliga frågor och tester av olika slag, allt i akt och mening att utrona vem man var och vad och hur man tånkte. Når vi hade fyllt i och låmnat in formulåren fick vi beskedet: Han ville också veta en massa om ståder i Kanada och USA, vem som var president i Amerika och liknande saker. I ungefar tre månader kallades jag oavbrutet till olika slags prov, men nu holl vi till i ett kontor i city.

Jag genomgick en låkarundersokning igen, men den hår gången var jag inte ensam med låkarna. Jag gjorde också en del skrivtester. Alla som deltog i testerna påmindes hela tiden om att de inte skulle beråtta något om sig sjålv for de ovriga.

Allteftersom proven avverkades blev jag mer och mer angelågen att lyckas. Mannen som svarat for det omfattande frågeformulåret och då kallades Uzi, lårde jag så småningom kånna som Uzi Nakdimon, ansvarig for personalrekry teringen. Det var Uzi som beråttade att jag klarat alla prov hittills. Det var bara slutprovet kvar, sade han, men innan jag gjorde det ville de tråffa Bella.

Motet med Bella varade i sex timmar. Uzi frågade henne om allt som tånkas kunde, inte bara i fråga om mig, utan också om henne sjålv, hennes politiska instållning, hennes foråldrar, vad hon uppfattade som sin styrka och sina svagheter plus en långre genomgång av hennes attityder till staten Israel och dess plats i vårlden. Mossads egen psykiater var också med, som tyst iaktta- gare. Jag skulle ha med mig två våskor med alla slags klåder från jeans till kostym.

På måndag skulle det sista provet borja och pågå i tre-fyra dagar. Klarade jag det skulle det folja två års utbildning. Lonen skulle motsvara den som min nårmast overordnade hade. Inte så dumt, tankte jag for eftersom jag nu var kommendorkapten av l: Jag kånde mig upprymd.

Allt omkring mig var spånnande. Jag tyckte att jag verkligen betydde något hår i vårlden, fast jag upptåckte senare att tusentals månniskor går igenom de hår testen varje år. Får man tillråckligt många sokande kan man starta utbildningen vart tredje år. Det brukar i allmånhet vara femton kvar for kursen efter alla prov och ibland går alla femton ut godkånda och ibland lyckas inte någon.

Det finns ingen mojlighet att forutse utgången. Det heter att for var och en av de femton som antagits till kursen har man testat 5 De plockar ut ratt sorts månniskor, inte nodvåndigtvis de basta månniskorna.

Det år stor skillnad. Av dem som gor urvalet har de flesta arbetat ute på fåltet och de letar efter mycket speciella egenskaper. Men de avslojar ingenting for en. De låter en bara tro att man år någonting extra, att man blivit utvald på grund av de goda testresultaten.

Kort innan jag skulle instålla mig kom ett bud med ett brev till mig, dår tid och plats gavs på nytt och dår man dessutom påminde mig om att ta med klåder for olika tillfallen. Man skrev också att jag inte skulle anvånda mitt eget namn. Jag skulle ta mig ett namn och skriva det på ett bifogat papper tillsammans med några uppgifter for en ny identitet. Jag valde namnet Simon Lahav.

Min fars fornamn år Simon och jag visste att ordet och namnet Ostrovsky betydde ett skarpt blad på polska och ryska. Lahav år hebreiska for knivblad. Jag uppgav att jag arbetade med grafisk design på frilansbasis, ett område som jag ju behårskade, men gick inte vidare in på åmnet.

Jag uppgav en adress i Holon som var ett falt utan varje tillstymmelse till hus. Jag kom till Mossads lokaler strax fore klockan sju på morgonen en regnig dag i januari Tva kvinnor och sju mån var redan dår, liksom fyra mån som jag an tog var våra instruktorer.

Sedan vi 53 låmnat ifrån oss våra kuvert med de nya personuppgifterna for vi med buss till ett vålkånt våningshotell på vågen till Haifa som hette The Country Club. Det skryter med att ha fler rekreationsmoj- ligheter ån något annat hotell i Israel. Vi hånvisades två och två till dubbelrum med beskedet att vi skulle stuva undan vårt bagage och återsamlas i svit 1.

Pa ett berg mitt emot The Country Club ligger en byggnad som kallas premiårministerns sommarresidens. I verkligheten år det Midrasha, Mossads utbildningscentrum. Jag tog mig en titt mot berget den hår forstå dagen. Alla i Israel vet att huset dår på berget har någonting att gora med Mossad och jag undrade om det var dit jag skulle till sist.

Jag intalade mig att alla dår bara våntade på mig for att gora nya tester. Det kan tyckas vara paranoida tankar, men paranoia år bara ett plus i den hår branschen. Sviten inneholl två rum. Det forstå var mycket stort och hade ett långt bord i mitten uppdukat for frukost. Frukosten bestod av en våldig buffé med mer att åta ån jag någonsin sett tidigare och en hovmåstare som stod redo att uppfylla varje onskan om någon ville bestålla något speciellt.

Forutom de tio testpersonerna fanns dår ytterligare något dus- sin månniskor runt frukostbuffén. Vi hade tagit god tid på oss med frukosten och nu våntade kaffet i konferensrummet, och som vanligt rokte alla.

Uzi Nakdimon tog till orda: Vi kommer att vara hår i tre dagar. Gor ingenting som ni tror att man våntar sig att ni skall gora. Anvånd ert omdome i alla de situatio- ner ni kan hamna i. Vi soker det slags månniskor som vi behover. Ni har redan klarat av ett antal prov. Nu vill vi overtyga oss om att ni verkligen år rått sort for oss. Ni skall forsoka forhindra att ert råtta namn och råtta yrke avslojas, men samtidigt år det er uppgift att avsloja alla de andra runt bordet.

Det hade forekommit politiska påtryckningar på 54 Mossad att också rekrytera kvinnor som katsas, så nu hade man funnit for gott att slappa igenom några till slutprovet, enligt uppgift for att se om de skulle klara sig igenom.

Naturligtvis hade man ingen avsikt att låta något sådant ske. Det var bara en gest. Det finns kvinnor i fråmsta stridslinjen, men kvinnor har aldrig fått bli katsas. Kvinnor år mer sårbara till att borja med, och de flesta måltavlorna for Mossads verksamhet år mån.

Araber kan bli lockade i fordårvet av kvinnor, men ingen arab skulle gå med på att vara understålld en kvinna. Så kvinnorna kan inte vårva araber att arbeta for Mossad. Vi satte nu igång med att presentera oss for varandra, med tåcknamn och allt. Allteftersom vi gjorde detta, borjade de andra att stålla frågor.

Ibland stållde också någon av instruktorerna vid borden bakom frågor. Jag var tåmligen oprecis i min beråttelse når turen kom till mig. Jag ville inte såga att jag arbetade for den eller den firman, for det kunde ju tånkas att någon kånde till firman i fråga. Jag sade att jag hade två barn, fast jag sade att de var pojkar eftersom man inte fick avsloja sanningen. Men jag ville hålla mig så nåra sanningen som mojligt.

Jag kånde mig aldrig orolig. Det var en lek som jag gillade. Ovningen pågick i ungefår tre timmar. Man fick hela tiden vara på sin vakt. Når provet var 5ver fick vi order att gå tillbaks till våra rum och byta om till stadsklåder. Varje grupp fick en bil med två instruktører. Klockan var ungefår halv fem på eftermiddagen. En av instrukto- rerna vånde sig till mig och sade: Jag vill att ni skall stå hår i tre minuter och tånka. Sen vill jag att ni skall gå in i huset och innan sex minuter gått vill jag se er ute på den dår balkongen tillsammans med ågaren eller hyresgåsten och i handen skall ni ha ett glas vatten.

Vi hade inga identitetspapper på oss alis och i Israel år det olagligt att inte ha identitetspapper på sig. Vi fick 55 bara anvånda våra tåcknamn, vad som ån hånde. I Israel går man bara inte ut om man inte har identitetspapper på sig.

Skulle vi få bekymmer med polisen fick vi bara anvånda våra tåcknamn. Nu var goda råd dyra. Det forstå problemet var att råkna ut precis till vilken våning balkongen horde. Efter vad som tycktes vara en evighet sade jag till sist till instruktoren att jag var beredd att såtta i gång. Jag gick med raska steg in i huset och uppfor trapporna.

Jag råknade våningarna noggrant for att vara såker på att jag stanna- de vid den råtta. En kvinna i årsåldern oppnade når jag knackade på. Ni vet vål att det hånder ganska många olyckor i gatukorsningen hår nere, antar jag.

Så som israelerna kor år det mångder med olyckor i de flesta gathorn, så det var inte sårskilt djårvt av mig att anta att det var likadant hår. Vi vill filma trafiken dår nere i korsningen. Vi skall inte ha några månniskor på balkongen.

Bara såtta upp en kamera. Får jag gå ut och se om vi far rått perspektiv hårifrån. Om det år rått balkong, skulle dollar vara tillråckligt i hyra? Det år så varmt i dag. Jag mårkte att alla såg upp mot oss. Når kvinnan vånde sig om for ett ogonblick, hojde jag mitt glas mot dem dår nere. Jag tog kvinnans namn och telefonnummer och sade 56 att vi skulle titta också på ett par andra balkonger. Vi skulle naturligtvis låta henne veta om vi valde hennes balkong.

Når jag kom tillbaka hade en av de andra i gruppen givit sig i våg på sitt uppdrag. Han skulle gå till en bankomat och dår skulle han låna tio dollar av någon som tagit ut pengar. Han beråttade for en i kon att han behovde pengar till taxi eftersom hans hustru låg på sjukhus for att foda barn och han hade inga pengar. Han fick mannens namn och adress och lovade att sånda honom pengarna med post. Mannen gav honom de tio dollarna.

Den tredje i gruppen hade dåremot inte någon tur. Han skulle visa upp sig på en balkong i ett annat hus. Dår fick han tillstånd att gå upp på taket genom att såga att han skulle kontrollera TV- antennen. Oturligt nog upptåckte han, når han gick till den utvalda våningen med sin historia om takantennen och bad att få studera antennen från balkongen, att mannen i våningen var anstålld i antennfirman.

Efter det hår provet for vi till Hayarkon Street, som år det huvudstråk utmed Medelhavet dår alla stora hotell ligger. In- struktdrerna tog mig med till Sheraton dår vi satte oss i foajén. Liksom så mycket annat i Israel betraktas uppgifterna i hotelliggarna som konfidentiella. Det hade just borjat skymma når jag korsade gatan. Jag hade inte en aning om hur jag skulle komma åt det dår namnet.

Jag visste att det fanns de som trodde på mig. Jag visste att det var ett spel. Men åndå var jag både rådd och uppspelt. Jag ville lyckas med uppgiften åven om den når man tånkte efter var tåmligen fånig.

Jag beslot mig for att tala engelska, for då blir man redan från borjan båttre behandlad. De tror man år turist. Når jag gick fram mot disken for att fråga om det fanns något meddelande till mig, kom jag att tånka på det gamla skåmtet om någon som ringer någon och frågar om Dave tråffas. Han ringer upprepade gånger och ståller varje gång samma fråga och mannen som svarar blir 57 argare och argare for varje gång for den som ringer upp har slagit fei nummer.

Till sist ringer skåmtaren for sista gången och sager: Har någon sokt mig? Efter ungefar en halvtimme, under vilken jag ståndigt tittat på klockan, gick jag åter fram till disken. Portieren tog upp liggaren och borjade ogna igenom sidorna. Så sade jag, som om jag just kommit på mitt misstag: Jag trodde det var City Hotel. Jag ber om ursåkt.

Så dumt av mig. Så kom jag att tånka på hur i helsike instruktorerna skulle kunna veta att namnet jag nåmnde var det råtta. Fast i Israel vet Mossads folk precis allt. Vid det hår laget hade hotellets foajé borjat fyllas av folk, så de två instruktorerna och jag låmnade hotellet och gick gatan fram. Den ene instruktoren gav mig en telefonlur med två vidhångande sladdar och forklarade att nu gållde det det sista provet denna dag.

Jag skulle gå in på Tal Hotel och gå fram till gåsttelefonen i lobbyn. Dår skulle jag by ta horkapseln i den befintliga telefonen mot kapseln i den mikro telefon jag fatt och återvånda till instruk- torerna med den utbytta kapseln och hotellets gåsttelefon i an- våndvart skick. Det var ko vid telefonen, men jag sade mig sjålv att jag måste klara av den hår uppgiften.

Når det blev min tur stoppade jag en pollett i pollettinkastet, slog ett nummer på måfå och holl luren tått intill kinden. Fordom skrefs ofta kj äfven framför mjuka vokaler, t.

Kjellander, Kjellberg, Kjellman, 3. Tjodolf,Tjerneld, Tjörner; Tjäll- mo socken , Tjärby. Med ch i några namn, t. Med c uti italienska ord, t. Med ng, i de flesta fall, t. Särskildt märkas de plurala parti- cipialformerna fångna, af få, gångna, af gå, sjungna, af sjunga, sprungna, af springa, stungna, af stinga, och tvungna, af tvinga {icke »fågna», »gagna», »sjugna», »sprugna» o. Digitized by Google - 45 - säsong, talang, talong, terräng, transparang, träng, vaggong, vo- lang.

Somliga mera sällan förekommande låneord med äng- ljud skrifvas nästan alltid som i urspråket, bl. Alla låneord på -ion äfvensom en mängd dylika ord på -on uttalas med slutet o och n samt skrifvas i öfverensstäm- melse dermed, t. Efter olika uttal fikrifves fronton eller frontong, piston 1.

I ep mängd låneord på -ens och -ent uttalas dessa ändelser som äns och änt, icke som ängs och ang, t. Med n framför k i samma grundstafvelse, t. Med g före n i samma grundstafvelse, t. I ordet lugnt, neutrum af adj. Långt yokalljud beteck- nades fordom ofta: Detta bruk är längesedan öfvergifvet, utom i vissa tillnamn, bl.

Boo, Eåå och Trää. Lie, Moe men hörbart i Due, Thue m. I slutet af ord, äf ven sam- mansättningsdelar, som stå i bör- jan eller inuti ord, t. Mellan två vokaler, t. Undantagen uppräknas under bokstäfverna D, M och P.

Framför böjningsändelsen s genitivens s och passivmärket , t. På samma sätt framför än- delsema -lig och -Ung med före- gående 5, t. Framför bo jningsändel serna -d, -de, -t och -te efter b, g, k, I, p, r och 5.

Enkel konsonant såsom tecken för långt medljud nyttjas 1. I stamord framför annan konsonant, t. I upptäckt skrifves ek. Framför andra ändelser än de ofvan A. Om stamformens korta slutkonsonant blir lång framför en tillkommen böjningsändelse, så bibehålles enkelteckningen, t.

Framför böjningsändel- serna -d, -de, -t och -te efter m och n. Snabbt af snabb ; hyggde, byggd, byggt af bygga , tryggt af trygg ; bräckte, bräckt af bräcka , räckte, räckt af räcka , flackt af flack , tjockt af tjock ; fyllde, fylld, fyllt af fylla , spillde, spilld, spillt {ai spilla , fullt {ht full ; knäppte, knäppt af knäppa , slappt af slapp ; torrt af torr ; kysste, kysst af kyssa , hvasst af hvass. Jfr blygdes, blygts af blygas , blygt af blyg ; bräkte, bräkt af bräka , vräkte, vräkt af urdfca , 5ZaÄ: I obestämda formen sing.

Rätt många teckna i ofvannämnda fall äfven I enkelt, således salt elsäll , stälde, stält; andra de tre nii nämnda samt g, t. Enligt ett förslag af »Nordiska rättstafningsmötet » skola alla ifrågakommande konsonant- ljud i nämnda fall skrifvas med endast ett tecken, t. Ännu flere modifikationer finnas. I alla händelser måste natur- ligtvis dubbelstrifning ske, när tvetydighet skulle uppstå genom enkelskrifning: I adjektiv, som bil- dats af nomina propria, ingå dessa i regeln oförändrade.

Jfr katolsk och kreolsk, i h vilka I är kort, samt brottslig, köttslig, rättslig, skydds- Ung o. Tid konsonantsmöten i sammanskrifna ord åkte man sig noga för att oriktigt utelemna Digitized by Google eller tillägga någon konsonant. I andras tillnamn får man icke göra den ringaste ändring. De från språkets allmänna skrif - lagar afvikande ljudbetecknin- garna i tillnamns stafning bero mestadels derpå att de här- stamma från äldre skeden af språkets utveckling eller äro af främmande ursprung samt i en- skilda fall på okunnighet eller fåfänga.

Har man särskildt lagt på minnet huru vissa personer pläga skrif va t. Arvid j Ar- wid, Arfwid 1. Ar f vid, Karin 1. Richard, Oskar Teodor 1. Oscar Theodor , så gör man bäst i att skrifva som de. Xamnet på vårt land torde rättast skrif vas Sverige, Den ur- sprungliga formen, Svea rike svearnas rike , sammandrogs först till Sverike, och deraf blef Sverige, med hög ton akut på första stafvelsen.

En och annan har, utan att vinna efterföljd, sökt återupptaga for- men Sverike, Namnen på Sverigres grannriken böra skrif vas: De motsvarande adjektiven äro norsk icke »norrsk» , dansk, finsk och fin ländsk.

Digitized by Google — 49 - Af de öfriga ortnamnen äro ganska många, både svenska och utländska, vacklande i af- seende på stafningen. Nedan- stående lista upptager några så- dana namn, i de former förf. Alger land , Alingsås, Als T. Astrakan, Athen athenare 1. August enburg , Avesta, Azorerna, Baalbek 1. Balbek , Babylon babylonier, babylonisk , Badajoz, Baden badensare, badensisk o. Bartelemy , Beckaskog 1. Bäckaskog , Beirut, Belgien belgier, belgisk , Beludsjisian 1.

Belutsjistan , Bender, Bergenhus, Bergqvara, Berings sund. Betanien , Betel, Betesda, Betfage, Betlehem betléhemitisk. Betsaida, Biscaya, Bleking blekingsbo, blekingsk. Bodö, Bohus län bohusläning, bohuS' länsk , BombaJ 1. Bruges , Bryssel Fr. B, Äyres , Bukkefjord, Bukovina, Bukurest 1.

Bukarest , Bulgarien bulgar, bulgarisk , Buskeruds amt. Fidji-öarna , Filadelfia 1. Firenze, deraf firenzisk , Focis Grek. Frederikshald , Fredrikshamn, Fredriksstad N. Frederiksstad , Fredrikssten N. Genf , Genova se Genua , Geni Fr. Gand , Genua genuesare 1. Genova , Gestrikland gestring, gestrikisk , Getsemane, Geysir, Goda-hopps-udden 1. Digitized by Google — 52 — Hannover hannoveran 1. Liittich , Lillehammer, Lissabon Portug. Lisboa , Litauen 1. Lofoten icke »Lofoden» 1. Misolungi , Metz, Mexiko mexikan 1.

Na- poli , Nebraska, Nederländerna 1. Nederlanden, nederlåndare, -ländsk , Nerike nerking, nerkisk 1. Nå- rike, Närke o. Pennsylvania , Persberg, Peru peruan, peruansk , Petsjora, Piernonte piemontes 1.

Rumä- nien , RUgen 1. Mygen , Ryssland ryss, ryska, i Finland ofta rysse [jfr finne'] och rys- sinna, rysk, icke »ryssk» , Räfsnäs, Rönne, Sabbatsberg, Sachsen sachsare, sachsisk , Saimen Saima kanal.

Siebenbiirgen , Sigtuna, Simrishamn 1. Cimbrishamn , Sireköpinge, Själland, sjållänning o. Skagerrak , Skandinavien 1. Skandien, skan- dinav, skandinavisk, poet.

TeJas , Thebe se Tebe. Thermopylce se Termopyle , Tibet tibetan, tibetansk , Ticino bättre än T. Traden trader y tradsk , Trelltborgy Trient 1. Trident, trientisk o, tri- dentinsk; It. Trento , Trieste T. Triest , Tröja tröjan 1. Tunisien stat , Tureberg, Turin Ital. Vardö, Varna, Varsjav 1. Venezia, venezi- anare, veneziansk , »Verelä» se Värålå , Vestergötland vestgöte, vestgötsk, vestgöta- , Vestervik, Vesterås, Westfalen, Vesuvius poet.

Härledningar af och sam- mansåttningar med person och ortnamn måste, hvad ljudbeteck- ningen vidkommer, i tillämpliga delar rätta sig efter stamorden. Böhmen, böhmare, böhmisk, eller Bömen, bömare, bömisk; Galvi7i, calvinsk; Cato, catonisk eller Kato, katonisk; Lucullus, lucullisk eller Lukullus, lukullisk; Luther, lutheran, lutherdom, lu- thersk icke »luteran», »lutersk» ; Waldenström , waldenströmian, Sk, sp, st och dr böra ej åtskiljas, utan föras tillsam- mans på den senare raden, så- vida icke s eller d äro dubbel- skrifna.

Ex, a-ska, äl-ska, gä- spa, ho-sta, hin-dra, men kyss-te, viss-te, blädd-ra, ftadd-ra. I låneord pläga bok- stäfver, som tillsammans be- teckna ett ljud, ej skiljas på olika rader.

Vid Ijudstaf v else- delningen iakttages, att »till den föregående vokalen föras så många konsonantljud, som tillsammans kunna sluta ett oböjdt ord i språ- ket. Vid fördelning efter grundstaf velse gäller det att skilja ordens stammar från böjnings- och afledningsändelser. Af st af ning efter denna grundsats medför stora svårigheter i tillämpningen. Sammansatta och samman- skrifna ord delas efter samman- sättningsdelama.

Af-und, bolm-ört, för-ena, för-eviga, för- inta, halsstarrig, in-i-från, här- om-dagen, Afledningsändelsen -aktig behandlas i detta fall så- som sammansättningsled. Vid dylika ords fördelning på två rader undvike man att stycka sammansättningsdelarna. Stor begynnelsebokstaf initial nyttjas i följande fall. Digitized by Google 59 1. I hvarje ord, som börjar en mening, äfven i direkt an- föring, då anföringsord föregår.

I fjerde budet heter det: Du skall hedra din fader och din moder! I alla egennamn nomina propria , jämväl personifikationer af liflösa ting äfvensom namn och titlar på skrifter, institu- tioner o. Doktor X, har utgifvit en bok, som af handlar Rosornas strid om England. När ett proprium utgöres af flere fristående ord, nyttjas stor bokstaf numera van- ligen endast i det första af dessa, såvida icke något af de öfriga är i och för sig ett proprium.

Fordom användes nästan alltid, och af många skrif- ves ännu, stor bokstaf i början af alla hufvudorden i egennamn, t. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg o. Adjektiv, appellati va substantiv och andra ord, här- ledda från nomina propria, samt ord, i h vilka sådana utgöra första sammansättningsleden , skrifvas af somliga med stor begynnelse- bokstaf.

Detta torde vara obe- höfligt, i synnerhet då nomen proprium är allmänt bekant och teckningen med liten bokstaf ej kan föranleda missförstånd. Det medför säkerligen ingen olägen- het att skrifvA peterspenning, sten- torsstämma, stockholmsk, stock- holmare och stockholmsbo, svensk, dansk, norsk, fransk, tysk, lu- thersk, calvinismen, tegnérsstaty eller t.

Större skäl är då att skrifva t. Alsike- klöfver, Aronsstaf, Salmonihref, KöpingsbOj innevånare i staden Köping jfr köpingsbo, som är hemma i en köping , Sjöviksbo innevånare i byn Sjövik. I orden Gud och Herren, då de nyttjas om den Allra högste, samt den Helige ande och andra med dem liktydiga ord, t. Fadern, Ordet men icke i de motsvarande adjektiven. I första ordet af hvarje versrad i bunden stil, särdeles när ej hvarje vers har sin egen Digitized by Google — 60 — rad, utan texten är fortlöpande såsom i vanlig prosa.

I vissa förkortningar af ord, som, när de skrifvas full- ständigt, ej hafva stor bokstaf på motsvarande ställe. Af de flesta äfven i må- nademas namn, hvilket utan tvif- vel är riktigt, särskildt med af- seende derpå att de flesta af dessa namn ofta tecknas genom för- kortning: Stora begynnelsebokstäfver skrifvas af många jämväl i börds-, stånds-, yrkes- och ämbetstitlar, när de nyttjas i utanskrifter på bref eller i skrifvelser till dessa titlars egare.

Till Herr Statsrådet m. Jag tar mig friheten underrätta Fru Grefvinnan om att. Vanliga skrifförkortnin- gar äro bl. Digitized by Google — 61 - e. Högädle herm i bref och Här hvilar å grafvårdar. Numera skrifvés i samma bet. Adverbet omkring får ej skrif- vas förkortad t. Qv, p, och Q. För öfrigt finnes på littera- turens alla områden, liksom i hvar- daglig framställning, en mängd allmänt gängse förkortningstec- ken, t.

När skrifförkort- ningar bestå af två eller flere bokstäfver, böra de vara så an- Digitized by Google - 64 - ordnade, att förkortniugen slutar med en konsonant, som, när ordet fikrifves fullständigt, har vokal närmast efter sig. Såsom förkortnings- tecken nyttjas punkt, utom när ordets sista bokstaf ingår i för- kortningen, i hvilket fall an- tingen kolon eller intet tecken sättes.

Se ofvan exempelvis br,, d: I löpande text böra «j två eller flere olika större förkortningar ställas omedelbart invid hvarandra. I stället för »d. En förkortning bör oj delas på två rader. Bruket att beteckna Bubstantiviska pluralformer ge- nom dubbelskrif ning af sista kon- sonanten i en skrifEörkortning, t. Man iakttage skill- naden i betydelse mellan etc, m. Rätt vanliga fel äro att sätta nyssnämnda förkort- ningar, der sammanhanget icke tillåter deras användning.

Dessas ändamål äro att främja öfverskådligheten af skriftlig framställning och, i sammanhang dermed, att angif va hvilopunkter för rösten vid upp- läsning. Några af dessa tecken an- vändas för mycket olika ända- mål. Punkt, Kolon och Tankstreek. Pansernas längd vid nedan- nämnda skiljetecken har blifvit angifven på följande sätt: Riktig interpunktion är af den allra största vigt.

En persons sätt att nyttja skiljetecknen är en ganska tillförlitlig gradmätare på hans bildning, eftertanke och ordentlighet.

Korrekt satsbildning är ett nödvändigt vilkor för god inter- punktion. En sådan försvåras eller omöjliggöres genom fel mot satsläran. Att högt och omsorgsfullt upp- läsa hvad man skrifvit främjar skriftecknens rätta bruk. Mycket ofta gifva samma ord olika mening med olika inter- punktion. Att anmoda h, k. Efter af slutade perioder, som innehålla ett påstående; så- ledes efter meningar, som icke utgöra direkta frågor eller äro utrops-, önske eller uppmanings- satser.

Nya sanningar röna i början motstånd» Jfr Semi- kolon När en direkt anfö- ring slutar inuti en mening, sättes 5 Digitized by Google - 66 - aldrig punkt. Interpunktionen för öfrigt bestämmes i dylika fall af meningssammanhaDget. Mången sätter komma, åk sammanhanget afslutad me- ning nödvändigt kräfver punkt eller annat större skiljetecken.

I ett tidningsnummer för läses: Stundom får man se punkt, der meningen icke är afslutad. Den oriktiga före- ställningen att konjunktionen men icke får stå i början af en me- ning framkallar sådana interpuuk- tionsfel som följande: Han gaf dem ej tillräcklig fÖda», i st.

Efter ofullständiga satser, t. Huru skola vi älska vår nästa f Såsom oss sjelfva» Allt eller intet» 3. Jfr 51 samt Kolon En eller flere punkter sättas stundom i st. En vacker förmiddag på somma- ren år Efter direkta frågor ord och satser , jämväl när de stå inuti perioder.

Har du hört ny- heten? Indirekta frågesatser aEslutas med punkt. Han frågade hvad som hade händt. Stundom, inom klämmer eller parentes, inuti meningar en- samt eller jämte utropstecken för att antyda tvifvel om en uppgifts sanning, en ordforms riktighet o. Modern påstår, att hennes son är lydig{? Efter utrops- eller tilltals- ord. Min herre I 2. Efter meningar, som inne- hålla utrop,- önskningar, befall- ningar eller uppmaningar, äfven om de icke af sluta en period.

Digitized by Google 67 - Ex. Håll ut t Spring genast t ropade han. Inuti tal, bref o. I slutet af önske- och uppmaningssatser är det stun- dom skäl att sätta punkt.

Man får ej sätta utropstecken efter utropssatser, som till betydelsen äro vilkors- satser, och ej häller vid slutet af meningar, i hvilka dylika satser forefinnas.

I allmänhet bör inom en mening ej gärna före- komma mer än ett utropstecken. Det gäller derför att noga tillse huruvida utropstecknet tillhör hela meningen eller en del deraf. Föl- jande regler torde kunna tjena till någon ledning.

Mellan samordnade huf- vudsatser, i de flesta fall. Det är din sak, och inte min. När den sista sat- sen i en satsbindning är kon- klusiv har någondera af konj. Digitized by Google — 68 - An m. För att från hufvudsatser skilja fullständiga relativbisatser sådana, i hvilka relativet är ut- satt. Om före relativet står en preposition, ensam eller i före- ning med andra till satsen hö- rande ord, sättes kommat natur- ligtvis före dessa. Den son, för hvilken modern var mest svag, har artat sig sämst.

De skäl, på grund af hvilka han fattade sitt beslut, äro i alla afseenden bindande. För att skilja hufvudsatser från konjunktionalbisatser, jäm- väl sammandragna. Hon var frisk, när hon var ung. Jag skall komma, om jag får tid. Hjelp- presterna behöllo titeln diakonus, äfven. Han sprang, tills 1. Han öfvervann svårigheterna, derigenom att han besegrade dem. Försöket lycka- des, ehuru ej fullständigt.

Många men- niskor sågo de olyckliges nöd, utan att någon kom dem till hjelp. Mannen har kommit till välstånd, derigenom att han varit ordentlig. Brottslingen in- manades i hälpte, samma dag som rådhusrättens dom föll. Mycket ofta äro orden att, som eller då utelemnade, utan att detta förändrar ordförbindelsens egenskap af konjunktion. Du skall hedra din fader och din moder, på det dig må väl gå. Hjalmar besöker sina för- äldrar, så ofta han har ledigt. Digitized by Google Anm. Genom att ändra sats- följden i dylika meningar inser man lätt hvad som hor till den ena och den andra satsen.

För att afskilja att- {det- satser, som äro subjekts- eller objektssatser, i synnerhet när de stå före hufvbdsatsen och denna har formelt subjekt. Han vetf att han lefver. Bet år Guds vilja f att menniskorna skola älska hvarandra inbördes. För att afskilja indirekta anföringssatser. För att skilja bisater af olika slag som stå i Öfver- och underordning.

Vid participialkonstruktion attributiv satsförkortning och sjelfständig ackusativ absolut konstruktion. Olik andra, ville han ej mottaga lön för sitt ar- bete.

Men »Jag fann honom olik alla andra». Med färger, lika sanna som Ijufva, skildrar Bellman de egendomliga dragen i hufvudstadens omgifningar.

Sy- nagogan i Stockholm, uppförd ef- ter ritning af Scholander, är en vacker byggnad. Gossen gick, sina föräldrar ovetande. Om- kostnaden af räknad, blef vinsten ändock betydlig. Hit hörer den egen- domliga satsförkortning, som ut- tryckes genom ett substantiv i subjektsform och ett substantiv medpreposition,hvarvidett»med», »försedd med» eller »hafvande» underförstås.

Står der en ängel så skön». Jämväl de ordför- bindelser, som utgöras af med jämte ett eller flere följande sub- stantiv och i hvilka denna pre- position betyder »försedd med» eller »hafvande», äro att betrakta såsom ett slags participialkon- struktioner och behöfva i de flesta fall skiljas från hufvudsatsen ge- nom komma. De må ej för- vexlas med rena adverbial, i hvilka samma proposition ingår.

Med händerna på ryggen, vandrade han fram och tillbaka. Med participialkon- struktion bör man icke förvexla de fall, då participialformer, en samma eller i någon ordförbindelse, icke Digitized by Google — 70 — nyttjas adjektiviskt, utan i annan egenskap. Mellan samordnade sats- delar, h vilka icke äro förenade gen om kopulati v konjunktion.

Den sanna menniskokärleken är tålig f mildf välgörande och oegeri- nyttig. Han har rest i Frank- rike, Tyskland och Italien. Omkring ap positioner -jäm- väl hela satser , som stå efter I hnfvudordet.

Vårt lands störste häfdatecknare, E. G, Geijer, dog Den ifrå- gavarande olyckan, nämligen att barnet drunknade, bragte modem i förtviflan. Två af de gjorda frågorna, när och huru slagsmålet började, kunde vittnet ej besvara. Appositioner före- gås ofta af f örstärkningsord, t. Se of van bland exemplen!

Apposition, som står efter hufvudordet, känne- tecknas deraf att den kan bort- tagas, utan att meningen blir grammatiskt ofullständig, samt derigenom att ett förstärkande »bland annat», »det vill säga», »exempelvis», »nämligen» e. Om apposition, som går före hufvudordet, se B. Omkring ord och satser, hvilka äro inskjutna i texten så- som förklarande tillägg »parente- ska appositioner» , men ej utgöra nödvändiga beståndsdelar af det grammatiska sammanhanget. Vid Bogesund, nu Ulricehamn, blef Sten Sture dödligt sårad.

Naturligtvis är detta arbete, likt alla andra menskliga verk, be- häftadt med stora brister. Brig- gen Svalan, kapten Svensson, har hemkommit från Amerika. Operan Alonzo, texten af Adler- beth, gafs första gången Digitized by Google - 71 - År f på våren, började det första korståget, Men »På våren började För att af skilja adver- bial, när meningssammanhanget sådant kräfver för undvikande af missförstånd eller då upp- fattningen af innehållet derige- nom underlättas.

Komma be- hÖfver sålunda ofta utsättas, när ett adverbial är långt består af ilere ord , särdeles om det har sin plats mellan subjektet och predikatet eller mellan predika- tet och en till detta hörande bestämning, samt när det så- som ofta i vers har annan plats, än det skulle hafva i s. Det bör alltid utsät- tas, när adverbialet tillhör två satser, som äro åtskilda genom komma.

På af stånd sy- nes en vacker öy med höga träd påj och mellan boningshusen åkrar. Detta arbete har X. De äldre åkte, och barnen sprungo, med samma mål t sigte. Sjung, min själ, din skapares lof! Det är, käre vänner, nu tid att bryta upp! Jfr Ut- ropstecken Ack, o, ja, nej o.

O Gud, min skapare! Han är förtjust, ja Öfverlyck- lig. Mellan ord och ordför- bindelser, som för större efter- trycks skull upprepas två eller flere gånger efter hvarandra.

När en föregående sats- del upprepas, med samma eller andra ord, på annat ställe i me- ningen, och när betydelsen af ett eller flere ord sammanfat- tas i ett följande. Fästmön var förtjust, ja öfverlycklig, 1 sällskapet fin- nas jordbrukare, borgarey pre- ster, lärare, läkare, med ett ord, personer af alla yrken. Särdeles i bunden stil kan det, för tydlighetens skull, någon gång blifva nödvändigt att sätta komma i uppenbar strid mot gällande interpunktionsla- gar. Komma bör icke utsättas 1.

Han är redlig och gör alla rätt, »Jag faders ro- stiga svärd tog i hand och svor att eröfra mig rike och land».

Sven är både flitig och snäll. Konungen och drott- ningen samt prinsarna äfvensom de härvarande utländska fur- starna jämte deras uppvaktning hafva besökt Upsala, Soldaten hvarken fruktar eller önskar dö- den. Såväl glädjen som smär- tan förgå. A, såväl som B, är oskyldig. X, är antingen en dåre eller en bedragare. Jfr A, 1 och D, 2. Framför indirekt a fråge- sa tser. Berätta huru det förhåller sig! Jag vet på hvem jag tror. Säg mig med hvem du umgås, så skall jag säga dig hvem du är.

Jag vill veta om han är sjuk eller frisk. Det var fråga om genom hvem be- slutet skulle utföras. Såg du hvem som komf Deremot: Mellan orden hvad och som, hvem och som, hvilken och som, huru och som o. Såg du hvem som gickf Anm. Angående ord, hvilka i olika stäUningar förekomma än som relativer, än som indirekta frågeord se D, 3.

Vid relativsatser, hvilkas r e lativ är utele mnadt. Den heder man vi- sar honom är väl förtjent, »Här är templet min fader beskref», Tegnér.

Den fientliga hållning grefve X. Det är näppeligen skäl att, såsom många göra, ut- sätta komma vid slutet, men icke vid början af dylika sat- ser, t. Framför och efter an- satser, som styras af preposi- tJQiL-el ler inledas genom tmetisk konjunktion både — och, såväl— sonii antingen — elle?

De förlorade på att de sålde sina, varor för ti- digt. Jag vet både att G u staf reser och hvarför han reser. Äl tror hvarken att É.

Jag vet du stan- nar, Men »Jag vet, att du stannar». Det är bäst du drö - jer. Jag tror du tviflar. Jfr »Jag tror, du tviflar, och han förnekar». Jag hör han är återkommen. De hoppas han bättrar sig. Jag ser du har brådt. Omkring aW-satser, hvilka föregås af substantiv i attribut- ställning. Framför att med följande infinitiv. Det är nyttigt att läsa hisfbria. X, har svårt för att tala sanning.

Anarki- sten uppmanade folket att göra uppror. Karl arbetar för att hjelpa sina föräldrar. Uti komparativsatser i sammandragna satsfogningar, d. Byter har samma vo- kaler som ryter. Peter är lika stor som Karl. Min bror är lyckligare än de fleste. Oifva är saligare än taga. Det finnes en årstid, då träden äro i löffällningen och då stor- mar förströ deras blad. Fly- ende och i största oro 5 ilade han bort, När en satsfogning, hvars bisats går före hufvudsatsen, samordnas med en foregående sats, så bör ej skiljetecken sät- tas mellan bindeordet och bisat- sen.

Gräset spirar upp i dam och grus, och om i fall det ej röner alltför många hinder, bildar det en grönskande matta icke ». Med spänd uppmärksamhet följde Karl X Gustaf köldens framsteg, ty om öfvergången kunde ske på isen, så vore ingenting att frukta eller, ty kunde öfvergången.

ErtUs' vän Axel har rist bort, Om man förutsätter, att Erik har flere vänner, så är »Axel» hufvudord och »vän» ap- position. Den upptäckten att solen står och jorden går är ej syn- nerligen gammal. Sådana ordförbindelser kännetecknas deraf att konjunk- tionen och ej kan insättas mel- lan attributen. De höga nor- i ska fjälle n. I vanliga fall sättes icke komma vid adverbial. Han kom i soluppgången. Tidningens prenumerationspris är numera endast tolf kronor om året. Han gick till fots hem hela vägen från Stockholm.

Men »Han vill säga, att han inte förstår er». Jämväl i andra fall kan, i strid mot hufvudreglema, kom- ma utan olägenhet eller med fördel utelemnas, t. Digitized by Google 75 icke har något formelt subjekt jfr A« 4. Hon sjunger och, hon ler. Den som lefver får se. Jag vet att han kommer. Att han blir statsråd år afgjordt. Många sätta komma vid alla relativ b satser. I öfverensstämmelse med det franska interpunktionssyste- met utelemna många detta skilje- tecken vid sådana relativbisat- ser, hvilka till hufvudsatsen foga en nödvändig bestämning och som följaktligen icke kunna borttagas, utan att sammanhan- get blir ofullständigt eller fel- aktigt, men utsätta komroat, om bisatsen endast innehåller en till- fällig bestämning och hufvud- satsen alltså utgör en fullstän- dig mening, äfven om bisatsen borttages.

Denne hund, som jag nyligen köpt, har fångat en hare. En god regel, ' som borde införas i vårt språk, om den icke för den större all- mänheten vore för svår att till- lämpa. Jag vill att man lyder mig. Förslag om regelmässig ute- lemning af komma framför att- satser är o gjorda, men hafva icke vunnit efterföljd. Under sådana förhållanden har författaren af denna skrift icke ansett sig böra upptaga of- van antydda regel.

Ganska många sätta — i öfverensstämmelse med det all- männast gängse bruket i tyska, danska och norska skrifter — komma framför indirekta fråge- satser. Han vet, hvad han vill. Säg, hvarför du är led- sen! Synnerligen vanliga fel äro att utelemna komma: Några exempel må anföras. Att är dels konjunktion T. Endast i förra fallet har det komma framför sig. Det gläder mig, att du har helsan. Försök att hjelpa dig sjelf!

Eller är dels i förening med »hvarken» kopulativ kon- junktion, dels i förening med »antingen» och »vare sig» dis- junktiv konjunktion, dels iden- titetskonjunktion. I de båda förstnämnda fallen sättes icke komma; men vid »eller» som iden- titetskonjunktion bör detta skil- jetecken nyttjas, åtminstone när missförstånd eljest kunde upp- stå.

Trappan, eller rättare stegen, som leder upp till vinden y är högst usel. Men »Der finnes hvarken trappa eller stege». Hvadan brukas någon gång relativt, i betydelsen »hvarför», och har då komma framför sig; men i de flesta fall är det inter- rogativt, mod betydelsen »hvar- ifrån», och behöfver då, när det inleder indirekta frågesatser, icke komma. Adverbet Ärar och några af dess sammansättningar: Endast i förra fallet erfordras komma framför dem. Hvilken är dels relativ- pronomen och står såsom sådant ofta i början af relativbisatser, dels interrogativpronomen och inleder då ej sällan indirekta frågesatser.

Endast i förra fal- let är komma behöfligt. Du får göra hvil- ket du vill Jfr A, 2 och B. Om är dels konditional vilkors- konjunktion, dels in- direkt frågeord. Så att -är antingen kon- sekutiv konjunktion, eller är så adverb, och dét senare ordet kon- junktion. I förra fallet sättes komma framför så, i det senare mellan så och att.

Såsom är dels förklarande och dels komparativ konjunk- tion. I så som är så adverb och som konjunktion. Komma sättes vid såsom, när det är för- klarande konjunktion och när det inleder fullständig komparativ- bisats, äf ven som emellan så och som, när de utgöra två ord. Jag kan icke skrifva så, som ämnets vigt fordrar. Utan är konjunktion T. Endast i i det förstnämnda fallet har det komma framför sig. De arbeta utan betalning. Kyrkan är vacker både utan och innan. Framför den adversativa konjunktionen men, då den före- gås eller efterföljes af längre satsföreningar.

Föräldrar- na, hvilka bo i Stockholm, äro hederliga menniskorf men bar- nen, som hafva rest till Amerika, der de försökt slå sig fram, åtnjuta ingen aktning. Ganska ofta i satsbindnin- gar före konklusiva satser.

Digitized by Google - 78 - 3. Ofta i längre satsförenin- gar mellan försats och eftersats. I kortare satsförenin- ningar af detta slag användes nästan alltid komma. Mellan grupper af ord och siffror samt mellan sats- förbindelser, hvilka innehålla flere bisatser, mellanmeningar e. Man undvike slöseri med detta skiljetecken! Framför direkt anf öring, som har anföringsord framför sig. Du skall icke dräpa! Framför indelningar, exem- pel, förklaringar, bevis o. Partiklarna äro af tre slag: Det fin- nes många slags löfträd: År valdes två påfvar: När ord eller satser, hvilka stå såsom exempel, för- klaringar o.

Digitized by Google 3. Någon gång mellan längre för- och eftersatser, hvilkas un- deraf delningar äro åtskilda genom semikolon. Men pe- rioder, som göra ett sådant bruk af kolon behöfligt, blifva nästan alltid tunga och böra fÖr den ekuU endast i nödfall användas. Såsom förkortningstecken inutivissa ord. Nyttja icke kolon så- som förkortnin gstecken i slutet af ord!

De nyttjas för att af skilj a ord och satser, som äro inskjutna i tex- ten, men icke utgöra nödvän- diga delar af sammanhanget hänvisningar, förklaringar, korta anmärkningar, frågor o.

Plåt o Platon var en stor filosof. Vid Bogesund nu Ul- ricehamn blef Sten Sture död- ligt sårad. Vasa äfven kal- ladt Nikolaistad är beläget i Finland. Som barn fruk- tade han alltid — och hans far- hågor hafva sedan alltför ofta, ja nästan dagligen, besannats — att råka ut för elaka men- niskor.

Vid nottecken användes ibland onödigtvis ena hälften af en pa- rentes. För att af skilja kortare satser och ordförbindel- ser bör man hälst nyttja paren- teser. Omkring längre parente- tiska inskjutningar satser och ord, som icke stå i direkt grammatisk förbindelse med me- ningens öfriga innehåll lämpar sig tankstreck bäst.

Klämmer bör användas vid inneslutningar i citerad text. Man bör skrif va: Paulus kallade sig hedningar- nas apostel icke ». Hopen uppstämde följande psalm: Vår Gud är oss ert väl- dig borg. Vid kortare paren- tetiska inskjutningar, som inne- hålla exempel eller förklaringar, sättes ofta komma.

A« 10 och Endast i nödfall får man sätta ett inneslutnings- tecken inom ett annat, och det är då bäst att sätta parentes eller klämmer inom tankstreck, Digitized by Google 80 - och klämmer inom parentes. Stundom kan man genom »det vill säga» d. Hvad som står inom inneslutningstecken bör läsas med annan ton än den kringstående texten. Utom i de fall, då in- neslutningstecknen närmast mot- svara kommata, böra de ej inverka på interpunktionen i öfrigt.

Här i staden gästar en främling ~- till natio- naliteten är han engelsman — , hvars älskvärdhet gör starkt in- tryck på alla. De båda fält- herrarna — hvilka för öfrigt ej kunna jämföras — dogo samma år.

Med inneslutnings- tecken bör i vanlig skrift spar- samhet iakttagas. Enkelt tankstreck — sättes 1. Då slutet af ett yttrande afsigtligt utelemnas. Jag skall infinna mig, om —. I detta fall nyttjas stundom två eller flere tankstreck eller flere punkter. Framför ord, som äro äm- nade att innehålla någonting öf- verraskande, och stundom fram- för starka uttryck.

I dialoger, när man ej ut- sätter de talande personernas namn, titel eller motsvarande pronomen jämte anf öringsord. Stundom framför tvära öf- vergångar i satsbyggnaden ana- koluter. Då saken är af så ringa vigt och då alla dina vänner råda dig att förlikas med din motpart — hvarför då fortsätta processen?

Inuti stycken för att för- medla öfvergångar mellan vigti- gare af delningar, när man af en eller annan orsak, t. Framför ord eller ordför- bindelser, som innehålla en sam- manfattning af flere olika sats- delar eller satser. Föräl- drar , syskon, vänner, kamrater ~- alla öfvergaf han. Emellan siffror, när man vill beteckna ett ungefärligt tal eller en begränsning. Emellan namnen på änd- punkter och hufvTidBtationer i samfärdslinier.

I vanliga fall be- höfves icke tankstreck efter punkt, frågetecken och utrops- tecken, ej häller i slutet af me- ningar och stycken. Slösa ej med tank- streck och tillse särskildt, att ej många sådana med olika bety- delse få plats i samma period eller i ett sammanhängande stycke! Detta skiljetecken bör ej häller nyttjas i stället för kolon, semikolon eller komma. Dubbelt tankstreck nytt- jas ofta såsom parentestecken.

Stundom, ehuru nu- mera ej ofta, sättes anförings- tecken framför ibland jämväl efter hvarje rad i ett citeradt längre stycke. Om i början, i slutet eller inuti ett citat ord utelemnas, hvilka anses vara för läsaren be- kanta eller äro för tillfället obe- höfliga, plägar man sätta några streck eller punkter i stället för de uteslutna orden.

För öfrigt må i citat inga ändringar eller uteslutningar göras. Om endast början af en mening elldf ett längre stycke anföres och allt det öfriga utelemnas, är det bäst att, der citatet slutar, sätta o.

Ett vanligt fel är att sätta citationstecken omkring indirekt anföring, ehuru ordfor- mer och satsföljd äro ändrade, nya ord tillagda o. Man får ej skrifva: Det är rik- tigt att skrifva: Vid anföring af bok- titlar, bibelställen, allmänt be- kanta ordspråk och talesätt m.

Vid titlar på böc- ker o. Fritjofs saga af Tegnér. För de citat en författare nyttjar spm stöd för sin egen framställning eller utan reservation anför måste han an- ses skyldig att bära ansvaret, äfven hvad språkbehandlingen vidkommer. Bok"y musik" och pappershan" del. Ref"orm till skillnad från reform, förbättring.

Sammansättnings- del, som utgöres af siflEror eller enstaka bokstäfver, bör alltid ge- nom bindestreck förenas med den öfriga delen af ordet. Vid 10"tiden {icke »vid 10 ti- den» eller »vid 1 Otiden». Vid uppläsning återgifves det genom orden »lika, med». Palmen, Eugéne, Rhöne; idé, patén, galer, niéce, myatér, döm, Paragraftecken § nytt- jas för att beteckna smärre af- delningar i skrift lagar, proto- koll m.

Der i regeln flere noter före- komma å hvarje sida, användas dock hällre siffror som nottec- ken, hvarvid man å hvarje sida börjar med 1. En stjerna brukas der jämte för att beteckna »född». Erik Gustaf Geijer, « Flere stjérnor användas såsom minustecken i stället för tank- streck eller punkter.

Kors användes äfven för att beteckna »död» adj. Vid uppläsning kan det återgifvas med »det är», »det vill säga», »eller» o. Van- ligen sättes förklaringstecknet, jämte förklaringen, inom paren- tes. Dito-teeken motsvarar »dito», »detsamma», »dersamma- städes» »ibidem» och sättes un- der ortnamn äfvensom någon gång under personnamn. Digitized by Google Abel, Ä, notarie. Dahn, E,, student, ffjo.

Detta tecken bör ej sättas under andra slags ord eller enskilda bokstäfver, t. Särskilda skriftecken, motsvarande hela ord och ut- tryck, nyttjas i många andra fall. Om mellanrum i skrift. Så- dana afdelningar betecknas der- jämte stundom genom siffror eller bokstäfver.

I dialoger böra de sär- skilda personernas yttranden be- gynna ny rad, och i synnerhet om öfvergångarna ej på annat sätt förmedlas, måste tankstreck sättas framför början af hvarje replik. Strofer skiljas genom en eller flere radbredders mellan- rum. I skrift, sällan i tryck, sättas stundom jämväl längre streck eller kors stjernor mel- lan stroferna. I bunden stil bör, när ut- rymmet det tillåter, hvarje sär- skild vers begynna ny rad.

Ingen påbörjad sida må innehålla mindre än två rader oberäknadt datering, höflighets- uttryck, underskrift m. Understrykning med ett eller flere streck af ord eller bokstäfver sker för att ådraga dem särskild uppmärksamhet. I tryck motsvaras understryknin- ningen af rubrikstil större ty- per , fetstil, versaler typer af stora alfabetet samt spärrad eller kursiverad stil.

Onödiga understrykningar verka störande i stället för upp- lysande. För slutartikelns an- vändning i appellativa substantiv gälla följande regler. Maskulina och feminina substantiv, hvilka sluta på kon- sonant, äf vensom främmande fe- mininer på betonadt -i hafva -en.

I hvardagSBpråket och i vers få några maskuliner och femininer på -I och -r stun- dom endast -n. I skrift sättes då, företrädesvis i de enstafviga or- den, ofta apostrof före artikeln. Adeln, handeln, skyffeln; eskadern, modem, vin- tern, ådern; lektorti, professorn stundom lektoren, prof essoren ; purpurn, turtum; bägarn bä- garen , sommarn sommaren ; kamrern jfr kamreraren , offi- cern jfr officeraren , sektem jfr sekreteraren.

Jämväl ordet moder bortkastar stundom i best. Så någon gång äfven broder och fader samt, ehuru ännu mera sällan, dotter och syster. Deremot hungern, segern, slummern, teatern, vin- tern, åldern, ångern, liksom kap- seln, tröskeln o. I Finland, och nå- gon j;ång. Ha någonting i hand. Han gick till botten. Neutrala subBtantiv, hvilka sluta på konsonant eller på lång vokal, få i sing. Albu- met, bandet, bantleret, dussinet, fruntimret sif fruntimmer y hem- manety häradet, lexikonet, lifvet af lif ; pansar et y vettet; biet, boet, batteriet, partiet.

Neutra på kort -el, -en och -er utom bäcken och papper bortkasta slutstafvelsens e. Haglety taglet, tecknet, vattnet, gallret, fönstret, mönst- ret; men bäckenet, papperet.

Låneord på -eum och -ium bortkasta i bestämda formen -M? Äteneet, jubileet, lyceet, mausoleet, museet; evan- geliet, gymnasiet, kollegiet, kon- sistoriet , laboratoriet , semina- riet. Så äfven gangliet af gan- glion. Dessa och andra dylika ord kunna dock förblifva oförändrade i bestämd ställning.

Han satt på gymnasium i tre år. Formerna »bit» af bi , »bot» af bo , »fröt», »för- räderit», »knät», »partit», »rän- terit», »röt» af ro , »stråt» af strå , »trät» af trä o.

Ansigtet, hjertat, ögat, mottot af motto , pianot, tempot, B. Maskulina och feminina substantiv med obest. Denna vidsträckta användning af -na öfverensstämmer med tal- språket, har i viss mån stöd af bruket i äldre tider, är på de senare åren iakttagen af många framstående författare och före- ter inga svårigheter vid tillämp- ningen. I skrift göra sig dock i detta fall äfven andra regler gällande.

Mången iakttager ännu det förr nästan allmänna bruket att som slutartikel i pluralis använda -ne vid substantiv med obest. Enligt andra böra alla ma- skulina subst. Somliga åter lägga än- deisen -na äfven till maskuliner på -er, men -ne till öfriga ma- skuliner, således fötterna, men tankarne. Ibland får man se neutra på -eri samt främmande neutra på -i böjda såsom bi, bo o. Till förekommande af förvexling låter man vissa subst.

Borgarena, domar ena t fiskarena, hökarena, ringarena, stackarena, svärma- rena af borgare, domare, fiskare, hökare, ringare, stackare, svär- mare , till skillnad från borgarna, domarna, fiskarna, hökarna, rin- garna, stackarna, svärmarna af borg, dom, fisk, hök, ring, stack, svärm. H vardagsspråket i de flesta svenska provinser tillå- ter, för det i nästföregående anm.

I orden mu- rare, segrare, vexlare och stämp- lar e är, af olika skäl, inskjut- ning af r omöjlig. Orden man, gås, lus, mus alla med omljud hafva i plur.

...

Det var den 7 juni , klockan 4 på eftermiddagen, en solig sondag med klar himmel, som en grupp om 24 USA-byggda F 15 och F 16 lyfte från Beersheba inte från Eilat, som det sagts, då flygplatsen dår kan overvakas av jordansk radar for en riskabel minuters milaflygning over fiendeland till Tuwaitha, strax utanfor Bagdad.

Jaktplanen hade sållskap av vad som såg ut att vara ett av Aer Eingus passagerarflygplan irlåndarna hyr ut sina plan till olika arablånder, så misstaget kunde vara lått gjort men i verkligheten var det en israelisk Boeing , ombyggd till lufttankningsplan.

Jaktplanen flog i en snåv formation med Boeingplanet rakt under sig, for att få det att verka som ett enda plan på radarskårmarna, ett civilt plan i en civil flygkorridor. Når man kommit ungefar halvvågs och redan befann sig over irakiskt territorium tankade jaktplanen i luften.

Återflygningen till Israel skulle inte kunna genomforas utan påfyllning av flyg- brånsle, stråckan var for lång, och man kunde inte spara tankning- en till efter anfallet eftersom de kanske skulle forfoljas av irakiskt 40 flyg; dårfor den djårva tankningen i irakiskt luftrum. Når tank- ningen var over vek Boeingplanet av från formationen och flog med två av jaktplanen som skydd tvårs over Syrien i nordvåstlig riktning mot Cypern, dar det landade som efter en vanlig kom- mersiell flygning.

Når Boeingplanet låmnat fientligt luftrum bak- om sig, tog de två jaktplanen farvål och återvånde till basen i Beersheba. Under tiden fortsatte de ovriga jaktplanen på sin kurs mot Bagdad och Tuwaitha. Bestyckningen bestod av Sidewinder- robotar, vanliga bomber och 1 kg laserdirigerade bomber laserstrålen styr bomben direkt mot det onskade målet. Tack vare den information de ursprungligen fått av Halim visste israelerna exakt var de skulle slå till for att åstadkomma storsta mojliga forstorelse.

Vad det gållde var att språnga huvudbyggna- den i mitten av anlåggningen i luften. En israelisk pionjårsoldat hade tagit sig fram till i nårheten av anlåggningen med en radiosåndare som avgav starka korta signaler som skulle leda jaktplanen mot målet. Det finns två sått att sikta in ett mål. Forst och fråmst kan man sikta in det med blotta ogat. Man tar sikte på landskapet, men man måste kånna terrången vål och kånna igen vissa typiska landmårken for att lyckas och israelerna hade naturligtvis aldrig haft mojlighet att ova sig i Bagdad.

Men de hade trånat over sitt eget territorium, på en modell av anlåggningen i Bagdad, innan de gav sig i våg på sitt uppdrag. Det andra såttet att orientera sig rått år att gå efter radiofyrsig- naler. De hade en sådan radiofyr utanfor anlåggningen, men for att vara helt på den såkra sidan hade Mossad bett den franske teknikern Damien Chassepied, som man vårvat till sin organisa- tion, att placera en portfolj innehållande en liten radiofyr inne i byggnaden.

Av okånda skål blev Chassepied kvar i huvudbyggna- den och kom dårmed att bli den enda månniska som omkom vid detta mårkliga flyganfall.

Klockan halv sju och långt inne i Irak steg planen från den mycket låga hojd de flugit på for att inte fångas upp av radarn , så låg att piloterna kunnat urskilja bonderna på arbete ute på falten, tills de nådde ca meter just innan de var framme vid målet.

Från sin hogsta hojd svepte planen ner, ett efter ett, så snabbt att irakierna inte hann gora något annat ån att fyra av sina luftvårns- kanoner rakt upp i luften utan en mojlighet att tråffa jaktplanen.

Inga SAM-robotar skots mot de israeliska planen och inga irakiska plan tog upp forfoljelsen når de israeliska planen vånde tillbaka mot Israel. Man flog nu på hogre hojd och tog en genare våg tillbaka rakt genom jordanskt luftrum. Bakom dem hade Saddam Husseins drom om Irak som kårnvapenmakt slagits i spillror. Anlåggningen var helt odelagd.

Det vålvda taket på sjålva reaktorbyggnaden hade skjutits bort och de forstårkta våggarna på vilka taket vilade hade språngts i bitar. Två byggnader i nårheten hade fatt svåra skador. På en videofilm som piloterna tagit och som efter återkomsten visades for en israelisk parlamentskommitté kunde man se hur reaktorns kårna språngdes i bitar som foll ner i kylvattenbassången.

Ursprungligen hade Begin planerat att anfallet skulle genomfo- ras i slutet av april sedan han fått uppgifter från Mossad att reaktorn skulle vara startklar den 1 juli. Nåsta startdatum var den 10 maj, exakt sju veckor fore de allmånna valen den 30 juni.

Bara tre timmar efter starten landade jaktplanen i Israel. I två timmar hade premiårminister Begin suttit i sitt hem på Smolen- skin Street tillsammans med hela sin regering och våntat på nyheter. Strax fore klockan sju på kvållen hade arméchefen general Rafael Eitan ringt Begin och meddelat att foretaget genomforts och att alla återvånt oskadda.

Vilken Saddams omedelbara reaktion var har aldrig offentlig- gjorts. Jag var då kap ten och chef for en avdelning inom marinens opera ti va sektion vid marinhogkvarteret i Tel Aviv. Avdelningens uppgift var att prova och vårdera olika typer av våpensystem. Jag år fodd i Edmonton, Alberta, Kanada, den 28 november , och var bara ett litet barn når mina foråldrar skilde sig.

Min far hade tjånstgjort i det kanadensiska flygvapnet under andra vårldskriget. Med sin Lancaster hade han deltagit i talrika bomb- råder over Tyskland. Efter andra vårldskrigets slut deltog han i Israels befrielsekrig som kapten och chef for en flygbas i Tel Avivs norra utkant. Min israeliska mor hade också tjånat sitt land under andra vårldskriget genom att kora forråd åt britterna mellan Tel Aviv och Kairo. Dårefter var hon aktiv i den israeliska befrielserorelsen Hagona.

Senare flyttade min mor, som var lårare, och jag till London, Ontario i Kanada. En kort tid bodde vi också i Montreal. Efter Montreal flyttade vi tillbaka till Israel och bosatte oss i Holon, en stad inte långt från Tel Aviv. Jag var då sex år. Min far hade nu låmnat Kanada och bosatt sig i USA.

Min mor återvånde till Kanada, men når jag var 13 år var vi åter i Holon. Min mor återvånde ån en gå ng till Kanada men då stannade jag i Holon hos mina morforåldrar Haim och Ester Margolin. Morfar och mormor hade flytt undan pogromerna i Ryssland tillsammans med sonen Rafa.

En annan son hade dodats i pogromerna. I Israel fick de ytterligare två barn, sonen 47 Maza och dottern Mira, min mor. Mina morforåldrar var verkliga pionjårer i Israel. Min morfar hade varit revisor i Ryssland men innan han fatt ut sina identitetshandlingar ur Ryssland fick han noja sig med stådjobb i United Jewish Agencys lokaler. Så små- ningom blev han chef for det statliga revisionsverket.

Han var en mycket hedervård person. Jag uppfostrades till sionist. Min morbror Maza hade ingått i ett elitforband i befrielsearmén, Simsons vargar, och tjånstgjorde under befrielsekriget. Mina morforåldrar var sanna idealister. Min forestållning om Israel under uppvåxtåren var att det var ett land dar mjolk och honung flot. Att det var vårt att kåmpa for. Jag trodde det var ett land som inte kunde gora något ont, som inte kunde skada någon månniska, som skulle tjåna som foredome for all vårldens folk.

Om det någon gång gick galet med ekonomin eller politiken i landet, skyllde jag det alltid på de lågre tjånstemånnen och byråkraterna, men utgick ifrån att de snart skulle ha stållt allt till råtta igen. Jag trodde att det fanns månniskor som vakade over våra råttigheter, månniskor som Ben-Gurion som jag beundrade mycket. Under de hår åren kom jag att avsky Begin med sin militanta framtoning. Dår jag våxte upp var politisk tolerans det som gållde forst och fråmst.

Araber betraktades som månskliga varelser. Vi hade levat i fred med dem forut och vi skulle komma att g5ra det igen. Det var så hår jag uppfattade Israel. Strax innan jag fyllde 18 borjade jag den treåriga vårnplikten. Jag placerades i armén och utnåmndes efter nio månaders tjånst till fanrik i militårpolisen - just då den yngsta officeren i Israels krigsmakt. Under de hår tre åren tjånstgjorde jag i Suez, på Golanhojderna och vid Jordanfloden.

Dår var jag når Jordanien kastade ut PLO och vi slåppte fram de jordanska pansarvagnarna over vårt terri- torium for att gora det mojligt for jordanierna att omringa PLO- styrkorna. Det var en konstig situation. Jordanierna var våra fiender, men PLO var en vårre fiende. Når jag fullgjort vårnplikten i november , reste jag till Edmonton i Kanada.

Dår stannade jag i fem år och jobbade med olika saker från reklam till mattforsåljning i stadens Londonderry Shopping Centre. Jag var i Edmonton under Yom Kippurkriget Men jag visste att for min del skulle kriget inte vara over 48 forrånjag gjort min insats for Israel.

Jag återvånde till Israel i maj och tog tjånst i flottan. Når jag kom till Shalishut tog man mig till ett litet mm dar det satt en for mig okånd person vid ett skrivbord med några papper på. Vi vet att ni redan tjånar ert land i flottan, men det fmns mojlighet att gora landet ån storre tjånster.

Skulle ni kunna vara intresserad? Men vad handlar det om? Vi hor av oss. Jag blev forvånad når jag såg att det var marinbasens psykiater som oppnade for mig. Han sade att han hjålpte en såkerhetsgrupp och att jag inte fick beråtta om det på basen. Jag lovade honom att hålla tyst.

Under de foljande fyra timmarna fick jag genomgå ett antal psykiatriska tester, alltifrån blåckplumpar till detalj erade frågor om vad jag tyckte om alla mojliga tånkbara saker. En vecka senare kallades jag till ånnu ett mote, nu i Tel Avivs norra del nåra Bait Hahayal.

Jag hade redan beråttat for min hustru om vad som forsiggick. Vi hade båda på kånn att det hade att gora med Mossad. År man uppvuxen i Israel kånner man sådant på sig. Dessutom, vad kunde det annars vara?

Det hår motet blev det forstå av en serie moten med en man som kallade sig Ygal. Vi brukade ha långa samtal på Scala Café, då Ygal oupphorligt påpekade hur viktiga vara samtal var och stån- digt holl hurtiga foredrag. Tycker du att frihet år viktigt? Finns det någonting som år viktigare ån frihet? Som jag var såker på att Mossad låg bakom tyckte jag att de svar de ville ha var sjålvklara. Och jag ville verkligen klara proven. Så hår fortsatte det i fyra månader med moten var tredje dag.

Vid ett tillfalle genomgick jag fullståndig låkarundersokning på en militårbas. I det militåra år det vanliga vid låkarundersokningar att man kommer in i ett rum och dår år redan andra. Som i en fabrik. Men hår hade de tio undersokningsenheter, var och en med låkare och sjukskoterska, och alla tio enheterna med en enda 49 uppgift: Jag var ensam dar.

Varje enhet anvånde ungefår en halvtimma på mig innan jag slåpptes till nåsta. Undersøkningen var mycket grundlig. De hade till och med en tandlåkare dar. Det var en uppstållning som fick mig att kanna mig verkligt betydande. Efter alla dessa prov och alla undersokningar hade jag ånnu inte fatt veta sårskilt mycket om den uppgift de var så angelågna att jag skulle åta mig.

For min del var jag beredd att acceptera vilken uppgift det ån var. Så en dag talade Ygal om for mig att jag under utbildningen skulle bo i Israel for det mesta, men inte hemma. Jag skulle få tråffa min familj varannan eller var tredje vecka. Så småningom skulle jag skickas utomlands och då skulle jag få tråffa min familj bara varannan månad eller så. Jag sade till Ygal att jag inte kunde vara borta så lange.

Det ville jag inte. Han bad mig att tanka på saken och jag lovade att gora det. Sen ringde de till Bella, min hustru. De gjorde många overtalningsforsok under de foljande åtta månaderna. Eftersom jag redan gjorde tjånst i krigsmakten tyckte jag inte att jag inte gjorde vad jag skulle for mitt land. Dårfor motstod jag overtalningsforsoken. Jag stod ganska långt till hoger vid den tidpunkten. Jag menade att man kunde skilja de två begreppen åt, sårskilt i Israel.

Hur som helst, jag ville verkligen ha Mossadjobbet, men jag kunde inte vara borta från min familj så mycket. Jag fick den hår gången inte reda på vad slags jobb jag egentligen skulle ha, men senare, når jag verkligen fick en tjånst i Mossad, fick jag veta att de varit i fård med att utbilda mig for tjånst i kidon, Metsadas mordkommando.

Metsada som nu heter Komemiute år den avdelning inom Mossad som har hand om organisationens faltpersonal. Men ånnu var jag inte riktigt såker på vad jag ville gora av mitt liv. Eftersom jag var en skicklig grafiker beslot jag oppna eget med glasmålning som specialitet.

Jag gjorde några målningar och forsokte sålja dem men insåg snart att glasmålningar inte var någon populår konstform i Israel, kanske delvis for att de påminde israelerna om kyrkfonster. Så ingen kopte någonting. Men ett 50 antal månniskor var intresserade av hur man framstållde glasmål- ningar så jag gjorde om affaren till skollokal. I oktober fick jag ett telegram hem till bostaden med ett telefonnummer som jag ombads ringa på torsdag mellan nio på morgonen och sju på kvallen.

Jag skulle fråga efter Deborah. Senare fick jag veta att Mossad hade sitt hogkvarter i detta hus, ett av de dar grå betonghusen som år så populåra i Israel. Jag gick in i den stora hallen. Det låg en bank till hoger. Mina tidigare er- farenheter gjorde sig påminda. Det var naturligtvis hit jag skulle kommit från borjan. I min iver hade jag kommit en timma for tidigt, så jag gick till cafeterian som låg två trappor upp och var oppen for allmånheten.

På den sidan av byggnaden låg flera kontor vilket gjorde miljdn alldeles vardaglig, men Mossads hogkvarter låg som en byggnad i byggnaden. Jag åt rostat brod med ost på, det glommer jag aldrig. Medan jag åt min smorgås såg jag mig om i lokalen och undrade om någon mer dar hade fått samma kallelse som jag. Når det var dags gick jag ner till den adress jag fatt och visades efter en stund in i ett litet rum med ett stort skrivbord i ljust trå.

Forutom skrivbordet fanns dår inte mycket. Det fanns in- och ut-korgar på bordet, en telefon, vidare en spegel på ena våggen och ett foto av en man jag tyckte jag kånde igen åven om jag inte kunde komma på vem det forestållde. Mannen vid skrivbordet hade ett trevligt utseende. Han tittade som hastigast på några handlingar framfor sig och sade: Vår uppgift år att rådda judar varhelst de finns i vårlden.

Vi tror att ni skulle passa hår. Vi år som en stor familj. Arbetet år hårt och det kan vara farligt, men jag kan inte såga er mer om det forrån ni gått igenom några tester.

Om jag misslyckades i någon av dem så var jag ute ur leken. Varje gång jag klarade ett test skulle jag få vissa uppgifter om nåsta i forvåg. Ni har ingen mojlighet att overklaga. Det år vi som beståmmer, punkt och slut. I dag om två veckor vill jag se er hår kl 9. Då skall ni borja med testen. Jag kommer att vara hår i dag om två veckor. Ytterligare nio personer satt redan dår vid små skrivbord.

Var och en av oss fick ett sidigt frågeformulår att besvara. Dår fanns personliga frågor och tester av olika slag, allt i akt och mening att utrona vem man var och vad och hur man tånkte. Når vi hade fyllt i och låmnat in formulåren fick vi beskedet: Han ville också veta en massa om ståder i Kanada och USA, vem som var president i Amerika och liknande saker. I ungefar tre månader kallades jag oavbrutet till olika slags prov, men nu holl vi till i ett kontor i city.

Jag genomgick en låkarundersokning igen, men den hår gången var jag inte ensam med låkarna. Jag gjorde också en del skrivtester. Alla som deltog i testerna påmindes hela tiden om att de inte skulle beråtta något om sig sjålv for de ovriga. Allteftersom proven avverkades blev jag mer och mer angelågen att lyckas. Mannen som svarat for det omfattande frågeformulåret och då kallades Uzi, lårde jag så småningom kånna som Uzi Nakdimon, ansvarig for personalrekry teringen. Det var Uzi som beråttade att jag klarat alla prov hittills.

Det var bara slutprovet kvar, sade han, men innan jag gjorde det ville de tråffa Bella. Motet med Bella varade i sex timmar. Uzi frågade henne om allt som tånkas kunde, inte bara i fråga om mig, utan också om henne sjålv, hennes politiska instållning, hennes foråldrar, vad hon uppfattade som sin styrka och sina svagheter plus en långre genomgång av hennes attityder till staten Israel och dess plats i vårlden.

Mossads egen psykiater var också med, som tyst iaktta- gare. Jag skulle ha med mig två våskor med alla slags klåder från jeans till kostym.

På måndag skulle det sista provet borja och pågå i tre-fyra dagar. Klarade jag det skulle det folja två års utbildning. Lonen skulle motsvara den som min nårmast overordnade hade. Inte så dumt, tankte jag for eftersom jag nu var kommendorkapten av l: Jag kånde mig upprymd. Allt omkring mig var spånnande. Jag tyckte att jag verkligen betydde något hår i vårlden, fast jag upptåckte senare att tusentals månniskor går igenom de hår testen varje år.

Får man tillråckligt många sokande kan man starta utbildningen vart tredje år. Det brukar i allmånhet vara femton kvar for kursen efter alla prov och ibland går alla femton ut godkånda och ibland lyckas inte någon. Det finns ingen mojlighet att forutse utgången.

Det heter att for var och en av de femton som antagits till kursen har man testat 5 De plockar ut ratt sorts månniskor, inte nodvåndigtvis de basta månniskorna. Det år stor skillnad. Av dem som gor urvalet har de flesta arbetat ute på fåltet och de letar efter mycket speciella egenskaper. Men de avslojar ingenting for en. De låter en bara tro att man år någonting extra, att man blivit utvald på grund av de goda testresultaten.

Kort innan jag skulle instålla mig kom ett bud med ett brev till mig, dår tid och plats gavs på nytt och dår man dessutom påminde mig om att ta med klåder for olika tillfallen. Man skrev också att jag inte skulle anvånda mitt eget namn. Jag skulle ta mig ett namn och skriva det på ett bifogat papper tillsammans med några uppgifter for en ny identitet.

Jag valde namnet Simon Lahav. Min fars fornamn år Simon och jag visste att ordet och namnet Ostrovsky betydde ett skarpt blad på polska och ryska. Lahav år hebreiska for knivblad. Jag uppgav att jag arbetade med grafisk design på frilansbasis, ett område som jag ju behårskade, men gick inte vidare in på åmnet. Jag uppgav en adress i Holon som var ett falt utan varje tillstymmelse till hus.

Jag kom till Mossads lokaler strax fore klockan sju på morgonen en regnig dag i januari Tva kvinnor och sju mån var redan dår, liksom fyra mån som jag an tog var våra instruktorer. Sedan vi 53 låmnat ifrån oss våra kuvert med de nya personuppgifterna for vi med buss till ett vålkånt våningshotell på vågen till Haifa som hette The Country Club. Det skryter med att ha fler rekreationsmoj- ligheter ån något annat hotell i Israel.

Vi hånvisades två och två till dubbelrum med beskedet att vi skulle stuva undan vårt bagage och återsamlas i svit 1. Pa ett berg mitt emot The Country Club ligger en byggnad som kallas premiårministerns sommarresidens. I verkligheten år det Midrasha, Mossads utbildningscentrum.

Jag tog mig en titt mot berget den hår forstå dagen. Alla i Israel vet att huset dår på berget har någonting att gora med Mossad och jag undrade om det var dit jag skulle till sist.

Jag intalade mig att alla dår bara våntade på mig for att gora nya tester. Det kan tyckas vara paranoida tankar, men paranoia år bara ett plus i den hår branschen. Sviten inneholl två rum. Det forstå var mycket stort och hade ett långt bord i mitten uppdukat for frukost. Frukosten bestod av en våldig buffé med mer att åta ån jag någonsin sett tidigare och en hovmåstare som stod redo att uppfylla varje onskan om någon ville bestålla något speciellt.

Forutom de tio testpersonerna fanns dår ytterligare något dus- sin månniskor runt frukostbuffén. Vi hade tagit god tid på oss med frukosten och nu våntade kaffet i konferensrummet, och som vanligt rokte alla. Uzi Nakdimon tog till orda: Vi kommer att vara hår i tre dagar. Gor ingenting som ni tror att man våntar sig att ni skall gora. Anvånd ert omdome i alla de situatio- ner ni kan hamna i. Vi soker det slags månniskor som vi behover.

Ni har redan klarat av ett antal prov. Nu vill vi overtyga oss om att ni verkligen år rått sort for oss. Ni skall forsoka forhindra att ert råtta namn och råtta yrke avslojas, men samtidigt år det er uppgift att avsloja alla de andra runt bordet. Det hade forekommit politiska påtryckningar på 54 Mossad att också rekrytera kvinnor som katsas, så nu hade man funnit for gott att slappa igenom några till slutprovet, enligt uppgift for att se om de skulle klara sig igenom.

Naturligtvis hade man ingen avsikt att låta något sådant ske. Det var bara en gest. Det finns kvinnor i fråmsta stridslinjen, men kvinnor har aldrig fått bli katsas. Kvinnor år mer sårbara till att borja med, och de flesta måltavlorna for Mossads verksamhet år mån. Araber kan bli lockade i fordårvet av kvinnor, men ingen arab skulle gå med på att vara understålld en kvinna. Så kvinnorna kan inte vårva araber att arbeta for Mossad. Vi satte nu igång med att presentera oss for varandra, med tåcknamn och allt.

Allteftersom vi gjorde detta, borjade de andra att stålla frågor. Ibland stållde också någon av instruktorerna vid borden bakom frågor.

Jag var tåmligen oprecis i min beråttelse når turen kom till mig. Jag ville inte såga att jag arbetade for den eller den firman, for det kunde ju tånkas att någon kånde till firman i fråga.

Jag sade att jag hade två barn, fast jag sade att de var pojkar eftersom man inte fick avsloja sanningen. Men jag ville hålla mig så nåra sanningen som mojligt. Jag kånde mig aldrig orolig. Det var en lek som jag gillade. Ovningen pågick i ungefår tre timmar. Man fick hela tiden vara på sin vakt. Når provet var 5ver fick vi order att gå tillbaks till våra rum och byta om till stadsklåder.

Varje grupp fick en bil med två instruktører. Klockan var ungefår halv fem på eftermiddagen. En av instrukto- rerna vånde sig till mig och sade: Jag vill att ni skall stå hår i tre minuter och tånka. Sen vill jag att ni skall gå in i huset och innan sex minuter gått vill jag se er ute på den dår balkongen tillsammans med ågaren eller hyresgåsten och i handen skall ni ha ett glas vatten.

Vi hade inga identitetspapper på oss alis och i Israel år det olagligt att inte ha identitetspapper på sig. Vi fick 55 bara anvånda våra tåcknamn, vad som ån hånde. I Israel går man bara inte ut om man inte har identitetspapper på sig. Skulle vi få bekymmer med polisen fick vi bara anvånda våra tåcknamn.

Nu var goda råd dyra. Det forstå problemet var att råkna ut precis till vilken våning balkongen horde. Efter vad som tycktes vara en evighet sade jag till sist till instruktoren att jag var beredd att såtta i gång.

Jag gick med raska steg in i huset och uppfor trapporna. Jag råknade våningarna noggrant for att vara såker på att jag stanna- de vid den råtta. En kvinna i årsåldern oppnade når jag knackade på. Ni vet vål att det hånder ganska många olyckor i gatukorsningen hår nere, antar jag. Så som israelerna kor år det mångder med olyckor i de flesta gathorn, så det var inte sårskilt djårvt av mig att anta att det var likadant hår.

Vi vill filma trafiken dår nere i korsningen. Vi skall inte ha några månniskor på balkongen. Bara såtta upp en kamera. Får jag gå ut och se om vi far rått perspektiv hårifrån. Om det år rått balkong, skulle dollar vara tillråckligt i hyra? Det år så varmt i dag. Jag mårkte att alla såg upp mot oss. Når kvinnan vånde sig om for ett ogonblick, hojde jag mitt glas mot dem dår nere.

Jag tog kvinnans namn och telefonnummer och sade 56 att vi skulle titta också på ett par andra balkonger. Vi skulle naturligtvis låta henne veta om vi valde hennes balkong. Når jag kom tillbaka hade en av de andra i gruppen givit sig i våg på sitt uppdrag. Han skulle gå till en bankomat och dår skulle han låna tio dollar av någon som tagit ut pengar. Han beråttade for en i kon att han behovde pengar till taxi eftersom hans hustru låg på sjukhus for att foda barn och han hade inga pengar.

Han fick mannens namn och adress och lovade att sånda honom pengarna med post. Mannen gav honom de tio dollarna. Den tredje i gruppen hade dåremot inte någon tur. Han skulle visa upp sig på en balkong i ett annat hus. Dår fick han tillstånd att gå upp på taket genom att såga att han skulle kontrollera TV- antennen. Oturligt nog upptåckte han, når han gick till den utvalda våningen med sin historia om takantennen och bad att få studera antennen från balkongen, att mannen i våningen var anstålld i antennfirman.

Efter det hår provet for vi till Hayarkon Street, som år det huvudstråk utmed Medelhavet dår alla stora hotell ligger. In- struktdrerna tog mig med till Sheraton dår vi satte oss i foajén. Liksom så mycket annat i Israel betraktas uppgifterna i hotelliggarna som konfidentiella. Det hade just borjat skymma når jag korsade gatan. Jag hade inte en aning om hur jag skulle komma åt det dår namnet. Jag visste att det fanns de som trodde på mig. Jag visste att det var ett spel. Men åndå var jag både rådd och uppspelt.

Jag ville lyckas med uppgiften åven om den når man tånkte efter var tåmligen fånig. Jag beslot mig for att tala engelska, for då blir man redan från borjan båttre behandlad. De tror man år turist. Når jag gick fram mot disken for att fråga om det fanns något meddelande till mig, kom jag att tånka på det gamla skåmtet om någon som ringer någon och frågar om Dave tråffas. Han ringer upprepade gånger och ståller varje gång samma fråga och mannen som svarar blir 57 argare och argare for varje gång for den som ringer upp har slagit fei nummer.

Till sist ringer skåmtaren for sista gången och sager: Har någon sokt mig? Efter ungefar en halvtimme, under vilken jag ståndigt tittat på klockan, gick jag åter fram till disken. Portieren tog upp liggaren och borjade ogna igenom sidorna. Så sade jag, som om jag just kommit på mitt misstag: Jag trodde det var City Hotel. Jag ber om ursåkt. Så dumt av mig. Så kom jag att tånka på hur i helsike instruktorerna skulle kunna veta att namnet jag nåmnde var det råtta.

Fast i Israel vet Mossads folk precis allt. Vid det hår laget hade hotellets foajé borjat fyllas av folk, så de två instruktorerna och jag låmnade hotellet och gick gatan fram. Den ene instruktoren gav mig en telefonlur med två vidhångande sladdar och forklarade att nu gållde det det sista provet denna dag.

Jag skulle gå in på Tal Hotel och gå fram till gåsttelefonen i lobbyn. Dår skulle jag by ta horkapseln i den befintliga telefonen mot kapseln i den mikro telefon jag fatt och återvånda till instruk- torerna med den utbytta kapseln och hotellets gåsttelefon i an- våndvart skick. Det var ko vid telefonen, men jag sade mig sjålv att jag måste klara av den hår uppgiften. Når det blev min tur stoppade jag en pollett i pollettinkastet, slog ett nummer på måfå och holl luren tått intill kinden.

Jag borjade darra i knåna. Kon bakom mig hade våxt. Det var många som ville anvånda telefonen. Jag skruvade av locket på horkapseln, tog ut kapseln och tog fram ett antecknings- block ur fickan som om jag skulle gora några anteckningar under 58 samtalet. Jag klåmde fast luren mellan kinden och axeln och talade oavbrutet engelska. En man bakom mig i kon stod så nåra mig att jag kunde kanna hans andedråkt mot min hals. Någon hade nu lyft på luren i andra ånden av linjen och frågade: Jag darrade i hela kroppen når jag stoppade den utbytta kapseln i fickan.

Jag hade aldrig gjort något liknande forut, aldrig stulit någonting. Jag kånde mig knåsvag når jag gick tillbaka till instruk- toren och gav honom den utbytta kapseln. Det drojde inte långe forrån vi alla var på våg tillbaka till The Country Club. Vi sade inte så mycket under middagen. Efter middagen fick vi besked att vi skulle ha en skriven, fullståndig rapport klar på morgonen nåsta dag over alla aktiviteter som vi deltagit i under den hår dagen.

Ingenting fick utelåmnas, hur obetydligt det ån kunde forefalla. Vid midnatt var jag och min rumskamrat trotta och vi tittade just på TV når en av instruktorerna knackade på.

Han sade åt mig att ta på mig ett par jeans och komma med. Han korde mig till en frukttrådgård och beråttade for mig att en grupp månniskor troligen skulle hålla ett mote i nårheten.

Man kunde hora sjakalers ylande i fjårran och syrsornas gnidande. Jag kommer tillbaka och håmtar er om ett par tre timmar. Vi tog en grusvåg bort till en wadi , en flod som år uttorkad utom under perioder av regn. Floden hade krympt till en liten rånnil, dår den gick under vågen genom en betongtrumma som var 2,5 m i diameter. Det finns några gamla tidningar dår som ni kan sitta eller ligga på.

Jag har anlag for klaustrofobi och det hade de fatt klart for sig genom alla de psykologiska testen. Och jag avskyr ohyra, kackerlackor, maskar och råttor. Jag tycker 59 inte ens om att simma i insjoar for allt skrap och all goja som finns på sjobotten. Det blev de långsta tre timmarna i mitt liv. Och naturligtvis kom ingen. Det blev aldrig något mote. Jag fick anstrånga mig for att inte falla i somn. Jag tvingade mig att tanka på var jag var och det hjålpte.

Antligen kom instruktoren tillbaka. Hår har ingen kommit forbi. Kvållen dårpå fick hela gruppen order att klå sig i fritidsklåder. Vi skulle koras in till Tel Aviv och dår skulle var och en få ett hus att bevaka. Vi skulle anteckna allt vi såg under detta overvaknings- uppdrag.

Och vi skulle också hitta på en låmplig historia som forklaring till varfor vi befann oss dår vi var. Klockan åtta på kvållen blev jag kord in till stan av två mån i en liten bil. En av månnen var Shai Kauly, en åldre katsa vars namn var knutet till en mångd ryktbara insatser. De slåppte av mig ett kvarter från Dizingoff Street, Tel Avivs huvudgata, och jag fick order att bevaka en femvåningsbyggnad och notera alla som gick in i byggnaden; når de kom, når de gick, hur de såg ut, var ljusen var tånda, var det var slåckt och klockslag, klockslag.

De sade att de skulle håmta mig senare och blinkade med strålkastarna når de kom. Min forstå tanke var att jag borde gomma mig någonstans.

De hade sagt att jag måste befinna mig inom synhåll. Jag visste inte riktigt vad jag skulle vånta mig. Så kom jag på tanken att jag skulle såtta mig ner och borja rita av byggnaden. På teckningen kunde jag också skriva ner den information jag skulle fa, på engelska med orden skrivna från hoger till vånster. Min forklaring till varfor jag tecknade på natten skulle vara att jag inte stordes av 60 någonting då och också att jag, eftersom jag tecknade i svart-vitt, inte behovde så mycket ljus.

Når jag hållit på i en halvtimme stordes friden och lugnet av en bil som med tjutande dåck kom farande mot trottoaren. En man steg ur och visade fram en polisbricka. Han såger att ni håller utkik på banken. Jag råckte over teckningen till polismannen. De meddelade radiocentralen att de hade plockat upp en man, medan den som beordrat mig att gå in i bilen satte sig bredvid mig i baksåtet. Han frågade mig en tredje gång och just som jag tånkte svara honom fick jag ett slag i ansiktet av mannen som satt bredvid mig.

Nu borjade jag bli rådd. Jag undrade vart mina instruktorer tagit vågen. Han som satt bredvid mig frågade var jag bodde. Polisen i framsåtet måttade ett slag mot pannan och sade: Hela tiden oste han svordomar over mig och kallade mig en smutsig, skum knarkhandlare.

Når jag sade att jag tecknade, frågade han vad jag hade for arbete. Jag svarade att jag var artist. Vi hade nu kort ett tag. Polisen i framsåtet sade: Men forst skall du få med oss att gora. Sen sade han till mig att ta av mig skorna, vilket inte var så lått med hånderna på ryggen och i handbojor. Jag har inget knark. Medan konversationen pågick fortsatte de att slå mig. En av dem slog till så hårt mot hakan att jag trodde att jag skulle forlora en tand. Mannen i fråmre passagerarstolen slet upp mig till sig och skrek mig rakt i ansiktet.

Det var hot och det var krav på att jag skulle tala om var jag gomt knarket. Under tiden korde vi runt i stan utan sårskilt mål. Det var ingenting annat ån rent trakasseri.

De hade fatt tag på någon på gatan och nu skulle denne någon få veta att han levde. Jag hade hort talas om att sånt kunde hånda så jag kråvde att de skulle ta mig till polisstationen så att jag kunde få kontakt med en advokat. Efter omkring en timma frågade en av dem på vilket galleri man kunde se mina konstverk. Jag kånde till alla konstgal- lerier i Tel Aviv och visste att alla skulle vara stångda vid den hår tiden på kvållen, så jag gav honom namnet på ett av dem.

Jag ha- de alltjåmt handbojorna på når vi kom fram, så jag nickade med huvudet mot galleriet och sa: Jag meddelade dem att jag hade låmnat den kvar hemma. Då drog de av mig byxorna for att de, som de sade, ville undersoka om jag gomt knarket dår. Jag var mycket orolig for vad som skulle komma dårefter, men de borjade lugna ner sig och det verkade som om de trodde mig till sist. Jag sade att jag ville tillbaka till platsen dår de gripit mig, men att jag inte visste hur jag skulle ta mig dit.

Jag beråttade att jag inte hade några pengar på mig men att en vån skulle håmta mig dår senare. Så de korde mig tillbaka till området dår jag gripits och stannade vid en busshållsplats. Den ene polisen tog upp mina teckningar från golvet och slångde ut dem genom bilfonstret. De tog av mig handbojorna.

Vi satt kvar i bilen medan den ene polisen skrev sin rapport. Så stannade en buss vid hållplatsen. I samma stund slet polisen som suttit bredvid mig ut mig på gatan, dår jag ramlade omkull. Han kastade till mig byxorna och skorna och så 62 korde de i våg, efter att forst ha varnat mig for att finnas kvar på platsen om de skulle komma tillbaka. Dar låg jag på gatan utan byxor medan folk steg av bussen.

Men forst måste jag samla ihop mina teckningar och når jag gjort det kånde jag det som om jag besegrat Mount Everest. Så stark var kånslan av att ha åstadkommit något.

En halvtimme senare, då jag redan klått på mig och återgått till mitt bevakningsuppdrag, fick jag syn på de blinkande bilstrålkas- tarna. Jag gick fram till bilen och kdrdes tillbaka till The Country Club for att skriva min rapport. Det var alis inga poliser. Det ingick i provet. En i gruppen hade uppmårksammats av en polis når han stod under ett tråd.

Når han blev tillfrågad om vad han gjorde dår, hade han svarat att han studerade ugglorna i trådet. Når polisen sade att han inte kunde se några ugglor i trådet, hade svaret blivit: Vi brukade såga att det var en sann bild av staten Israel. På somrarna slår cirkusarna upp sina tålt på torget, på vintrarna år torget en enda lerpol.

Halva året lera, halva cirkus. Den hår medlemmen av gruppen var en idiot. Han beråttade for poliserna att han var ute i ett speciellt uppdrag. Sade att han sokt till Mossad och att han nu skulle genomfora ett av de många intrådesproven. Han blev naturligtvis inte godkånd. Av de tio som gick igenom dessa forstå prov tillsammans med mig, kom jag bara att återse en, en av kvinnorna. Hon tjånstgjorde som badvakt i Mossads inomhuspool i veckosluten då badet var oppet for de anstålldas familjer. Efter frukost tredje dagen åkte vi ån en gång till Tel Aviv.

Min forstå uppgift blev att gå in på en restaurang, slå mig i samspråk med en man som pekades ut for mig och gora upp med honom att vi skulle tråffas på kvållen igen. Jag stod och tittade på restaurang- en ett tag innan jag gick in. Jag såg att kyparen var mycket angelågen att tillfredsstålla mannen som pekats ut for mig, så jag antog att han var restaurangens ågare. Jag satte mig vid bordet bredvid och såg att han låste en filmtidning.

Jag kom att tånka på att mitt filmtrix varit till stor hjålp for mig 63 når jag skulle ut på den dår balkongen, så varfor inte forsoka med samma knep en gång till. Jag frågade uppassaren om det var mojligt att jag kunde fa tala med direktoren eftersom jag holl på med en film och den hår restaurangen skulle passa bra i några scener.

Innan jag hunnit tala fardigt satt han dår vid mitt bord. Jag beråttade for honom att jag hade några andra platser att inspektera också, så jag kunde inte stanna. Men det beslots att jag skulle komma dit igen på kvållen. Senare for vi alla till en park i nårheten av Rothschild Boule- vard. Dår fick vi veta att en storvuxen man i en svart- och rodrutig skjorta skulle passera forbi.

Vår uppgift var att folja honom utan att upptåckas. Det var svårt att gora sig osynlig, når vi var tio som skuggade mannen och tjugo som såg efter hur vi skuggade man- nen. Det holl på i två timmar.

Det fanns de som kontrollerade oss från balkonger, andra som stod bakom tråd, ja folk overallt. Vad de tittade efter var i vilken utstråckning vi låt oss styras av instinkten.

De ville veta hur vi reagerade. Når det provet var over och vi skrivit våra rapporter, splittrades gruppen igen. Mig korde de till Ibn Gevirolgatan och nu stannade bilen framfor Hapoalimbanken. Man sade till mig att gå in i banken och skaffa så många upplysningar som mojligt om direk- toren, vad han hette, var han bodde och liknande uppgifter.

Ni måste komma ihåg att Israel år ett land dår alla misstånker allt och alla jåmt och ståndigt. Jag gick in, klådd i kostym, och frågade en bankman efter direktdrens namn.

Han sade mig det och på min fråga var jag kunde tråffa direktoren pekade han upp mot andra våningen. Jag gick upp och frågade efter honom. Jag forklarade att jag bott långe i Forenta staterna men skulle nu återvånda till Israel och ville dårfor fora over stora penningsum- mor till ett nytt konto i banken.

Jag bad att få tala med direktdren personligen. Vi talade om det en stund och innan jag visste ordet av hade jag blivit inbjuden till hans hem. Han skulle snart sjålv till New York for att tilltråda tjånsten som bitrådande direktor dår. Vi utvåxlade adresser och jag sade att jag skulle komma och hålsa på honom. Jag beråttade att jag ånnu inte kommit i ordning i Israel, så till exempel hade jag inte hunnit fa telefon ån, men jag skulle gårna ringa honom om jag fick hans 64 telefonnummer.

Han till och med bjod på kaffe. Jag nåmnde siffran dollar for att få igång forhandling- arna. Jag sade att når jag fått se hur lång tid det tog skulle jag be honom transferera ytterligare någon summa till mitt konto i banken. Vi klarade faktiskt av penningtransaktionerna på tio minuter eller en kvart och gick sedan over till annat. På mindre ån en timme hade jag fått veta allt jag behovde veta om bankdirek- tøren.

Med den uppgiften avklarad for jag tillsammans med två andra i gruppen åter till Tal Hotel, dar vi blev tillsagda att vanta tills de andra kom. Vi hade inte varit dar i mer ån tio minuter når sex mån kom intågande.

En av dem sade: Vi blev alla tre infosta i en skåpbil, dår man band for ogonen på oss. Sedan borjade en planlos bilfård på Tel Avivs gator. Till sist férdes vi, alltjåmt med bindlar for ogonen, in i ett hus dår vi skildes åt. Jag kunde hora hur folk kom och gick innan jag leddes in i ett rum stort som en skrubb och blev tillsagd att sitta dår tills vidare. Efter två eller tre timmar kom man och håmtade mig. Jag hade tydligen fosts in i ett badrum dår jag blivit sittande på toalettsto- len.

Jag befann mig i Akademin, Mossads eget utbildningscent- rum på andra våningen i huset, men det visste jag inte då. Jag blev ford till ett annat litet rum bortom en korridor. Rummets fonster var overmålat med svart och det satt en kraftigt byggd man i rummet. Han hade en liten svart flåck i ena ogat, som om han hade två pupiller.

Han borjade fråga ut mig, stilla och lugnt. Varfor hade jag tagit isår telefonen i det dår hotellet hårom- dagen? Holl jag på att planera ett terrordåd? Efter en stund sade han att man skulle ta mig till min bostads- adress. Eftersom jag visste att det var ett obebyggt område borjade jag skratta. Han frågade vad jag skrattade åt och jag sade att hela situationen var lustig.

Jag såg framfor mig hur jag blev kord dit och hur jag utropade: Var år mitt hus! Det var en Pierre 65 Balmainblazer. Och han tog den. Sedan tog han alla mina klåder. Jag var naken når de forde mig tillbaka till mitt badrum. Strax innan de stångde dorren om mig, kastade någon en hink vatten på mig. Jag satt dar, naken och frysande, i tjugo minuter, men då kom de tillbaka och forde mig till den kraftigt byggde mannen i rummet bortom korridoren.

Jag fordes mellan det lilla rummet och badrummet fyra-fem gånger. Varje gång som någon knackade på dorren till det lilla rummet måste jag gomma mig under bordet. Det hånde tre gånger. Till slut sade mannen till mig: Men det har varit ett missforstånd. Jag fick åter en bindel fér ogonen innan jag fordes till bilen. Just som jag satt mig i den och foraren startat motorn ropade någon: Ta ut honom igen!

Vi har kontrol- lerat hans adress och dår finns inga hus. Det gick tjugo minuter, så fordes jag ån en gång till det lilla kontorsrummet. Men det har blivit något misstag. Fjårde morgonen den hår forstå veckan kallades vi in, en i taget, for genomgång. Tycker ni att ni lyckats? Ni sade att jag skulle gora mitt båsta och det har jag gjort. Mig slåppte de efter fyra-fem minuter. Det hela slutade med ett: Jag fick order att instålla mig på Mossads kontor tidigt nåsta morgon.

Jag var på våg in i organisationen. Nu skulle det verkliga provet borja. En stark armé råcker inte for att garantera trygghet åt invånarna. Så tyckte jag också, då. Man vet att det dar ofantliga behovet av trygghet år en realitet. Officiellt finns inte Mossad, men alla i Israel kånner till organisa- tionen. Med Ij i ljud, ljuda, hög- Ijudd, Ijuf, Ijuflig, ljuga ipf. Om k, med Ä;-ljud, i st. I några främmande ord tecknas k med kh, t. Uttalet at k i ar- kipelag, arkitekt, arkitektur, ar- kiv, arkivarie, kateket m.

Med ek, hvilket alltid ut- märker långt fc-ljad, t. Såsom regel galler, att långt fc-ljud omedelbart efter be- tonad vokal tecknas med ek. Några teckna det långa k med kk vid fördelning på två rader, men eljest med ek, »såsom grafiskt tecken för fcfc». En och annan skrifver all- tid kk i st. Intetdera af dessa beteckningssätt har vunnit någon större efterföljd. Stafningarna med kk 1. Ibland står ch så- som tecken för långt Wjud.

B, Efter toulösa äfvensom efter några svagt betonade vo- kaler och i vissa låneord, jämväl efter lång vokal, betecknas långt k med enkelt fc-tecken, t. Ättika, aurikel, Alrik, Ba- ruk, Emrik, Erik, faskikel, kalo- rik -maskin , kambrik, konjak, matrikel, mumrik, Noak, panik, partikel, Patrik, Rurik, r ättika, salmiak, Syrak, vehikeL Deremot alltid: I en stor mängd ord höres ömsom långt och kort k sjukna, sjukt , och i några fall råder osäkerhet jämväl i be- teckningssättet t.

Kräkla och skakel äro utan tvifvel bättre former än kräckla och skackel, hvar- emot böckling och öcken torde böra hafva försteg framför böh ling och öken. Jfr besked, beskällare, faskin, kanske, kaskett ikaschett , ma- skin, musköt o. Med g, framför v och « » t. Några teckna fc-ljudet äfven i detta fall med k, utom i sådana familjenamn, hvilkas egare skrifva qv qu.

För bibehållande af q i vårt språk talar bl. Med ch i orden chor, cho- ral 1. I äldre svenska liksom både i äldre och nyare tyska skrifter förekommer ch ofta som tecken för k: Bruket att enligt originalspråken och stundom i strid med dem i en mängd låne- ord, i synnerhet de i nyare tider upptagna, samt i svenska, forn- grekiska och andra ortnamn äf- vensom i vissa gamla personnamn teckna Ä;-ljudet med c eller ch är numera tämligen allmänt ofver- gif vet.

En och annan förf. I dylika ord med lång vokal och i några med kort vokal före g är uttalet rent g eller vacklande mellan g och k, och dessa böra skrifvas med g, t. Upptäckt skrifves med ek. Långt k och s i förening tecknas a. Med a i svenska och många utländska ord, när s hörer till or- dets stam, t. Derernot boks, af bok, köks, af kök, saks, af sak, tycks, af tyckas, äf vensom alltid köksa och vanligen kåks, E.

Med xc i excellens, excel- lera, excentrisk, excerpera, ex- cess TEL. Med cc i accent, accept, acceptera, accessoar, accidens -tryck , accis, occident, succes- sion, vaccin m. I finska ord nyttjas ofta ks, t. Särkilaks, Impi' läks, Savolaks, 7. Långt k och sje i före- ning tecknas med ai 1. KU i låneord, t. Märk stafningarna alldeles, alltet best. I böjda former af adjektiv på -el torde vara bäst att skrifva enkelt 1.

Bruket är mycket vacklande: Falna, falaska ooh Valhall böra uttalas med lång vokal i första stafvelsen. Om »bol», »gål», »gäle» o. M betecknar m-ljudet, t. Långt m-ljud skrifves med två m, endast nar vokal följer, t. I böjningar och afledningar af ordet dom do- mare, domen, döma, efterdöme, omdöme, m. I vissa trakter t. Fili grams är en för vårt språk lämpligare form än filigrans. Digitized by Google - 35 — Ord på dubbelskrifvet n bibehålla denna stafning framför böjningsändel- sens 8, Ex.

C« I sammansättningar med och afledningar af ofvan nppräknade ord {munvig, vänfast, manskap, vänlig äf vensom i följande: I forna tider be- tecknades långt 71 ofta med ett streck öfver bokstafven, t. Drottning har i tal- språket bif ormen »dronning», hvil- ken dock ej nyttjas i skrift. Fjerdedel har i tal- språket och någon gång i skrift biformen fjemdel.

Vinnlägga börstaf- vas med två n. Man bör skrifva jämngod, jämnlik, jämnstark o. Deremot jämföra, järns, jämte o. Vanligast och rikti- gast är att skrifva nämnd subst.

P-ljudet tecknas med p, t. Digitized by Google 36 — Uppsala , Upmarkf men upp, uppgå, uppsvear, Uppåkra samt väppling, som dock standom skrifves och uttalas väpling. Discipel och multipel uttalas med långt p-ljud, men skrifvas med enkelt p. Fordom insköts ofta ett p mellan m och n »hampn», »narapn» o. I namnen Psarski, Failander och Psilanderskjöld samt i orden psalm, psalmist, psalmodi, psalmodikon och psal- tare är p merendels stumt.

Q nyttjas före v och u såsom tecken för Ai-ljudet. I, n, s och t har det dock vanligen ett sådant ut- tal, att rd, rlj m, rs och rt sna- rare kunna betraktas som sär- skilda modifikationer af de enkla ljuden d. I, n, s och t än som verkliga ljudförbindelser. Skorming uppkommer genom vissa egendomliga satt att uttala r.

Det renaste r-ljudet är det, som frambringas, om man låter »tungspetsen dallra mot f ramtändernas rot eller tandkött». Deremot är det numera nästan allmänt brukligt att skrifva rabarber, rapsodi, rapsodisk, refor, retorik, reumatism {röjmatism , romb,rom- boid, rytm, rytmisk, diarré, ka- tarr, myrra o.

Man skrifver bort adv. Att sätta I i st. Bättre är ock att säga färd- knäpp än »fälknäpp». Deremot måste formerna hin håle i st. Enkannerlig och evinnerlig torde vara bättre än enkannelig och evinnelig. Jfr sannerligen, visserligen o. Det förra må föredragas. Ett stumt r före- kommer i slutet af många i svenskan nyttjade franska ord, bl. Med 5, i svenska ord och många försvenskade låneord, t.

Digitized by Google - 37 - intelligens Fr. Man skrifve rysk icke »ryssk». Si brås, hisna, förgås har stundom, och s i till sjös, hesman, lispund och idisla alltid långt ljud, men tecknas enkelt. Deremot skrif ves gnissla, hvisslay prassla, pyssla, syssling. Med c framfor lena vo- kaler: I några franska låneord förekommer c med s-ljud framfor hårda vokaler, och det har då. Forsoket att i forn- grekiska namn och i några gre- kiska låneord infora k, med Av- ljud, framför lena vokaler i st.

Med ce i bl. I en stor mängd franska låneord på -ce tecknas «-ljudet nu- mera vanligen med s, t. Med se i bl. De fyra sist- nämnda uttalas af somliga med sje-ljud. Några skrifva derför diskipel, diskiplin, obsken,skepter.

Curtius, Pontius, aktie, gratial, gratie, initial, ini- tiera, martialisk, minutiös, nun- tie, patient, pretiosa, pretiös, profetia m. Om p framför s se P. Om dt och th se nedan 2 o. I de flesta fall med t, t. Algot, Atlas, Got- frid, Gotland jfr gute o. Digitized by Google Aum. Orden drots jfr drott-sete , klots, krets, lots, plats, pyts, sats, sits, skjuts, smuts, spets, trots jfr trötts, af tro , vits o. Allitteration, litterär tur, litterär m.

I åtskilliga, mera allmänt nyttjade främmande ord på rt, med stumt t och före- gående ä-ljud, tecknadt med e, t. Ett i talspråket ofta förekommande fel är att ute- lemna t i ändelser, t. Slentrian är rikti- gare än »slendriam. Det heter salpeter icke »saltpeter». Med dt i böjningsformer af ord på d, t. Berg- stedt, Grundtvig, Landtmanson, jSchmidt. Stafningarna bundt, bundta och fiendtlig äro dock ännu ganska vanliga.

Med th i åtskilliga familje- namn och af dem bildade ord, t. Mara- ton , Thebe 1. En mängd ord dels nordiska, dels af främmande börd , som fordom, med eller utan grund i härledningen, skref- vos med tk, stafvas nu ofta och rättast med endast t, bl. T och 8 i förening skrifvas: Hazélius, Mozart, Sturzen- Becker, samt i tyska namn, t. Ziirichj Zähr ingen, Leipzig, iSchweiz; c. I engelskan tecknas båda dessa ljud med th. Om hv se nedan 4.

Med v, framför stafvelsens vokal i de flesta svenska ord, t. Bokstafstecknet W, w »dubbelt v» nyttjas i vissa fa- miljenamn: Jfr 42 — Efter q tecknas v- Ijudet i några tillnamn med u: I några ord teck- nas u-ljudet stundom med wh, bl. Gustaf men ofta Gustaver, alltid gustaviansk, stundom Gustava för Gustaf v a , häfd, tarflig.

I de flesta låneord med v som slutljud tecknas detta med v, t. Bäst vore måhända att i båda bet. Med fv inuti svenska ord före vokal, t. Särskildt märkas slav som tillhör den slaviska folkstam- men , pl. En mängd person- och ort- namn, bl. Arfvid , David, Eva, I c ar 1. Ifvar , Gustava 1. Horn- avan, Näsijärvi, Savolaks, jSkan- diuavien, Tavastehus.

Märk orden afund {icke »af- vund» , afvog icke »avog» och af vita med två w-ljud, icke »avitaO, Ii f akti g o. Med hv för härledningens och ordskillnadens skull i orden hvabaf hvalraf, icke hvad prononi. Piggvar, valp, vifta, vimla, vimmel, vimmelkantig och gullvifva guldvifva 1. Sje-ljudet hvilket icke har något eget tecken, skrifves på flere olika sätt. Med sk i allmänhet fram- för lent sjelfljud i svenska och försvenskade ord, t. Jfr 2, 5 o. Med skj i orden skjorta, skjul, skjuta imperf.

Jfr tillnamnen Skjöld, Skiöldebrand, Nordenskjöld o. Med sj i bl. Sj förekommer icke i slutet af ord. Med sch i bl.

Med ch i bl. Med g i bl. Med ge i bl. En och annan skrifver »bagasch», »bandasch», »ekipasch», serschant» o. Med j i bl. Med gi uti ordet religiös hvilket dock ofta uttalas med gi 1. Med si i bl. Med ssi i bl. Med sh i fashionable, sheriff, shirting och shoddy konst- ull m. TV uti auktion,, di- rektion, invention, lektion, in- skription och subskription m.

S och k uttalas, emot hufvudregelti, med sina egna ljud framför mjuka voka- ler i åtskilliga ord. Se K 23, 2. Med k framför len vokal 1 de flesta ord, bl. I en mängd främ- mande ord, bl. Med kj i orden kjol, kjor- tel, Kjula socken och dal - kjusa. Fordom skrefs ofta kj äfven framför mjuka vokaler, t. Kjellander, Kjellberg, Kjellman, 3. Tjodolf,Tjerneld, Tjörner; Tjäll- mo socken , Tjärby.

Med ch i några namn, t. Med c uti italienska ord, t. Med ng, i de flesta fall, t. Särskildt märkas de plurala parti- cipialformerna fångna, af få, gångna, af gå, sjungna, af sjunga, sprungna, af springa, stungna, af stinga, och tvungna, af tvinga {icke »fågna», »gagna», »sjugna», »sprugna» o.

Digitized by Google - 45 - säsong, talang, talong, terräng, transparang, träng, vaggong, vo- lang. Somliga mera sällan förekommande låneord med äng- ljud skrifvas nästan alltid som i urspråket, bl.

Alla låneord på -ion äfvensom en mängd dylika ord på -on uttalas med slutet o och n samt skrifvas i öfverensstäm- melse dermed, t. Efter olika uttal fikrifves fronton eller frontong, piston 1.

I ep mängd låneord på -ens och -ent uttalas dessa ändelser som äns och änt, icke som ängs och ang, t. Med n framför k i samma grundstafvelse, t. Med g före n i samma grundstafvelse, t.

I ordet lugnt, neutrum af adj. Långt yokalljud beteck- nades fordom ofta: Detta bruk är längesedan öfvergifvet, utom i vissa tillnamn, bl. Boo, Eåå och Trää. Lie, Moe men hörbart i Due, Thue m. I slutet af ord, äf ven sam- mansättningsdelar, som stå i bör- jan eller inuti ord, t. Mellan två vokaler, t. Undantagen uppräknas under bokstäfverna D, M och P.

Framför böjningsändelsen s genitivens s och passivmärket , t. På samma sätt framför än- delsema -lig och -Ung med före- gående 5, t. Framför bo jningsändel serna -d, -de, -t och -te efter b, g, k, I, p, r och 5.

Enkel konsonant såsom tecken för långt medljud nyttjas 1. I stamord framför annan konsonant, t. I upptäckt skrifves ek. Framför andra ändelser än de ofvan A. Om stamformens korta slutkonsonant blir lång framför en tillkommen böjningsändelse, så bibehålles enkelteckningen, t.

Framför böjningsändel- serna -d, -de, -t och -te efter m och n. Snabbt af snabb ; hyggde, byggd, byggt af bygga , tryggt af trygg ; bräckte, bräckt af bräcka , räckte, räckt af räcka , flackt af flack , tjockt af tjock ; fyllde, fylld, fyllt af fylla , spillde, spilld, spillt {ai spilla , fullt {ht full ; knäppte, knäppt af knäppa , slappt af slapp ; torrt af torr ; kysste, kysst af kyssa , hvasst af hvass. Jfr blygdes, blygts af blygas , blygt af blyg ; bräkte, bräkt af bräka , vräkte, vräkt af urdfca , 5ZaÄ: I obestämda formen sing.

Rätt många teckna i ofvannämnda fall äfven I enkelt, således salt elsäll , stälde, stält; andra de tre nii nämnda samt g, t. Enligt ett förslag af »Nordiska rättstafningsmötet » skola alla ifrågakommande konsonant- ljud i nämnda fall skrifvas med endast ett tecken, t. Ännu flere modifikationer finnas. I alla händelser måste natur- ligtvis dubbelstrifning ske, när tvetydighet skulle uppstå genom enkelskrifning: I adjektiv, som bil- dats af nomina propria, ingå dessa i regeln oförändrade.

Jfr katolsk och kreolsk, i h vilka I är kort, samt brottslig, köttslig, rättslig, skydds- Ung o. Tid konsonantsmöten i sammanskrifna ord åkte man sig noga för att oriktigt utelemna Digitized by Google eller tillägga någon konsonant.

I andras tillnamn får man icke göra den ringaste ändring. De från språkets allmänna skrif - lagar afvikande ljudbetecknin- garna i tillnamns stafning bero mestadels derpå att de här- stamma från äldre skeden af språkets utveckling eller äro af främmande ursprung samt i en- skilda fall på okunnighet eller fåfänga. Har man särskildt lagt på minnet huru vissa personer pläga skrif va t. Arvid j Ar- wid, Arfwid 1.

Ar f vid, Karin 1. Richard, Oskar Teodor 1. Oscar Theodor , så gör man bäst i att skrifva som de. Xamnet på vårt land torde rättast skrif vas Sverige, Den ur- sprungliga formen, Svea rike svearnas rike , sammandrogs först till Sverike, och deraf blef Sverige, med hög ton akut på första stafvelsen.

En och annan har, utan att vinna efterföljd, sökt återupptaga for- men Sverike, Namnen på Sverigres grannriken böra skrif vas: De motsvarande adjektiven äro norsk icke »norrsk» , dansk, finsk och fin ländsk. Digitized by Google — 49 - Af de öfriga ortnamnen äro ganska många, både svenska och utländska, vacklande i af- seende på stafningen.

Nedan- stående lista upptager några så- dana namn, i de former förf. Alger land , Alingsås, Als T. Astrakan, Athen athenare 1. August enburg , Avesta, Azorerna, Baalbek 1. Balbek , Babylon babylonier, babylonisk , Badajoz, Baden badensare, badensisk o.

Bartelemy , Beckaskog 1. Bäckaskog , Beirut, Belgien belgier, belgisk , Beludsjisian 1. Belutsjistan , Bender, Bergenhus, Bergqvara, Berings sund. Betanien , Betel, Betesda, Betfage, Betlehem betléhemitisk. Betsaida, Biscaya, Bleking blekingsbo, blekingsk. Bodö, Bohus län bohusläning, bohuS' länsk , BombaJ 1. Bruges , Bryssel Fr. B, Äyres , Bukkefjord, Bukovina, Bukurest 1.

Bukarest , Bulgarien bulgar, bulgarisk , Buskeruds amt. Fidji-öarna , Filadelfia 1. Firenze, deraf firenzisk , Focis Grek. Frederikshald , Fredrikshamn, Fredriksstad N. Frederiksstad , Fredrikssten N. Genf , Genova se Genua , Geni Fr. Gand , Genua genuesare 1. Genova , Gestrikland gestring, gestrikisk , Getsemane, Geysir, Goda-hopps-udden 1. Digitized by Google — 52 — Hannover hannoveran 1. Liittich , Lillehammer, Lissabon Portug. Lisboa , Litauen 1. Lofoten icke »Lofoden» 1. Misolungi , Metz, Mexiko mexikan 1.

Na- poli , Nebraska, Nederländerna 1. Nederlanden, nederlåndare, -ländsk , Nerike nerking, nerkisk 1. Nå- rike, Närke o. Pennsylvania , Persberg, Peru peruan, peruansk , Petsjora, Piernonte piemontes 1. Rumä- nien , RUgen 1. Mygen , Ryssland ryss, ryska, i Finland ofta rysse [jfr finne'] och rys- sinna, rysk, icke »ryssk» , Räfsnäs, Rönne, Sabbatsberg, Sachsen sachsare, sachsisk , Saimen Saima kanal.

Siebenbiirgen , Sigtuna, Simrishamn 1. Cimbrishamn , Sireköpinge, Själland, sjållänning o. Skagerrak , Skandinavien 1. Skandien, skan- dinav, skandinavisk, poet. TeJas , Thebe se Tebe. Thermopylce se Termopyle , Tibet tibetan, tibetansk , Ticino bättre än T. Traden trader y tradsk , Trelltborgy Trient 1.

Trident, trientisk o, tri- dentinsk; It. Trento , Trieste T. Triest , Tröja tröjan 1. Tunisien stat , Tureberg, Turin Ital. Vardö, Varna, Varsjav 1.

Venezia, venezi- anare, veneziansk , »Verelä» se Värålå , Vestergötland vestgöte, vestgötsk, vestgöta- , Vestervik, Vesterås, Westfalen, Vesuvius poet. Härledningar af och sam- mansåttningar med person och ortnamn måste, hvad ljudbeteck- ningen vidkommer, i tillämpliga delar rätta sig efter stamorden.

Böhmen, böhmare, böhmisk, eller Bömen, bömare, bömisk; Galvi7i, calvinsk; Cato, catonisk eller Kato, katonisk; Lucullus, lucullisk eller Lukullus, lukullisk; Luther, lutheran, lutherdom, lu- thersk icke »luteran», »lutersk» ; Waldenström , waldenströmian, Sk, sp, st och dr böra ej åtskiljas, utan föras tillsam- mans på den senare raden, så- vida icke s eller d äro dubbel- skrifna. Ex, a-ska, äl-ska, gä- spa, ho-sta, hin-dra, men kyss-te, viss-te, blädd-ra, ftadd-ra.

I låneord pläga bok- stäfver, som tillsammans be- teckna ett ljud, ej skiljas på olika rader. Vid Ijudstaf v else- delningen iakttages, att »till den föregående vokalen föras så många konsonantljud, som tillsammans kunna sluta ett oböjdt ord i språ- ket.

Vid fördelning efter grundstaf velse gäller det att skilja ordens stammar från böjnings- och afledningsändelser. Af st af ning efter denna grundsats medför stora svårigheter i tillämpningen.

Sammansatta och samman- skrifna ord delas efter samman- sättningsdelama. Af-und, bolm-ört, för-ena, för-eviga, för- inta, halsstarrig, in-i-från, här- om-dagen, Afledningsändelsen -aktig behandlas i detta fall så- som sammansättningsled. Vid dylika ords fördelning på två rader undvike man att stycka sammansättningsdelarna.

Stor begynnelsebokstaf initial nyttjas i följande fall. Digitized by Google 59 1. I hvarje ord, som börjar en mening, äfven i direkt an- föring, då anföringsord föregår. I fjerde budet heter det: Du skall hedra din fader och din moder! I alla egennamn nomina propria , jämväl personifikationer af liflösa ting äfvensom namn och titlar på skrifter, institu- tioner o.

Doktor X, har utgifvit en bok, som af handlar Rosornas strid om England. När ett proprium utgöres af flere fristående ord, nyttjas stor bokstaf numera van- ligen endast i det första af dessa, såvida icke något af de öfriga är i och för sig ett proprium. Fordom användes nästan alltid, och af många skrif- ves ännu, stor bokstaf i början af alla hufvudorden i egennamn, t. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg o.

Adjektiv, appellati va substantiv och andra ord, här- ledda från nomina propria, samt ord, i h vilka sådana utgöra första sammansättningsleden , skrifvas af somliga med stor begynnelse- bokstaf. Detta torde vara obe- höfligt, i synnerhet då nomen proprium är allmänt bekant och teckningen med liten bokstaf ej kan föranleda missförstånd. Det medför säkerligen ingen olägen- het att skrifvA peterspenning, sten- torsstämma, stockholmsk, stock- holmare och stockholmsbo, svensk, dansk, norsk, fransk, tysk, lu- thersk, calvinismen, tegnérsstaty eller t.

Större skäl är då att skrifva t. Alsike- klöfver, Aronsstaf, Salmonihref, KöpingsbOj innevånare i staden Köping jfr köpingsbo, som är hemma i en köping , Sjöviksbo innevånare i byn Sjövik. I orden Gud och Herren, då de nyttjas om den Allra högste, samt den Helige ande och andra med dem liktydiga ord, t. Fadern, Ordet men icke i de motsvarande adjektiven. I första ordet af hvarje versrad i bunden stil, särdeles när ej hvarje vers har sin egen Digitized by Google — 60 — rad, utan texten är fortlöpande såsom i vanlig prosa.

I vissa förkortningar af ord, som, när de skrifvas full- ständigt, ej hafva stor bokstaf på motsvarande ställe. Af de flesta äfven i må- nademas namn, hvilket utan tvif- vel är riktigt, särskildt med af- seende derpå att de flesta af dessa namn ofta tecknas genom för- kortning: Stora begynnelsebokstäfver skrifvas af många jämväl i börds-, stånds-, yrkes- och ämbetstitlar, när de nyttjas i utanskrifter på bref eller i skrifvelser till dessa titlars egare.

Till Herr Statsrådet m. Jag tar mig friheten underrätta Fru Grefvinnan om att. Vanliga skrifförkortnin- gar äro bl. Digitized by Google — 61 - e. Högädle herm i bref och Här hvilar å grafvårdar. Numera skrifvés i samma bet. Adverbet omkring får ej skrif- vas förkortad t.

Qv, p, och Q. För öfrigt finnes på littera- turens alla områden, liksom i hvar- daglig framställning, en mängd allmänt gängse förkortningstec- ken, t.

När skrifförkort- ningar bestå af två eller flere bokstäfver, böra de vara så an- Digitized by Google - 64 - ordnade, att förkortniugen slutar med en konsonant, som, när ordet fikrifves fullständigt, har vokal närmast efter sig. Såsom förkortnings- tecken nyttjas punkt, utom när ordets sista bokstaf ingår i för- kortningen, i hvilket fall an- tingen kolon eller intet tecken sättes. Se ofvan exempelvis br,, d: I löpande text böra «j två eller flere olika större förkortningar ställas omedelbart invid hvarandra.

I stället för »d. En förkortning bör oj delas på två rader. Bruket att beteckna Bubstantiviska pluralformer ge- nom dubbelskrif ning af sista kon- sonanten i en skrifEörkortning, t. Man iakttage skill- naden i betydelse mellan etc, m. Rätt vanliga fel äro att sätta nyssnämnda förkort- ningar, der sammanhanget icke tillåter deras användning. Dessas ändamål äro att främja öfverskådligheten af skriftlig framställning och, i sammanhang dermed, att angif va hvilopunkter för rösten vid upp- läsning.

Några af dessa tecken an- vändas för mycket olika ända- mål. Punkt, Kolon och Tankstreek. Pansernas längd vid nedan- nämnda skiljetecken har blifvit angifven på följande sätt: Riktig interpunktion är af den allra största vigt. En persons sätt att nyttja skiljetecknen är en ganska tillförlitlig gradmätare på hans bildning, eftertanke och ordentlighet. Korrekt satsbildning är ett nödvändigt vilkor för god inter- punktion. En sådan försvåras eller omöjliggöres genom fel mot satsläran.

Att högt och omsorgsfullt upp- läsa hvad man skrifvit främjar skriftecknens rätta bruk. Mycket ofta gifva samma ord olika mening med olika inter- punktion. Att anmoda h, k. Efter af slutade perioder, som innehålla ett påstående; så- ledes efter meningar, som icke utgöra direkta frågor eller äro utrops-, önske eller uppmanings- satser.

Nya sanningar röna i början motstånd» Jfr Semi- kolon När en direkt anfö- ring slutar inuti en mening, sättes 5 Digitized by Google - 66 - aldrig punkt. Interpunktionen för öfrigt bestämmes i dylika fall af meningssammanhaDget. Mången sätter komma, åk sammanhanget afslutad me- ning nödvändigt kräfver punkt eller annat större skiljetecken. I ett tidningsnummer för läses: Stundom får man se punkt, der meningen icke är afslutad.

Den oriktiga före- ställningen att konjunktionen men icke får stå i början af en me- ning framkallar sådana interpuuk- tionsfel som följande: Han gaf dem ej tillräcklig fÖda», i st. Efter ofullständiga satser, t. Huru skola vi älska vår nästa f Såsom oss sjelfva» Allt eller intet» 3. Jfr 51 samt Kolon En eller flere punkter sättas stundom i st.

En vacker förmiddag på somma- ren år Efter direkta frågor ord och satser , jämväl när de stå inuti perioder. Har du hört ny- heten? Indirekta frågesatser aEslutas med punkt. Han frågade hvad som hade händt. Stundom, inom klämmer eller parentes, inuti meningar en- samt eller jämte utropstecken för att antyda tvifvel om en uppgifts sanning, en ordforms riktighet o.

Modern påstår, att hennes son är lydig{? Efter utrops- eller tilltals- ord. Min herre I 2. Efter meningar, som inne- hålla utrop,- önskningar, befall- ningar eller uppmaningar, äfven om de icke af sluta en period. Digitized by Google 67 - Ex. Håll ut t Spring genast t ropade han. Inuti tal, bref o. I slutet af önske- och uppmaningssatser är det stun- dom skäl att sätta punkt. Man får ej sätta utropstecken efter utropssatser, som till betydelsen äro vilkors- satser, och ej häller vid slutet af meningar, i hvilka dylika satser forefinnas.

I allmänhet bör inom en mening ej gärna före- komma mer än ett utropstecken. Det gäller derför att noga tillse huruvida utropstecknet tillhör hela meningen eller en del deraf.

Föl- jande regler torde kunna tjena till någon ledning. Mellan samordnade huf- vudsatser, i de flesta fall. Det är din sak, och inte min. När den sista sat- sen i en satsbindning är kon- klusiv har någondera af konj. Digitized by Google — 68 - An m. För att från hufvudsatser skilja fullständiga relativbisatser sådana, i hvilka relativet är ut- satt.

Om före relativet står en preposition, ensam eller i före- ning med andra till satsen hö- rande ord, sättes kommat natur- ligtvis före dessa. Den son, för hvilken modern var mest svag, har artat sig sämst. De skäl, på grund af hvilka han fattade sitt beslut, äro i alla afseenden bindande. För att skilja hufvudsatser från konjunktionalbisatser, jäm- väl sammandragna. Hon var frisk, när hon var ung.

Jag skall komma, om jag får tid. Hjelp- presterna behöllo titeln diakonus, äfven. Han sprang, tills 1. Han öfvervann svårigheterna, derigenom att han besegrade dem. Försöket lycka- des, ehuru ej fullständigt. Många men- niskor sågo de olyckliges nöd, utan att någon kom dem till hjelp.

Mannen har kommit till välstånd, derigenom att han varit ordentlig. Brottslingen in- manades i hälpte, samma dag som rådhusrättens dom föll. Mycket ofta äro orden att, som eller då utelemnade, utan att detta förändrar ordförbindelsens egenskap af konjunktion. Du skall hedra din fader och din moder, på det dig må väl gå. Hjalmar besöker sina för- äldrar, så ofta han har ledigt.

Digitized by Google Anm. Genom att ändra sats- följden i dylika meningar inser man lätt hvad som hor till den ena och den andra satsen.

För att afskilja att- {det- satser, som äro subjekts- eller objektssatser, i synnerhet när de stå före hufvbdsatsen och denna har formelt subjekt. Han vetf att han lefver.

Bet år Guds vilja f att menniskorna skola älska hvarandra inbördes. För att afskilja indirekta anföringssatser. För att skilja bisater af olika slag som stå i Öfver- och underordning. Vid participialkonstruktion attributiv satsförkortning och sjelfständig ackusativ absolut konstruktion.

Olik andra, ville han ej mottaga lön för sitt ar- bete. Men »Jag fann honom olik alla andra». Med färger, lika sanna som Ijufva, skildrar Bellman de egendomliga dragen i hufvudstadens omgifningar. Sy- nagogan i Stockholm, uppförd ef- ter ritning af Scholander, är en vacker byggnad. Gossen gick, sina föräldrar ovetande. Om- kostnaden af räknad, blef vinsten ändock betydlig.

Hit hörer den egen- domliga satsförkortning, som ut- tryckes genom ett substantiv i subjektsform och ett substantiv medpreposition,hvarvidett»med», »försedd med» eller »hafvande» underförstås.

Står der en ängel så skön». Jämväl de ordför- bindelser, som utgöras af med jämte ett eller flere följande sub- stantiv och i hvilka denna pre- position betyder »försedd med» eller »hafvande», äro att betrakta såsom ett slags participialkon- struktioner och behöfva i de flesta fall skiljas från hufvudsatsen ge- nom komma.

De må ej för- vexlas med rena adverbial, i hvilka samma proposition ingår. Med händerna på ryggen, vandrade han fram och tillbaka.

Med participialkon- struktion bör man icke förvexla de fall, då participialformer, en samma eller i någon ordförbindelse, icke Digitized by Google — 70 — nyttjas adjektiviskt, utan i annan egenskap. Mellan samordnade sats- delar, h vilka icke äro förenade gen om kopulati v konjunktion.

Den sanna menniskokärleken är tålig f mildf välgörande och oegeri- nyttig. Han har rest i Frank- rike, Tyskland och Italien. Omkring ap positioner -jäm- väl hela satser , som stå efter I hnfvudordet. Vårt lands störste häfdatecknare, E. G, Geijer, dog Den ifrå- gavarande olyckan, nämligen att barnet drunknade, bragte modem i förtviflan. Två af de gjorda frågorna, när och huru slagsmålet började, kunde vittnet ej besvara. Appositioner före- gås ofta af f örstärkningsord, t.

Se of van bland exemplen! Apposition, som står efter hufvudordet, känne- tecknas deraf att den kan bort- tagas, utan att meningen blir grammatiskt ofullständig, samt derigenom att ett förstärkande »bland annat», »det vill säga», »exempelvis», »nämligen» e.

Om apposition, som går före hufvudordet, se B. Omkring ord och satser, hvilka äro inskjutna i texten så- som förklarande tillägg »parente- ska appositioner» , men ej utgöra nödvändiga beståndsdelar af det grammatiska sammanhanget. Vid Bogesund, nu Ulricehamn, blef Sten Sture dödligt sårad. Naturligtvis är detta arbete, likt alla andra menskliga verk, be- häftadt med stora brister. Brig- gen Svalan, kapten Svensson, har hemkommit från Amerika.

Operan Alonzo, texten af Adler- beth, gafs första gången Digitized by Google - 71 - År f på våren, började det första korståget, Men »På våren började För att af skilja adver- bial, när meningssammanhanget sådant kräfver för undvikande af missförstånd eller då upp- fattningen af innehållet derige- nom underlättas. Komma be- hÖfver sålunda ofta utsättas, när ett adverbial är långt består af ilere ord , särdeles om det har sin plats mellan subjektet och predikatet eller mellan predika- tet och en till detta hörande bestämning, samt när det så- som ofta i vers har annan plats, än det skulle hafva i s.

Det bör alltid utsät- tas, när adverbialet tillhör två satser, som äro åtskilda genom komma. På af stånd sy- nes en vacker öy med höga träd påj och mellan boningshusen åkrar. Detta arbete har X. De äldre åkte, och barnen sprungo, med samma mål t sigte. Sjung, min själ, din skapares lof! Det är, käre vänner, nu tid att bryta upp! Jfr Ut- ropstecken Ack, o, ja, nej o. O Gud, min skapare! Han är förtjust, ja Öfverlyck- lig. Mellan ord och ordför- bindelser, som för större efter- trycks skull upprepas två eller flere gånger efter hvarandra.

När en föregående sats- del upprepas, med samma eller andra ord, på annat ställe i me- ningen, och när betydelsen af ett eller flere ord sammanfat- tas i ett följande. Fästmön var förtjust, ja öfverlycklig, 1 sällskapet fin- nas jordbrukare, borgarey pre- ster, lärare, läkare, med ett ord, personer af alla yrken. Särdeles i bunden stil kan det, för tydlighetens skull, någon gång blifva nödvändigt att sätta komma i uppenbar strid mot gällande interpunktionsla- gar.

Komma bör icke utsättas 1. Han är redlig och gör alla rätt, »Jag faders ro- stiga svärd tog i hand och svor att eröfra mig rike och land». Sven är både flitig och snäll. Konungen och drott- ningen samt prinsarna äfvensom de härvarande utländska fur- starna jämte deras uppvaktning hafva besökt Upsala, Soldaten hvarken fruktar eller önskar dö- den.

Såväl glädjen som smär- tan förgå. A, såväl som B, är oskyldig. X, är antingen en dåre eller en bedragare. Jfr A, 1 och D, 2. Framför indirekt a fråge- sa tser. Berätta huru det förhåller sig! Jag vet på hvem jag tror. Säg mig med hvem du umgås, så skall jag säga dig hvem du är. Jag vill veta om han är sjuk eller frisk. Det var fråga om genom hvem be- slutet skulle utföras. Såg du hvem som komf Deremot: Mellan orden hvad och som, hvem och som, hvilken och som, huru och som o.

Såg du hvem som gickf Anm. Angående ord, hvilka i olika stäUningar förekomma än som relativer, än som indirekta frågeord se D, 3. Vid relativsatser, hvilkas r e lativ är utele mnadt. Den heder man vi- sar honom är väl förtjent, »Här är templet min fader beskref», Tegnér.

Den fientliga hållning grefve X. Det är näppeligen skäl att, såsom många göra, ut- sätta komma vid slutet, men icke vid början af dylika sat- ser, t. Framför och efter an- satser, som styras af preposi- tJQiL-el ler inledas genom tmetisk konjunktion både — och, såväl— sonii antingen — elle?

De förlorade på att de sålde sina, varor för ti- digt. Jag vet både att G u staf reser och hvarför han reser. Äl tror hvarken att É. Jag vet du stan- nar, Men »Jag vet, att du stannar». Det är bäst du drö - jer. Jag tror du tviflar. Jfr »Jag tror, du tviflar, och han förnekar». Jag hör han är återkommen. De hoppas han bättrar sig.

Jag ser du har brådt. Omkring aW-satser, hvilka föregås af substantiv i attribut- ställning. Framför att med följande infinitiv. Det är nyttigt att läsa hisfbria. X, har svårt för att tala sanning. Anarki- sten uppmanade folket att göra uppror. Karl arbetar för att hjelpa sina föräldrar.

Uti komparativsatser i sammandragna satsfogningar, d. Byter har samma vo- kaler som ryter. Peter är lika stor som Karl.

Min bror är lyckligare än de fleste. Oifva är saligare än taga. Det finnes en årstid, då träden äro i löffällningen och då stor- mar förströ deras blad.

Fly- ende och i största oro 5 ilade han bort, När en satsfogning, hvars bisats går före hufvudsatsen, samordnas med en foregående sats, så bör ej skiljetecken sät- tas mellan bindeordet och bisat- sen.

Gräset spirar upp i dam och grus, och om i fall det ej röner alltför många hinder, bildar det en grönskande matta icke ». Med spänd uppmärksamhet följde Karl X Gustaf köldens framsteg, ty om öfvergången kunde ske på isen, så vore ingenting att frukta eller, ty kunde öfvergången. ErtUs' vän Axel har rist bort, Om man förutsätter, att Erik har flere vänner, så är »Axel» hufvudord och »vän» ap- position.

Den upptäckten att solen står och jorden går är ej syn- nerligen gammal. Sådana ordförbindelser kännetecknas deraf att konjunk- tionen och ej kan insättas mel- lan attributen. De höga nor- i ska fjälle n. I vanliga fall sättes icke komma vid adverbial. Han kom i soluppgången. Tidningens prenumerationspris är numera endast tolf kronor om året. Han gick till fots hem hela vägen från Stockholm. Men »Han vill säga, att han inte förstår er».

Jämväl i andra fall kan, i strid mot hufvudreglema, kom- ma utan olägenhet eller med fördel utelemnas, t. Digitized by Google 75 icke har något formelt subjekt jfr A« 4. Hon sjunger och, hon ler. Den som lefver får se. Jag vet att han kommer. Att han blir statsråd år afgjordt. Många sätta komma vid alla relativ b satser. I öfverensstämmelse med det franska interpunktionssyste- met utelemna många detta skilje- tecken vid sådana relativbisat- ser, hvilka till hufvudsatsen foga en nödvändig bestämning och som följaktligen icke kunna borttagas, utan att sammanhan- get blir ofullständigt eller fel- aktigt, men utsätta komroat, om bisatsen endast innehåller en till- fällig bestämning och hufvud- satsen alltså utgör en fullstän- dig mening, äfven om bisatsen borttages.

Denne hund, som jag nyligen köpt, har fångat en hare. En god regel, ' som borde införas i vårt språk, om den icke för den större all- mänheten vore för svår att till- lämpa. Jag vill att man lyder mig. Förslag om regelmässig ute- lemning af komma framför att- satser är o gjorda, men hafva icke vunnit efterföljd.

Under sådana förhållanden har författaren af denna skrift icke ansett sig böra upptaga of- van antydda regel. Ganska många sätta — i öfverensstämmelse med det all- männast gängse bruket i tyska, danska och norska skrifter — komma framför indirekta fråge- satser. Han vet, hvad han vill. Säg, hvarför du är led- sen! Synnerligen vanliga fel äro att utelemna komma: Några exempel må anföras. Att är dels konjunktion T. Endast i förra fallet har det komma framför sig.

Det gläder mig, att du har helsan. Försök att hjelpa dig sjelf! Eller är dels i förening med »hvarken» kopulativ kon- junktion, dels i förening med »antingen» och »vare sig» dis- junktiv konjunktion, dels iden- titetskonjunktion. I de båda förstnämnda fallen sättes icke komma; men vid »eller» som iden- titetskonjunktion bör detta skil- jetecken nyttjas, åtminstone när missförstånd eljest kunde upp- stå.

Trappan, eller rättare stegen, som leder upp till vinden y är högst usel. Men »Der finnes hvarken trappa eller stege». Hvadan brukas någon gång relativt, i betydelsen »hvarför», och har då komma framför sig; men i de flesta fall är det inter- rogativt, mod betydelsen »hvar- ifrån», och behöfver då, när det inleder indirekta frågesatser, icke komma.

Homo berlin horhus åre escort

: Homo berlin horhus åre escort

TIMEA BELLA ESCORT NORSKA GAY HOROR Riktig interpunktion är af den allra största vigt. Sven är både flitig och snäll. Och hon brydde sig inte så långe de betalade vad hon begårde. Så- dant bör omsorgsfullt undvikas. Andäktig, Härsärk ber- angenäm. Han tittade som hastigast på några handlingar framfor sig och sade: Dervid har jag ock låtit mig angeläget vara att draga fördel af de anmärkningar, som offentligen och enskildt blifvit gjorda mot nämnda utkast.
KNULLA MED MÄN HOMOSEXUELL KNULLVILLIGA KVINNOR Sveriges snyggaste rumpa ts homo escort malmö
NURU HOMO MASSAGE INFO ESCORT SERVICE MALMO 126
ESCORTER I ÖSTERGÖTLAND GAY SEX OCH PORR 441

Homo berlin horhus åre escort

EN ESKORTS DAGBOK HOMOSEXUELL ESCORT TJÄNSTER SKÅNE

Det behdver inte Mossad. Den 1 september utfårdade den dåvarande premiårminis- tern David Ben-Gurion direktiv for uppråttande av Mossad, en underråttelseorganisation som inte skulle vara understålld Israels utrikesministerium. Ån i denna dag år Mossad en i alla avseenden hemlig organisation, trots att alla vet att den finns och politiker ibland skryter over dess framgångar. Den omnåmns aldrig i staten Israels budget till exempel. Och namnet på chefen for Mossad offentliggors aldrig, så långe vederborande finns kvar i organisa- tionen.

En av huvudtankarna i den hår boken år Victors beståmda uppfattning att politikerna tappat greppet om Mossad, att inte ens premiårministern, som åndå utåt uppfattas som den ytterst ansva- rige for organisationen, har något verkligt inflytande i Mossad och ofta luras att godkånna eller initiera foretag som kan ligga i Mossads intresse om också inte i Israels.

Aven om underråttelseverksamhet naturligtvis måste vara hem- lig, så finns det element i den som kan goras offentliga i en demokrati.

I USA till exempel år det presidenten som utser de två hogsta cheferna inom CIA, men dessa kan inte tilltråda sina tjånster forrån senaten forst låtit ett av sina utskott fråga ut dem grundligt och sedan godkånna presidentens val eller underkånna det, beroende på utgången av utskottets utfrågning. For att ta ett exempel: Boren i rum SH i den senatsbyggnad i Washington som fatt namn efter senator Hart.

Kerr som av presidenten foreslagits till posten som bitrådande chef for CIA. Redan fore den hår utfråg- 11 ningen, som var oppen for allmånheten, hade Kerr fatt fylla i ett mycket utforligt frågeformulår i 45 olika avsnitt for att redovisa allt som han sjalv kunde saga om sin person, alltifrån fodelseår, via akademiska meriter och yrkesmeriter till uppgifter om sin ekono- mi; till exempel om han ågde mark, hur hans lon utvecklats under de nårmast foregående fem åren och om han hade några banklån och i så fall hur stora.

Och till detta kom frågor om hans medlemskap i klubbar, foreningar och organisationer samt hans allmånna instållning till livet och till underråttelseverksamheten. Senator Boren oppnade utskottsforhoret med att påpeka, att det inte var ofta som utskottets forhandlingar var offentliga.

Bland annat går utskottet en gång i kvartalet igenom alla de hemliga foretag och operationer som presidenten godkånt, och varje gång som presidenten ger underråttelsetjånsten nya uppdrag tas beslutet upp i ett utskottsforhor. Vad allmånheten betråffar får den sållan veta något alis.

Och sjålvfallet saknas parlamentariska utskott for kontroll av Mossads verksam- het och personal. Betydelsen av låmplig politisk overvåkning av den hemliga underråttelseverksamheten sammanfattades av sir William Step- henson i forordet till boken A Man Called Intrepid dår han påpekade att en demokrati måste hålla sig med ett underråttelsevåsen for att kunna avvårja katastrof eller till och med nationens undergång.

Garantier mot att det missbrukas måste uppråttas och revideras om nodvåndigt. Kontrollen over verksam- heten måste utovas med stor noggrannhet. Men som i alla verk- samheter år det karaktåren och fornuftet hos dem som fatt ansva- ret att leda verksamheten som år det avgorande. Det år i redbar- heten hos ansvarskånnande ledare som hoppet ligger att ett fritt folk skall overleva och slutligen segra.

Som sagt, frågan måste stållas. Svaret år forbluffande enkelt. For det forstå år Mossad en helt liten organisation. Hela Mossad har knappt 1 anstållda och då år sekreterare och stådpersonalen inråknade, och alla dessa 1 har order att beråtta for dem som frågar att de arbetar for forsvarsministeriet. Detta var under talet. I fårskare beskrivningar uppges KGB: Och den kubanska underråttelsetjånsten har mer ån 2 vålutbildade agenter utposterade på kubanska ambassader runt om i vårlden.

Tro det eller inte, men Mossad har bara 30 till 35 operationsof- ficerare, eller katsas, i tjånst på olika håll i vårlden under en och samma tid. Huvudanledningen till denna forbluffande laga siffra år, något som denna bok kommer att visa, att Israel, i motsats till andra nationer, kan få hjålp av en vålplacerad och vålvilligt instålld internationell judendom utanfor landets grånser.

Hjålpen 13 formedlas av sayanim, frivilliga krafter, i ett for Israel helt unikt agentsystem. Victor forde dagbok over sina egna erfarenheter och antecknade också sådant som beråttades av andra. Han kan inte stava något vidare men har ett fotografiskt minne for kartor, planer och andra skriftliga uppgifter av vikt for ett underråttelseforetags framgång. Och eftersom Mossad år en sådan liten och tått sammanfogad organisation fick han tillgång till hemligt datamaterial och kunde lyssna till muntliga redovisningar av en sort som en relativt nyanstålld CIA- eller KGB-agent aldrig skulle kunna ta fram eller få kunskap om på annat sått.

Redan under utbildningstiden fick han och hans kamrater tillgång till Mossads centraldator och kunde tillbringa timmar med att in i minsta detalj studera dussin- tals aktuella operationer. Tanken var att nykomlingarna hårige- nom skulle låra sig att nalkas ett uppdrag på rått sått och undvika sådana misstag som gjorts tidigare. Till detta kommer, åven om det kan vara svårt att kvantifiera, att den unika och historiska samhorigheten judar emellan, deras overtygelse om att de, oavsett skiljaktigheter i politisk uppfattning, måste hålla ihop for att skydda sig mot fiender, leder till en oppenhet inom det judiska samfundet som inte står att finna bland de anstållda i till exempel CIA eller KGB.

Kort sagt, inom den egna kretsen kånner de sig oforhindrade att tala mycket och oppet. Och gor det också. Jag vill naturligtvis tacka Victor for att han givit mig mojlighe- ten att fora ut hans håpnadsvåckande historia till en låsande allmånhet. Jag vill också tacka min hustru Lydia for det starka stod hon givit mig under arbetets gång, sårskilt som beråttelsen alltjåmt ovar ett starkare tryck på mig ån den sorts historier som hor till min journalistiska vardag.

Jag vill dessutom tillågga att Parlamentsbiblioteket i Ottawa varit lika hjålpsamt som vanligt. Når allt kommer omkring var hon ju en sot blondin med forkårlek for åtsittande långbyxor och blusar vars halslinning visade just så mycket att varje man skulle vilja se mer. Hon hade stått på hans vanliga busshållplats i Villejuif i sodra utkanten av Paris varje dag i en vecka nu. Eftersom bara två busslinjer stannade vid den hår hållplatsen, en lokal linje och en expresslinje in till Paris, och det vanligen var ganska få månniskor på hållplatsen var det omojligt att inte lågga mårke till henne.

Fastån Halim inte visste det, var det just det som var meningen. Detta hånde i augusti Hennes dagliga rutin tycktes lika orubblig som hans. Hon var redan dår når Halim kom for att ta sin buss. Några ogonblick senare brukade en ljushyllt, blåogd och vålskråddad man kora fram i en tvåsitsig rod Ferrari BB , stanna vid hållplatsen och plocka upp den blonda kvinnan och dårefter snabbt kora i våg gud vet vart.

Halim som var en irakier vars hustru Samira varken stod ut med honom eller deras trista liv i Paris långre brukade anvånda mycket av den tid som gick åt for resan till arbetet med att tånka på den hår kvinnan. Och han hade gott om tid. Halim brukade aldrig ta kontakt med någon under resan och den irakiska såkerhetstjånsten hade instruerat honom att inte åka raka vågen till arbetet utan ta olika omvågar.

De enda fasta punkterna var hållplatsen nåra hans bostad i Villejuif och tunnelbanestationen vid Gare Saint-Lazare. Dår tog Halim tåget till Sarcelles, strax norr om staden, dår han arbetade på ett topphemligt projekt vars mål var att bygga en atomreaktor for Iraks råkning. En dag kom buss nummer två till hållplatsen fore Ferrarin. Några ogonblick senare kom Ferrarin. Foraren såg sig om efter flickan och Halim, som forstod vad som hånt, ropade till honom på franska att hon redan tagit bussen.

Mannen som verkade bli férvirrad av uppgiften svarade på engelska varpå Halim beråttade på nytt vad som hånt, fast nu på engelska.

Mannen tackade for beskedet och frågade vart Halim skulle. Halim beråttade att han skulle till Madeleine varifrån han bruka- de gå till Gare Saint-Lazare, och foraren, Ran S - for Halim en engelsman vid namn Jack Donovan - sade att han också skulle åt det hållet och erbjdd Halim att åka med.

Varfor inte, tånkte Halim och hoppade in i bilen som skulle fora honom till Madeleine. Fisken hade svalt kroken. Det skulle visa sig att det var en fangst som Mossad skulle få stor glådje av. Operation Sfinx slutade spektakulårt den 7 juni når israeli- ska, men USA-byggda, attackplan forstorde den irakiska atom- anlåggningen Tamuze 17 eller Osirak i Tuwaitha alldeles utan- for Bagdad i en djårv raid over fientligt territorium.

Anfallet kom sedan år av internationella intriger, diplomati, sabotage och mord i Mossads regi visserligen forsenat uppforandet av industrikom- plexet men inte lyckats stoppa det.

I Israel oroades man over Iraks atomprojekt ånda sedan Frank- rike under energikrisen undertecknade en overenskommelse med Irak, som var Frankrikes nåst storsta oljeleverantor, om uppråttandet av en atomforskningsanlåggning i landet.

Energikri- sen hade okat intresset for atomkraften som alternativ energikålla och i lånder som tillverkade atomkraftverk hade man drastiskt okat sina exportanstrångningar. Frankrike ville vid den hår tiden sålja en megawatts atomreaktor for kommersiellt bruk till Irak. Irak håvdade envist att det planerade atomforskningscentret endast skulle ha fredliga uppgifter, som att svara for Bagdads energiforsorjning. Israel fruktade, inte utan orsak, att Irak avsåg 16 att dår framstålla atombomber att anvåndas mot Israel.

Fransmånnen hade gått med på att forse Irak med procentigt anrikat uran till två reaktorer som skulle levereras av forsvarsin- dustrin i Pierrelatte. Fransmånnen hade också gått med på att Irak skulle få kopa atombrånsle om tillsammans 75 kilo anrikat uran, tillråckligt for att framstålla fyra atombomber. Jimmy Carter, som vid den hår tiden var president i USA, hade stopp for kårnvapenspridning som en av de viktigaste punkterna på sitt politiska program, och amerikanska diplomater arbetade intensivt med att forsoka formå såvål Frankrike som Irak att åndra sina planer.

Ett avtal var ett avtal. Under en presskon- ferens i Bagdad i juli ironiserade Iraks president och starke man Saddam Hussein over Israels farhågor.

AMAN ville ha preciserade uppgifter om hur långt irakerna kommit med det formodade atombombsprojektet, så David Biran som var chef for Tsomet, Mossads avdelning for rekrytering av underråttelseofficerare och agenter, kallades till mote med Zamir. Biran, som var en rundhyllt man med runt ansikte, som redan kommit ganska hogt på karriårstegen inom Mossad och som utover det var kånd for att vara något av en snobb, kallade efter motet med Zamir till sig sina avdelningschefer och bad dem att med det snaraste plocka fram en irakier med anknytning till reaktorindustrin i Sarcelles i Frankrike.

Biran beskrev situationen for Arbel och gav honom i uppdrag att ta fram den efterfrågade irakiern. I likhet med alla Mossadstationer i utlandet år den i Paris belågen i en bunkerliknande kållarvåning i den israeliska ambassaden. Som stationschef hade Arbel hogre status ån ambassadoren sjålv. Mossadpersonal går igenom all ingående och utgående post på ambassaderna och kontrollerar också den s k diplomatposten.

Enbart i Lon- don åger Mossad mer ån sådana våningar och hyr dåru tover ytterligare femtio. I Paris fanns också ett antal sayanim, judiska frivilliga, runt om i samhållet, och en av dessa, med tåcknamnet Jacques Marcel, var anstålld på personalavdelningen i atomindustrin i Sarcelles. Hade uppdraget varit mindre brådskande skulle man inte bett honom ta med sig en originalhandling. I normala fall brukade han låmna ifrån sig informationen muntligt eller overlåmna en kopia av den handling det gållde.

Att ta en originalhandling innebår en risk att bh avslojad och år over huvud taget farligt for sayan. Men i det hår fallet beslots det att man måste få originalhandlingen, fråmst dårfor att arabiska namn ofta år svårtydbara de anvånder ofta olika namn vid olika tillfallen.

Så for såkerhets skull blev Marcel ombedd att ta med sig listan på alla irakier som arbetade i foretaget.

Eftersom Marcel i vilket fall som helst skulle in till Paris på ett mote foljande vecka ombads han placera personallistan i bagage- utrymmet intill de handlingar som han alldeles regelmåssigt skulle ha med sig till Paris.

Kvållen fore sokte en Mossad-Åflfcfl upp honom, fick en dubblettnyckel till bakluckan och gav Marcel instruktioner for morgondagen. Han skulle kora in på en tvårgata nåra École Militaire vid en beståmd tid. Dår skulle han finna en rod Peugeot med en speciell streamer i bakfonstret. Bilen hade hyrts och stållts upp utanfor ett kafé for att såkra en parkerings- plats åt Marcel. Når Marcel funnit bilen skulle han kora runt kvarteret och komma tillbaka till kaféet, dår Peugeoten i samma ogonblick skulle kora ut från trottoaren så att Marcel kunde 18 parkera.

Sedan skulle han bara gå till sitt mote och låta personal- listan ligga kvar i bagageutrymmet. Eftersom de anstållda inom forsvarsindustrin når som helst kan utsåttas for såkerhetskontroll, skuggade Mossad Marcel hela våg- en fram till den plats dår han parkerade sin bil. Efter att ha forsåkrat sig om att inga andra hade skuggat Marcel låste två Mossadmån upp bakluckan, tog personallistan som låg i bagage- utrymmet och gick in på kaféet. Medan den ene bestållde kaffe, gick den andre in på toaletten dår han tog fram en kamera på vilken monterats fyra små hopvikbara aluminiumben.

Den hår kameran har automatisk instållning och kan laddas med film som medger exponeringar. Allt detta bidrar till att uppdraget kan utforas snabbt. Så snart kamerans aluminiumben fallts ut kan fotografen placera en handling under objektivet, hålla den dår och trycka på avtryckaren som han samtidigt håller mellan tånderna.

Sedan de fotograferat de tre sidorna inne på toaletten lade mån- nen tillbaka personallistan i bilens bagageutrymme och gick dår- ifrån. Namnen skrevs nu in i en dator och såndes till en mottagare i Mossads franska byrå i Tel Aviv. Texten var kodad enligt Mos- sads standardsystem med dubbla koder. Varje fonetiskt ljud mot- svaras av ett tal eller en siffra. Men det år bara forstå ledet i kodningen.

I ett andra led kodas det forstå ledets siffror i bokståver eller nya tal eller siffror och den koden byts varje vecka. Aven om en overforing av ett meddelande av det hår slaget skulle fångas upp av någon, skulle denne någon inte kunna avkoda meddelandet och låsa det. Det var på det hår såttet som hela personallistan såndes over till Mossads hogkvarter i två datakorningar. Så snart namn och befattningar avkodats i Tel Aviv overlåm- nades de till Mossads eget personregister och till AMAN men eftersom irakierna i Sarcelles var vetenskapsmån som inte tidigare uppfattats som något hot mot Israel, så hade Mossad inte många uppgifter om dem i sina register.

Det var efter den påstotningen som man kom att hitta Butrus Eben Halim. Det skulle visa sig vara en fulltråfT, men just då sorterades han fram dårfor att han var den ende av de irakiska forskarna som hade uppgivit bostadsadress. Det betydde att de andra endera inte ville stå med sin adress i personallistan av såkerhetsskål eller att de bodde i en militarforlaggning i nårheten av arbetsplatsen.

Halim var gift - bara hålften av irakierna var gifta - men hade inga barn. Att en årig gift irakier inte hade några barn var ovanligt och tydde på att åktenskapet inte var av den vanliga, lyckliga sorten.

På hebreiska gav sjålva ord vaiet tyngd åt kravet. Två lag fick i uppdrag att genomfora operationen. Det férsta laget, yarid, som hade ansvar for såkerhetsfrågor i Europa skulle kartlågga såvål Halims som hans hustru Samiras vanor och tider, utforska om han stod under irakisk eller fransk bevakning och skaffa fram en lågenhet i nårheten av Halims med hjålp av någon låmplig sayan i fastighetsbranschen, en av sayanim i Paris som kunde låta Mossad disponera en lågenhet utan att stålla onodiga frågor.

Yarid, som tillhor såkerhetsavdelningen, består av tre lag om vartdera sju till nio personer. Två av lagen arbetar utanfor Israel medan det tredje finns kvar i Israel som reservstyrka. Att rekvirera ett lag for en uppgift h5r inte till det låttaste. Det kråvs starka argument, for det år många som anser sig behova yarids hjålp på goda grunder.

Neviot består också av tre lag. De hår lagen innehåller experter som kan locka fram information från doda foremål, vilket betyder att kunna bryta sig in eller att fotografera dokument eller att ta sig 20 in i och låmna rum och byggnader efter att dar ha installerat overvakningsapparater utan att låmna ett spår efter sig eller upptåckas av någon.

I sin utrustning har de hår lagen huvudnyck- lar till de flesta storre hotellen i Europa och de ovar oavbrutet nya sått att oppna dorrar som har kortlås eller kodlås eller andra okonventionella lås. En del hotell har till och med lås som gåsten oppnår med ett fingeravtryck. Når Halims våning vål blivit buggad borjade avlyssningen och inspelningen. Det inspelade bandet från forstå dagens avlyssning såndes till hogkvarteret i Tel Aviv dår man forsokte klargora for sig vilken dialekt Halim och hans hustru talade.

En marats eller lyssnare med goda kunskaper i just den dialekten såndes så snart som mojligt till Paris for att overta avlyssningen och forse statio- nen i Paris med snabboversåttning. Vid den hår tidpunkten visste man inte mer om den avlyssnade ån hans namn och hans adress. Man hade inte ens ett fotografi på mannen och absolut ingen garanti for att han skulle kunna anvåndas i den fortsatta operationen.

Yarid-laget borjade nu bevaka Halims våning från gatan och från den nårliggande vå- ningen for att få klart for sig hur Halim och hans hustru såg ut.

Den forstå egentliga kontakten togs två dagar senare når en ung kvinna med tilltalande utseende och kortklippt hår knackade på dorren till Halims våning och presenterade sig som Jacqueline. Jacqueline hette i sjålva verket Dina.

Hon ingick i ett av yaridlagen och hennes uppgift var helt enkelt att studera Halims hustru på nåra håll så att hon såkert kunde peka ut henne for de 5vriga medlemmarna i gruppen och overvåkningen kunde borja på all- var.

Dinas forevåndning for att knacka dorr i huset dår Halim och hans fru bodde var att hon sålde parfym. Forsedd med attachévås- ka och ordersedlar gick hon från dorr till dorr i trevåningshuset med sina parfymprover, allt for att inte våcka misstankar. Hon hade for såkerhets skull sett till att hon kom fram till Halims dorr innan denne hunnit komma hem från arbetet.

Samira ty ekte att det var ett myeket bra parfymerbjudande. Det tyekte också de flesta andra kvinnorna i huset. Och inte att undra på, då priserna var myeket lågre ån dem man fann i parfymbuti- kerna. Kunderna skulle betala hålften då ordern undertecknades och den resterande hålften då parfymen levererades. De skulle också få en liten gratispresent med parfymleveransen. Hon bjods att stiga in i våningen och fick dar veta allt om hur olycklig Samira var och hur ointresserad hennes man var av att gora karriår, att hon kom från en vålbårgad familj men var trott på att behova anvånda sina egna pengar till hennes och mannens uppehålle och - bingo - att hon skulle fara hem till Irak om två veckor for att hålsa på sin mor som skulle genomgå en storre operation.

Det innebar att Halim skulle bli ensam och ånnu mer sårbar. Hon sålde parfym for att tjåna lite extrapengar. Hon visade mycket stor forståelse for Samiras problem. Hennes uppgift var enkel: Att hon snabbt fick en så god kontakt var lyckosamt och kunde utnyttjas i den fortsatta planeringen.

I allt overvakningsarbete rapporterar man tillbaka till gruppen på uppehållsplatsen allt som intråffat, allt man kunnat notera in i minsta detalj. I gruppen smålter man informationen och bbrjar sedan planera nåsta steg.

Det kan ta timmar av utfrågning dar man går igenom en rapport bit for bit och varje enskildhet granskas om och om igen medan humoret våxlar i gruppen allteftersom de enskilda medlemmarna tar stållning till vilka slutsatser som skall dras av rapporten. Man kedjeroker och dricker massvis med kaffe medan timmarna går och atmosfåren blir allt mer laddad.

Inom gruppen beslot man till sist att eftersom Dina Jacqueline kommit på så god fot med Samira skulle man utnyttja denna lyckliga tillfallighet till att oka tempot i operationen. Dinas nåsta uppdrag skulle bli att formå kvinnan att låmna våningen vid två olika tillfallen - forstå gången for att ge gruppen mojlighet att studera var i våningen man skulle dolja en mikrofon och andra gången for att gruppen skulle kunna montera in den i våningen.

Man behovde ta bilder, gora måtningar och ta fargprov, allt for att forsåkra sig om att Halim och hans hustru aldrig skulle upptåcka att det fanns en mikrofon dold någonstans i våningen. Liksom i allt annat som Mossad gor gållde det också i det hår uppdraget att minimera risken for upptåckt och avslojande.

Når Jacqueline kom med den bestållda parfymen två dagar senare den hår gången strax innan Halim skulle komma 22 hem från arbetet så att hon skulle kunna se hur han såg ut beråttade hon for Samira om sin egen mycket populåra frisor på vånstra stranden.

Han år så ambi tios. Jag tar dig gårna med till honom om du vill. Hon och hennes man hade inga riktiga vånner dår de bodde, knappast något umgånge over huvud taget, så hon såg fram emot några eftermiddagstimmar på stan, långt bort från tristessen i våningen. Samiras gratispresent for parfymkopet visade sig vara en nyck- elhållare med en liten etikett for varje enskild nyckel. Når nyckeln hamnat på plastellinabådden och lådan slutits till fick man ett perfekt avtryck i plastellinan med vars hjålp man kunde gora en dubblettnyckel.

Neviotgruppen kunde ha brutit sig in utan nyckel, men varfor riskera upptåckt når man kan gå in genom ytterdorren som om man bodde dår? Når gruppen kommit in i en våning brukade man alltid låsa ytterdorren inifrån och spårra handtaget med en speciell spårranordning som monterades mellan handtagen och golvet. Tanken var att om någon skulle lyckas passera de gruppmedlem- mar som bevakade porten ut mot gatan och forsoka låsa upp dorren, skulle han eller hon antagligen tro att låset var trasigt och gå for att håmta hjålp.

De som fanns inne i våningen skulle då få tid på sig att forsvinna utan att bli upptåckta. Det får pågå ett par dagar från en punkt innan nåsta tar vid i nåsta kvarter och så vidare.

Att kartlågga Halims rutiner på det hår såttet blev synnerligen lått 23 eftersom han gick till samma busshållplats varje dag. Genom buggningen av våningen fick gruppen veta exakt når Samira skulle flyga hem till Irak. De horde också hur Halim beråttade for Samira att han måste gå till den irakiska ambassaden for såkerhetskontroll, ett besked som fick Mossad att upptråda ånnu forsiktigare. Men man hade ånnu ingen plan for hur man skulle nalkas honom och eftersom det brådskade hade man inte mycket tid over for att utforska om Halim kunde tånkas samarbeta med Mossad eller inte.

Att anvånda en oter , en arab som far betalt for att kontakta andra araber, bedomdes som alltfor riskabelt med hånsyn till den nodvåndiga sekretessen. Det var fråga om en chanstagning vars lyckliga utgång man inte ville åventyra i onodan. Ett tag hoppades man att Dina-Jacqueline skulle kunna få kontakt med Halim genom dennes hustru men den forhoppningen kom på skam.

Efter andra besoket hos hårfrisoren ville Samira inte långre ha något att gora med Jacqueline. Det var efter det hår utbrottet som gruppen kom på idén med flickan på busshållplatsen och med katsan Ran S. Den hyrda Ferrarin och Donovans air av framgång och rikedom fick gora resten. Forstå gången Halim fick folja med i Ferrarin beråttade han ingenting om sitt arbete.

Han uppgav sig vara studerande - en ganska gammal studerande i Rans ogon. Han beråttade att hans fru skulle åka hem till Irak och att han tyckte om god mat, men att han som mohammedan inte drack alkohol. Donovan yttrade sig for sin del lite vagt om sig sjålv for att ha alla vågar oppna. Han forklarade att han arbetade i exportbran- schen och foreslog att Halim en dag skulle komma och åta middag i hans villa på landet medan hans hustru var borta.

Halim sade varken ja eller nej till inbjudan vid detta tillfalle. Morgonen dårpå var den blonda flickan tillbaka på busshåll- platsen och Donovan kom som forut och håmtade henne. Påfol- jande morgon kom Donovan men inte flickan och Halim erbjods ån en gång att åka med in till stan. Den hår gången foreslog 24 Donovan att de skulle stanna vid något kafé och ta en kaffe innan de fortsatte in.

Vad betråffar den vackra flickan så forklarade Donovan att det bara var ett vanligt fnask som han raggat upp. På satt och vis år det synd, hon var mycket bra, om du forstår vad jag menar. Men, vackra flickor år det gott om, det kan jag forsåkra dig, min vån. Det hår var någonting som han ville behålla for sig sjålv.

Når Samira rest, sade Donovan som tagit upp Halim varje morgon och blivit oppnare allteftersom, att han skulle till Holland i affarer under de nårmaste tio dagarna. Han gav Halim sitt visitkort, falskt naturligtvis men åndå. Dår fanns namnet på firman, och en fin adress i ett nyrenoverat hus i ovre ånden av s Champs Elysées. Skulle Halim till åventyrs komma och soka upp honom skulle han finna ett riktigt kontor på adressen och en sekreterare som tog hand om honom.

Dår skrev han också sina rapporter, låste utskrifterna av banden från Halims våning och gick igenom planen i detalj samt funderade 5ver fortsåttningen.

Ran brukade kora en tur på morgonen forst for att forsåkra sig om att han inte var overvakad. Vål inne i det såkra huset bytte han identitet och låt det brittiska passet ligga kvar. Han skrev två rapporter varje gång. Den forstå rapporten återgav i detalj vad som sagts under samvaron med Halim. Den kallades den informa- tiva. Den andra rapporten, den operativa, gav svar på de fem frågorna vem, vad, når, var och varfor. Hår fanns all t som hånde under motet nertecknat.

Denna andra rapport lades i ett sårskilt konvolut och overlåmnades till en bodel eller kurir som levererade in rapporter från de såkra husen till ambassaden. Operativa och informativa rapporter skickas till Israel var for sig, antingen i någon dataoverføring eller med diplomatvåskan. Den operativa rapporten består av många olika delar for att gora det svårt for obehoriga att forstå sammanhanget. I den forstå delen kanske det står: Varje person har två kodnamn, aven om de inte kanner till sina egna koder: Mossads storsta bekymmer galler alltid sekretessen.

Eftersom man vet vad man sjålv kan åstadkomma, år man instålld på att andra lander år lika skickliga. Når Samira rest overgav Halim sina gamla vanor. Han stannade kvar i stan efter arbetets slut, åt ensam på någon restaurang eller gick på bio.

En dag ringde han upp sin vån Donovan och låmnade ett meddelande. Tre dagar senare ringde Donovan tillbaka. Halim ville roa sig så Donovan tog honom med till en dyr restaurang dår de åt middag och såg på cabareten.

Han insisterade på att få bjuda Halim på middagen. Halim var inte nykterist långre och kvållen blev sen medan Donovan beskrev sina forsok att sålja begagnade containers till afrikanska lånder dår de skulle kunna anvåndas som nodboståder. Jag skall bila ner dit i helgen. Vad skulle du såga om att folja med? Det år en lång stråcka att kora fram och tillbaka och jag vill gårna ha sållskap. Vi sover over i Toulon och kor tillbaka på sondagen. Eller har du något annat for dig den hår helgen?

Medan de två ackorderade om priset upptåckte Halim att en container som hissats upp med en kran hade rost i botten alla containrar hade rost i botten och meningen var att Halim skulle upptåcka detta och slå larm.

Han tog Donovan åt sidan och beråttade vad han sett vilket ledde till att Donovan kunde redu- cera priset per container med många procent. For forstå gången insåg Halim att hans vånskap med Donovan inte bara betydde trivsamt umgånge utan också kunde bli en god affar. Mossad som vet att pengar, sex och någon form av psykolo- gisk motivation, ensamt eller i forening, kan kopa nåstan vad eller vem som helst, hade nu sin man ordentligt fast på kroken.

Det var dags att landa fangsten. Donovan som nu var såker på att Halim accepterat hans uppgifter om sig sjålv och sin verksamhet, inbjod irakiern till sin flotta hotellsvit i hotell Sofitel-Bourbon på rue Saint Dominique Han hade också inbjudit ett ungt fnask som hette Marie-Claude Magal. Når han bestållt upp middag med- delade han Halim att han måste låmna honom och flickan for ett viktigt affarsmote. På ett bord låg ett falskt telexmeddelande som bekråftade Donovans besked.

Jag hor av mig. Episoden filmades, inte i utpressningssyfte direkt, utan for att studera håndelseforloppet, vad Halim skulle såga och gora. En israelisk psykiater hade redan i dagar studerat rapporterna om Halim i minsta detalj for att utrona hur man båst skulle nalkas Halim. En israelisk kårnfysiker var beredd att hjålpa till så snart man kallade på honom. Det skulle inte droja långe innan man tog kontakt med honom.

Två dagar senare återkom Donovan och kontaktade Halim på nytt. De drack kaffe tillsammans. Halim mårkte genast att Dono- van var bekymrad over något. Men det handlar om stora pengar. De har givit mig namnet på en engelsk vetenskapsman som lovat inspektera behållarna. Proble- met år att han vill ha så mycket betalt och jag år inte såker på att jag kan lita på honom heller.

Jag tror att han år tyskarnas man. Men jag år vetenskapsman och har sånts hit av Irak for att medverka i ett specialprojekt. Jag år såker på att jag kan hjålpa dig. Nu hade de honom! Men Ran fick inte visa hur upphetsad han var. Utåt måste han visa sig lugn.

Jag skall tråffa tyskarna i Amsterdam nu i helgen. Jag måste vara dår ett par dar i forvåg. Men vad såger du om jag skickar mitt plan for att håmta dig på lordag morgon? Kontoret i Amster- dam tillhorde en vålbestålld judisk afiarsman. Ran ville inte korsa grånsen i sållskap med Halim eftersom han inte ville anvånda sitt falska brittiska pass utan visade upp sina verkliga identitetshand- lingar vilket var båsta såttet att undvika svårigheter vid grånspas- seringen.

Når Halim anlånde till kontoret i Amsterdam med limousinen som håmtat honom på flygplatsen var de andra redan dår. De två affarsmånnen var i verkligheten Itsik E. Gold- stein hade haft med sig en av tryckluftsbehållarna for Halims inspektion. Efter ett kort samtal gick Ran och Itsik ut ur rummet, uppen- barligen for att klara ut den affarsmåssiga sidan. De två ve- tenskapsmånnen blev kvar i rummet dår de diskuterade tekniska frågor.

Det visade sig att de hade gemensamma intressen och jåmforliga kunskaper, så samtalet dem emellan pråglades av vånlig oppenhet. Efter en stund frågade Goldstein Halim hur det kom sig att han visste så mycket om kårnkraftsindustrin.

Det var ett skott på måfå, men Halim som inte såg någon anledning att 28 hålla inne med någonting, beråttade om sitt arbete i Paris. Når Goldstein senare beråttade for Itsik om Halims oppenhet beslot de att foreslå den omisstånksamme irakiern att de skulle åta middag tillsammans. Ran fick hitta på någon ursåkt som forkla- ring till varfor han inte kunde vara med. Under middagen beskrev de två månnen en plan som de haft en långre tid, nåmligen att sålja kårnkraftverk till lånderna i Tredje vårlden, for fredlig anvåndning givetvis.

Vi tycker inte att Donovan behover kånna till något, for då skulle han bara vilja vara med och dela på pengarna. Det år vi som har kontakterna och du som har kunskapen. Vi behover inte Donovan. Och år inte det ni foreslår, vad skall jag såga, farligt?

Vi skall ju bara anvånda dem som prov på vad vi kan gora, det år allt. Du får rejålt betalt och ingen kommer någonsin att få veta något. Sånt hår år mycket vanligt nu for tiden. Jag avskyr att gå bakom ryggen på honom. Du kan lugnt vara vån med Donovan och gora affarer med oss. Det skulle aldrig falla oss in att tala om någonting for honom, for då skulle han bara kråva andel av vinsten. Utsikten att bli omåtligt rik avgjorde saken for Halim. Dessutom tyekte han bra om Goldstein och det var ju inte som om han hjålpte dem att framstålla en atombomb.

Och Donovan behovde aldrig få veta något. Halim hade nu låtit vårva sig, men som så många andra i samma predikament visste han inte om det sjålv. Man hade nu kommit till den punkt dar Donovan skulle forsvinna ur bilden helt och hållet, så att Halim skulle slippa forebrå sig att han forde Donovan bakom ljuset. Han forsvann också tillfalligt, men Halim fick ett Londonnummer om han ville ringa honom.

Donovan sade att han hade en del affarer i England och att han inte visste hur lange han skulle vara borta. Två dagar senare tråffade Halim sin nya affarspartner i Paris, Itsik. Itsik, som var mera rakt på sak ån Donovan, ville ha en beskrivning av den irakiska industrianlåggningen, samt uppgift om var den skulle uppforas och når bygget skulle komma i gång och vara avslutat. Till en borjan fick Halim fram begårda uppgifter utan problem. En bild av handlingen kopieras under den tiden over det speciella papperet utan att det syns for blotta ogat.

Bilden får man forst efter framkallning, och spegelvånd. Ju fler uppdrag man utfor, desto mer fruktar man konsekvenserna av sitt handlande. For Halim fanns det bara en sak att gora, ringa sin vån Donovan. Han kånde folk i hog stållning och med makt. Jag har hamnat i svårigheter.

Jag behover din hjålp. Du har ju varit en sådan god vån. Men jag blåndades av pengarna. Min fru har alltid sagt att jag måste tjåna mer pengar, gora karriår. Jag tyckte det hår var chansen. Jag har varit så sjålvisk och så korkad. Snålla du, forlåt mig! Och han undrade om inte tyskarna når allt kom omkring var ameri- kanska CIA- agenter.

Hur som helst år du inte den forste som blåndas av pengar. Forsok ta det lugnt. En sådan hår sak år sållan så farlig som den ser ut innan man gått till botten med den. Efteråt ordnade Donovan ån en gång ett fnask åt Halim.

Halims nerver var viktiga. Det hade bara gått fem månader sedan man gick i gång med operationen. Det var hog takt i den hår typen av foretag. Men eftersom mycket stod på spel, var det viktigt att det gick undan. Men samtidigt måste man just nu i den hår fasen ta det forsiktigt. Den spånde och skråckslagne Halim måste tas med låmpor.

Efter en lång och hetsig diskussion i det såkra huset beslots det att Ran i nåsta mote med Halim skulle såga att det verkligen var CIA som Halim haft kontakt med. Så illa år det ju inte. Hur som helst har jag gjort en deal med CIA. Det år bara en upplys- ning till de vill ha, sedan kommer de inte att besvåra dig mer. Vad mera kan jag hjålpa dem med? De vill veta hur Irak kommer att reagera når Frankrike meddelar att de tanker ersåtta det anrikade uranet med, vad står det hår, caramel.

Ta reda på det och de kommer inte att besvåra dig ytterligare. De år inte intresserade av att skada dig. De år bara ute efter information. Han kommer att tråffa alla som arbetat med projektet. Då far du kanske veta hur Irak staller sig i kårnbrånsle- frågan och dårmed år saken over for din del. Når han nu hade gott om pengar hade han kunnat kopa sig ett eget fnask, en av Marie-Claude Magals våninnor, en kvinna som trodde att hon for låttfortjånta pengar forsåg polisen med information, når det i verkligheten var med Mossad som hon hade kontakt.

I sjålva verket var det så att når Halim forklarade for Magal att han ville bli regelbunden kund, hade hon gett Halim namnet på sin våninna på Donovans begåran. Middagen blev av och Halim verkade vederborligen forvånad når han presenterade sin vån Donovan for sin gåst. Meshad var mycket forsiktig och sade bara ett artigt goddag. Han foreslog att Halim skulle folja med sin vån till dennes bord och avhandla gemensamma frågor dår och sen komma tillbaka till Meshad.

Halim var alldeles for nervos for att ta upp frågan om kårnbrånslet caramel med Meshad och den egyptiske vetenskapsmannen visade absolut inget intresse for Halims forklaring att hans vån Donovan var rik nog att kopa vad som helst och kunde vara dem till nytta i framtiden. Senare på kvållen ringde Halim Donovan och beråttade att han inte lyckats få något ur Meshad.

Foljande kvåll tråffades Donovan och Halim i Donovans hotellsvit och Donovan forklarade att om Halim bara kom over tidtabellen for leveranserna från Sarcelles till 32 Irak skulle det råcka for CIA som dårmed skulle slappa fallet for gott. Vid det hår laget hade Mossad fatt veta av en kalla inom den franska finansvårlden att irakierna inte var beredda att godkånna caramel som ersåttning for anrikat uran.

Men Meshad som var ansvarig for projektet i sin helhet kunde åndå vara bra att ha på Israels sida. Om det nu fanns någon mojlighet att rekrytera honom. Samira kom tillbaka från Irak och fann att hennes man Halim var en helt annan månniska ån tidigare. Han forklarade att han blivit befordrad och fatt loneforhojning. Han var kårleksfull mot henne och tog henne också med på restaurang.

De overvågde till och med att kopa bil. Halim var en briljant forskare men inte så begåvad i en del andra hånseenden. En kvåll strax efter det att hans hustru kommit tillbaka beråttade han for henne om sin van Donovan och sina svårigheter med CIA. Hon blev rasande och gav honom en rejål utskållning. Två gånger sade hon att det nog var den israeliska såkerhetstjånsten och inte CIA som han forsett med information.

Forarna av de två långtradare som var lastade med motorer till Mirageplan som de håmtat vid Dassault Breguet-fabriken for att leverera till en hangar i La Seyne-sur-Mer nåra Toulon på franska Rivieran den 5 april , såg ingenting mårkvårdigt i att en tredje långtradare anslot sig till dem på motorvågen. Israelerna hade, i en modern variant av historien om den trojanska håsten, gomt fem neviotsabotorer och en kårnfysiker, alla i civila klåder, i en metallbehållare som lastats på den tredje långtradaren.

Man råknade med att på så sått kunna smuggla in dem på forbjudet område och hade Halim att tacka for informa- tionen om långtradarkonvojen. Man visste att vakter alltid var mer på sin vakt når det gållde gods som skulle ut från ett område ån når det gållde gods som skulle in.

De skulle antagligen noja sig med att bara vifta igenom långtradarna. Det var i varje fall vad israelerna satsade på. Kårnfysikern hade flugits in for att beståm- 33 ma var man exakt skulle anbringa laddningarna for att spranga kårnreaktorhårdarna med maximal effekt. En av vakterna var en nyanstålld som bara varit dar ett par dagar, men han hade haft sådana oklanderliga vitsord att ingen misstånkte honom for att ha oppnat det forråd dar utrustningen, som skulle gå om några dagar till Irak, låg och våntade.

Israelerna placerade fem språngladdningar på strategiskt vål valda punkter på kårnreaktorhårdarna efter anvisning av fysikern.

Vakterna vid den stora grinden upptåckte plotsligt att det måste ha hånt en mindre olycka på gatan utanfor. Det verkade som om en fotgångare, en vacker ung kvinna, blivit påkord av en bil. Hon hade tydligen inte blivit svårt skadad. Hur som helst var inte hennes ståmband skadade att doma av den utskållning som den stackars bilisten fick utstå.

En liten grupp månniskor hade samlats for att se vad som stod på. Dår återfanns också de israeliska sabotorerna som klåttrat over staketet på bortre sidan av området och dårefter promenerat fram till grindarna.

Sedan de kontrollerat att alla vakter var utom råckhåll for en explosion tog en av israelerna lugnt och forsiktigt fram en mycket avancerad detonator och tryckte på en knapp. I de explosioner som foljde forstordes 60 procent av alla reaktorkom- ponenter. Det blev skador for tillsammans 23 miljoner dollar.

Det irakiska kårnreaktorprogrammet kom att fordrojas med flera må- nader. Egendomligt nog blev inget annat gods ån reaktorkompo- nenterna skadade. Når vakterna horde de dova explosionerna inne på området, rusade de omedelbart till den utsatta hangaren. Aktionen hade blivit en fullståndig framgång.

Iraks kårnreak- torprogram hade allvarligt forsenats till stor fortret for Iraks statschef Saddam Hussein. Myndigheterna morklade den fortsatta polisundersok- ningen vilket fick tidningarna att skriva spekulativa artiklar om vem eller vilka som svarat for språngningen.

Andra beskyllde Mossad, men en talesman for den israeliska regeringen avfårdade anklagelsen som utslag av antisemitism. Det var långt efter midnatt når Halim och Samira kom hem efter en trevlig middag på en restaurang på vånstra stranden. Halim satte på radion for att hora lite musik och koppla av lite innan han gick till sangs. Men i stållet for musik fick han hora nyheten om explosionen, och han greps av omedelbar panik. Han borjade springa runt i våningen, slånga saker omkring sig och fara ut i allskons obegripligheter.

Hon fick skrika fram frågan for att gora sig hord. Nu kommer de att språnga mig i bitar också! Efter en knapp timme ringde Donovan tillbaka. Ingen kan knyta dig till något av det dår. Kom till mitt hotell i morgon kvåll. Han hade varken sovit eller rakat sig. Han såg forfarlig ut. Sen kommer de att overlåmna mig till fransmånnen som kommer att skåra huvudet av mig med giljotinens hjålp. Ingen har någon anledning att lågga skulden på dig. År det mojligt att Israel står bakom attacken?

Kan det vara Israel? Vad år det du talar om? De som jag har att gora med skulle aldrig gora något sådant. Det har antagligen att gora med någon form av industrispionage. Konkurrensen år hård numera. Det har du sagt sjålv. Hans hustru ville hem och sjålv hade han varit långe nog i Paris. Han ville komma bort från de dår månniskorna. De skulle aldrig komma efter honom till Bagdad. Han hade två motiv for sina yttranden. Den forstå var att Halim inte fick misstånka att han stod i Israels tjånst, det andra var att prova ett direkt vårvningsforsok.

De kommer att ge dig ett nytt utseende och ett nytt namn och de kommer att skydda dig. De skulle ingenting hogre onska ån att få hora vad du vet om reaktorarbetet. Meshad var alltjåmt ett problem. Mossad hoppades ånnu kunna vårva honom, dårfor att han var en av mycket få arabiska veten- skapsmån som betraktades som en auktoritet inom kårnfysiken och som hade de basta forbindelser med topparna inom såvål militåra som civila myndigheter i Irak.

Trots Halims aningslosa hjalp saknades ånnu svaren på flera nyckelfrågor. Den 7 juni for Meshad på ånnu ett av sina besok till Paris, den hår gången for att ge några slutliga besked på några punkter i affåren mellan Frankrike och Irak. Under ett besok i anlåggning- en i Sarcelles sade han till sina franska kolleger: Israelerna hade fångat upp franska telexmeddelanden som gav besked om Meshads program for vistelsen och var han skulle bo rum på hotell Meridien.

Det gjorde det lått for dem att bugga rummet innan Meshad kom till hotellet. Meshad foddes i Banham i Egypten den 11 januari Han var en briljant vetenskapsman, vars tjocka svarta hår vid det hår laget blivit åtskilligt tunnare på hjåssan. I passet uppgavs hans yrke vara docent vid avdelningen for atomenergi vid universitetet i Alexandria.

I en intervju senare i en egyptisk tidning sade hans hustru Zamuba att paret och deras tre barn två flickor och en pojke just forberett en semester i Kairo, ja Meshad hade redan kopt flygbil- jetterna, når han blev uppringd av någon vid anlåggningen i Sarcelles. Hon beråttade vidare att han från det hår ogonblicket varit mycket nervos och vid dåligt humor och att hon trodde att en israelisk agent med position i nårheten av den franska regeringen gillrat en falla for Meshad.

Han brukade saga till mig att han skulle fortsåtta arbetet med att ta fram en bomb aven om han skulle få betala for det med sitt liv. Mossad visste redan att Meshad var hemfallen åt perversa bojelser, sadomasochism huvudsakligen, och att ett fnask som kallade sig Marie Express brukade besoka honom med stor regelbundenhet.

Hon skulle komma till honom vid halvåttatiden den hår kvållen. Hon arbetade i stor utstråckning for Mossad men fick aldrig veta vilka hennes uppdragsgivare var. Och hon brydde sig inte så långe de betalade vad hon begårde. Mossad visste också att Meshad var av en annan och mer avvisande sort ån den aningslose Halim. Och eftersom han bara skulle stanna ytterligare ett par dar i Paris beslot man att gå rakt på sak.

Yehuda Gil, en katza som talade arabiska, skickades till Meshad strax innan Magal skulle komma. Meshad oppnade dorren med kedjan på, just så mycket att han kunde se vem som stod utanfor. Gil forsvann, ja han flog tillbaka till Israel direkt, så att man aldrig skulle kunna forbinda honom med Meshad. Meshad gick ett annat ode till motes. Mossad avråttar inte månniskor om inte deras hånder år besud- lade med blod.

Meshad skulle ha haft blodet från Israels barn på sina hånder om han hunnit fullborda sitt arbete. Han kunde ju få do lycklig, resonerade man. Två man smog tyst in i Meshads svit och skar halsen av honom i somnen.

Den blodiga kroppen påtråffådes foljande morgon av en rumsståderska. Till slut knackade hon på dorren och når ingen svarade steg hon in. Den franska polisen sade att det var ett professionellt jobb. Men en handduk med spår efter låppstift hade påtråffats i badrummet. Magal fick en chock når hon fick hora om mordet. Meshad hade ju varit i livet når hon gick dårifrån. Både for att skydda sig sjålv och for att hon var misstånksam gick hon till polisen och beråttade att Meshad hade varit på dåligt humor når hon kom och hade pratat upprort om en man som knackat på och velat kopa infor- mation av honom.

Når Magal natten mot den 12 juni uppeholl sig på Boulevard St-Germain stannade en svart Mercedes vid trottoar- kanten och mannen vid råtten vinkade till henne att komma over på hans sida. Det var inget mårkvårdigt med det, men når hon borjade prata med sin eventuella kund korde en annan svart Mercedes ut från trottoaren och fortsatte i hog fart boulevarden fram. Just i det råtta ogonblicket knuffade foraren i den parkerade bilen Magal med en håftig stot rakt i vågen for den andra bilen.

Hon dog ogonblickli- gen vid kollisionen. De två bilarna forsvann med hog fart i den parisiska natten. Åven om såvål Magal som Meshad avråttades av Mossad var vågarna fram till dodsdom helt olika i de två fallen. Rådslan for vad hon kunde komma att stålla till med okade i hogkvarteret i Tel Aviv allteftersom de olika rappor- terna kom in, blev avkodade och analyserade och det stod klart att hon gått till polisen och kunde skapa allvarliga svårigheter.

Antalet namn på dodslistan varierade avsevårt, från bara ett eller två upp till hundra eller så beroende på omfattningen av anti-israelisk terrorverksamhet. Begåran att få placera någon på dodslistan gors till premiårmi- nisterns kansli av hogste chefen for Mossad.

Låt oss, som exempel, anta att det utforts en terroristattack mot ett israeliskt mål, som - det hor också till saken - inte nodvåndigtvis behover ligga inom Israels grånser. Det kunde till exempel vara ett bombdåd mot El Als kontor i Rom med några italienska medborgare som offer. Men det skulle åndå betraktas som en attack mot Israel eftersom avsikten med attacken var att skramma folk från att flyga med Israels statsågda flygbolag El Al.

Om man var absolut saker på sin sak skulle man nu vånda sig till premiårministerns kansli med begåran att Gibrils namn skulle foras upp på dodslistan. Premiårministern skulle i sin tur skicka namnet vidare till en sårskild juridisk kommission, så hemlig att Hogsta domstolen i Israel inte ens vet att den existerar. Kommissionen, som fungerar som en militårdomstol och domer misstånkta terrorister in absentia, består av underråttelsepersonal, militårer och tjånstemån i justitiedepartementet.

Domstolslika forhandlingar hålls på olika platser, ofta i någons hem. Såvål kommissionens medlemmar som platsen for dess sammantråden hålls hemliga och våxlar från sammantråde till sammantråde. Två jurister utses till åklagare och forsvarsadvokat i det aktuella målet fastån den anklagade år totalt ovetande om hela processen.

Kommissionen, eller domstolen, beslutar på basis av de bevis som forelagts den, ifall den misstånkte - i det hår fallet Gibril - år 39 skyldig eller inte. Men innan dodsdom verkstålls skall premiårministern under- teckna dodsdomen. Tillvågagångssåttet varierar beorende på vem som år premiårminister.

En del signerar domen i forvåg, andra vill forst overvåga om avråttningen kommer att skapa politiska be- kymmer inom overskådlig framtid. Hur som helst, ett av de forstå årendena på en ny premiårmi- nisters bord år Mossads dodslista och hur många av namnen på listan som skall forses med premiårministerns signum.

Det var den 7 juni , klockan 4 på eftermiddagen, en solig sondag med klar himmel, som en grupp om 24 USA-byggda F 15 och F 16 lyfte från Beersheba inte från Eilat, som det sagts, då flygplatsen dår kan overvakas av jordansk radar for en riskabel minuters milaflygning over fiendeland till Tuwaitha, strax utanfor Bagdad.

Jaktplanen hade sållskap av vad som såg ut att vara ett av Aer Eingus passagerarflygplan irlåndarna hyr ut sina plan till olika arablånder, så misstaget kunde vara lått gjort men i verkligheten var det en israelisk Boeing , ombyggd till lufttankningsplan. Jaktplanen flog i en snåv formation med Boeingplanet rakt under sig, for att få det att verka som ett enda plan på radarskårmarna, ett civilt plan i en civil flygkorridor. Når man kommit ungefar halvvågs och redan befann sig over irakiskt territorium tankade jaktplanen i luften.

Återflygningen till Israel skulle inte kunna genomforas utan påfyllning av flyg- brånsle, stråckan var for lång, och man kunde inte spara tankning- en till efter anfallet eftersom de kanske skulle forfoljas av irakiskt 40 flyg; dårfor den djårva tankningen i irakiskt luftrum. Når tank- ningen var over vek Boeingplanet av från formationen och flog med två av jaktplanen som skydd tvårs over Syrien i nordvåstlig riktning mot Cypern, dar det landade som efter en vanlig kom- mersiell flygning.

Når Boeingplanet låmnat fientligt luftrum bak- om sig, tog de två jaktplanen farvål och återvånde till basen i Beersheba. Under tiden fortsatte de ovriga jaktplanen på sin kurs mot Bagdad och Tuwaitha. Bestyckningen bestod av Sidewinder- robotar, vanliga bomber och 1 kg laserdirigerade bomber laserstrålen styr bomben direkt mot det onskade målet.

Tack vare den information de ursprungligen fått av Halim visste israelerna exakt var de skulle slå till for att åstadkomma storsta mojliga forstorelse.

Vad det gållde var att språnga huvudbyggna- den i mitten av anlåggningen i luften. En israelisk pionjårsoldat hade tagit sig fram till i nårheten av anlåggningen med en radiosåndare som avgav starka korta signaler som skulle leda jaktplanen mot målet.

Det finns två sått att sikta in ett mål. Forst och fråmst kan man sikta in det med blotta ogat. Man tar sikte på landskapet, men man måste kånna terrången vål och kånna igen vissa typiska landmårken for att lyckas och israelerna hade naturligtvis aldrig haft mojlighet att ova sig i Bagdad.

Men de hade trånat over sitt eget territorium, på en modell av anlåggningen i Bagdad, innan de gav sig i våg på sitt uppdrag. Det andra såttet att orientera sig rått år att gå efter radiofyrsig- naler. De hade en sådan radiofyr utanfor anlåggningen, men for att vara helt på den såkra sidan hade Mossad bett den franske teknikern Damien Chassepied, som man vårvat till sin organisa- tion, att placera en portfolj innehållande en liten radiofyr inne i byggnaden.

Av okånda skål blev Chassepied kvar i huvudbyggna- den och kom dårmed att bli den enda månniska som omkom vid detta mårkliga flyganfall. Klockan halv sju och långt inne i Irak steg planen från den mycket låga hojd de flugit på for att inte fångas upp av radarn , så låg att piloterna kunnat urskilja bonderna på arbete ute på falten, tills de nådde ca meter just innan de var framme vid målet. Från sin hogsta hojd svepte planen ner, ett efter ett, så snabbt att irakierna inte hann gora något annat ån att fyra av sina luftvårns- kanoner rakt upp i luften utan en mojlighet att tråffa jaktplanen.

Inga SAM-robotar skots mot de israeliska planen och inga irakiska plan tog upp forfoljelsen når de israeliska planen vånde tillbaka mot Israel. Man flog nu på hogre hojd och tog en genare våg tillbaka rakt genom jordanskt luftrum. Bakom dem hade Saddam Husseins drom om Irak som kårnvapenmakt slagits i spillror. Anlåggningen var helt odelagd. Det vålvda taket på sjålva reaktorbyggnaden hade skjutits bort och de forstårkta våggarna på vilka taket vilade hade språngts i bitar.

Två byggnader i nårheten hade fatt svåra skador. På en videofilm som piloterna tagit och som efter återkomsten visades for en israelisk parlamentskommitté kunde man se hur reaktorns kårna språngdes i bitar som foll ner i kylvattenbassången. Ursprungligen hade Begin planerat att anfallet skulle genomfo- ras i slutet av april sedan han fått uppgifter från Mossad att reaktorn skulle vara startklar den 1 juli.

Nåsta startdatum var den 10 maj, exakt sju veckor fore de allmånna valen den 30 juni. Bara tre timmar efter starten landade jaktplanen i Israel. I två timmar hade premiårminister Begin suttit i sitt hem på Smolen- skin Street tillsammans med hela sin regering och våntat på nyheter. Strax fore klockan sju på kvållen hade arméchefen general Rafael Eitan ringt Begin och meddelat att foretaget genomforts och att alla återvånt oskadda. Vilken Saddams omedelbara reaktion var har aldrig offentlig- gjorts.

Jag var då kap ten och chef for en avdelning inom marinens opera ti va sektion vid marinhogkvarteret i Tel Aviv. Avdelningens uppgift var att prova och vårdera olika typer av våpensystem. Jag år fodd i Edmonton, Alberta, Kanada, den 28 november , och var bara ett litet barn når mina foråldrar skilde sig. Min far hade tjånstgjort i det kanadensiska flygvapnet under andra vårldskriget.

Med sin Lancaster hade han deltagit i talrika bomb- råder over Tyskland. Efter andra vårldskrigets slut deltog han i Israels befrielsekrig som kapten och chef for en flygbas i Tel Avivs norra utkant.

Min israeliska mor hade också tjånat sitt land under andra vårldskriget genom att kora forråd åt britterna mellan Tel Aviv och Kairo. Dårefter var hon aktiv i den israeliska befrielserorelsen Hagona. Senare flyttade min mor, som var lårare, och jag till London, Ontario i Kanada. En kort tid bodde vi också i Montreal. Efter Montreal flyttade vi tillbaka till Israel och bosatte oss i Holon, en stad inte långt från Tel Aviv. Jag var då sex år. Min far hade nu låmnat Kanada och bosatt sig i USA.

Min mor återvånde till Kanada, men når jag var 13 år var vi åter i Holon. Min mor återvånde ån en gå ng till Kanada men då stannade jag i Holon hos mina morforåldrar Haim och Ester Margolin. Morfar och mormor hade flytt undan pogromerna i Ryssland tillsammans med sonen Rafa. En annan son hade dodats i pogromerna.

Digitized by Google — 49 - Af de öfriga ortnamnen äro ganska många, både svenska och utländska, vacklande i af- seende på stafningen. Nedan- stående lista upptager några så- dana namn, i de former förf. Alger land , Alingsås, Als T. Astrakan, Athen athenare 1. August enburg , Avesta, Azorerna, Baalbek 1. Balbek , Babylon babylonier, babylonisk , Badajoz, Baden badensare, badensisk o.

Bartelemy , Beckaskog 1. Bäckaskog , Beirut, Belgien belgier, belgisk , Beludsjisian 1. Belutsjistan , Bender, Bergenhus, Bergqvara, Berings sund. Betanien , Betel, Betesda, Betfage, Betlehem betléhemitisk. Betsaida, Biscaya, Bleking blekingsbo, blekingsk. Bodö, Bohus län bohusläning, bohuS' länsk , BombaJ 1.

Bruges , Bryssel Fr. B, Äyres , Bukkefjord, Bukovina, Bukurest 1. Bukarest , Bulgarien bulgar, bulgarisk , Buskeruds amt. Fidji-öarna , Filadelfia 1. Firenze, deraf firenzisk , Focis Grek. Frederikshald , Fredrikshamn, Fredriksstad N. Frederiksstad , Fredrikssten N. Genf , Genova se Genua , Geni Fr. Gand , Genua genuesare 1. Genova , Gestrikland gestring, gestrikisk , Getsemane, Geysir, Goda-hopps-udden 1. Digitized by Google — 52 — Hannover hannoveran 1. Liittich , Lillehammer, Lissabon Portug.

Lisboa , Litauen 1. Lofoten icke »Lofoden» 1. Misolungi , Metz, Mexiko mexikan 1. Na- poli , Nebraska, Nederländerna 1. Nederlanden, nederlåndare, -ländsk , Nerike nerking, nerkisk 1. Nå- rike, Närke o. Pennsylvania , Persberg, Peru peruan, peruansk , Petsjora, Piernonte piemontes 1.

Rumä- nien , RUgen 1. Mygen , Ryssland ryss, ryska, i Finland ofta rysse [jfr finne'] och rys- sinna, rysk, icke »ryssk» , Räfsnäs, Rönne, Sabbatsberg, Sachsen sachsare, sachsisk , Saimen Saima kanal. Siebenbiirgen , Sigtuna, Simrishamn 1.

Cimbrishamn , Sireköpinge, Själland, sjållänning o. Skagerrak , Skandinavien 1. Skandien, skan- dinav, skandinavisk, poet. TeJas , Thebe se Tebe. Thermopylce se Termopyle , Tibet tibetan, tibetansk , Ticino bättre än T. Traden trader y tradsk , Trelltborgy Trient 1. Trident, trientisk o, tri- dentinsk; It.

Trento , Trieste T. Triest , Tröja tröjan 1. Tunisien stat , Tureberg, Turin Ital. Vardö, Varna, Varsjav 1. Venezia, venezi- anare, veneziansk , »Verelä» se Värålå , Vestergötland vestgöte, vestgötsk, vestgöta- , Vestervik, Vesterås, Westfalen, Vesuvius poet. Härledningar af och sam- mansåttningar med person och ortnamn måste, hvad ljudbeteck- ningen vidkommer, i tillämpliga delar rätta sig efter stamorden.

Böhmen, böhmare, böhmisk, eller Bömen, bömare, bömisk; Galvi7i, calvinsk; Cato, catonisk eller Kato, katonisk; Lucullus, lucullisk eller Lukullus, lukullisk; Luther, lutheran, lutherdom, lu- thersk icke »luteran», »lutersk» ; Waldenström , waldenströmian, Sk, sp, st och dr böra ej åtskiljas, utan föras tillsam- mans på den senare raden, så- vida icke s eller d äro dubbel- skrifna.

Ex, a-ska, äl-ska, gä- spa, ho-sta, hin-dra, men kyss-te, viss-te, blädd-ra, ftadd-ra. I låneord pläga bok- stäfver, som tillsammans be- teckna ett ljud, ej skiljas på olika rader. Vid Ijudstaf v else- delningen iakttages, att »till den föregående vokalen föras så många konsonantljud, som tillsammans kunna sluta ett oböjdt ord i språ- ket.

Vid fördelning efter grundstaf velse gäller det att skilja ordens stammar från böjnings- och afledningsändelser. Af st af ning efter denna grundsats medför stora svårigheter i tillämpningen. Sammansatta och samman- skrifna ord delas efter samman- sättningsdelama. Af-und, bolm-ört, för-ena, för-eviga, för- inta, halsstarrig, in-i-från, här- om-dagen, Afledningsändelsen -aktig behandlas i detta fall så- som sammansättningsled.

Vid dylika ords fördelning på två rader undvike man att stycka sammansättningsdelarna. Stor begynnelsebokstaf initial nyttjas i följande fall. Digitized by Google 59 1. I hvarje ord, som börjar en mening, äfven i direkt an- föring, då anföringsord föregår. I fjerde budet heter det: Du skall hedra din fader och din moder! I alla egennamn nomina propria , jämväl personifikationer af liflösa ting äfvensom namn och titlar på skrifter, institu- tioner o.

Doktor X, har utgifvit en bok, som af handlar Rosornas strid om England. När ett proprium utgöres af flere fristående ord, nyttjas stor bokstaf numera van- ligen endast i det första af dessa, såvida icke något af de öfriga är i och för sig ett proprium. Fordom användes nästan alltid, och af många skrif- ves ännu, stor bokstaf i början af alla hufvudorden i egennamn, t. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg o.

Adjektiv, appellati va substantiv och andra ord, här- ledda från nomina propria, samt ord, i h vilka sådana utgöra första sammansättningsleden , skrifvas af somliga med stor begynnelse- bokstaf. Detta torde vara obe- höfligt, i synnerhet då nomen proprium är allmänt bekant och teckningen med liten bokstaf ej kan föranleda missförstånd. Det medför säkerligen ingen olägen- het att skrifvA peterspenning, sten- torsstämma, stockholmsk, stock- holmare och stockholmsbo, svensk, dansk, norsk, fransk, tysk, lu- thersk, calvinismen, tegnérsstaty eller t.

Större skäl är då att skrifva t. Alsike- klöfver, Aronsstaf, Salmonihref, KöpingsbOj innevånare i staden Köping jfr köpingsbo, som är hemma i en köping , Sjöviksbo innevånare i byn Sjövik. I orden Gud och Herren, då de nyttjas om den Allra högste, samt den Helige ande och andra med dem liktydiga ord, t.

Fadern, Ordet men icke i de motsvarande adjektiven. I första ordet af hvarje versrad i bunden stil, särdeles när ej hvarje vers har sin egen Digitized by Google — 60 — rad, utan texten är fortlöpande såsom i vanlig prosa. I vissa förkortningar af ord, som, när de skrifvas full- ständigt, ej hafva stor bokstaf på motsvarande ställe. Af de flesta äfven i må- nademas namn, hvilket utan tvif- vel är riktigt, särskildt med af- seende derpå att de flesta af dessa namn ofta tecknas genom för- kortning: Stora begynnelsebokstäfver skrifvas af många jämväl i börds-, stånds-, yrkes- och ämbetstitlar, när de nyttjas i utanskrifter på bref eller i skrifvelser till dessa titlars egare.

Till Herr Statsrådet m. Jag tar mig friheten underrätta Fru Grefvinnan om att. Vanliga skrifförkortnin- gar äro bl. Digitized by Google — 61 - e. Högädle herm i bref och Här hvilar å grafvårdar. Numera skrifvés i samma bet. Adverbet omkring får ej skrif- vas förkortad t. Qv, p, och Q. För öfrigt finnes på littera- turens alla områden, liksom i hvar- daglig framställning, en mängd allmänt gängse förkortningstec- ken, t. När skrifförkort- ningar bestå af två eller flere bokstäfver, böra de vara så an- Digitized by Google - 64 - ordnade, att förkortniugen slutar med en konsonant, som, när ordet fikrifves fullständigt, har vokal närmast efter sig.

Såsom förkortnings- tecken nyttjas punkt, utom när ordets sista bokstaf ingår i för- kortningen, i hvilket fall an- tingen kolon eller intet tecken sättes. Se ofvan exempelvis br,, d: I löpande text böra «j två eller flere olika större förkortningar ställas omedelbart invid hvarandra. I stället för »d. En förkortning bör oj delas på två rader. Bruket att beteckna Bubstantiviska pluralformer ge- nom dubbelskrif ning af sista kon- sonanten i en skrifEörkortning, t. Man iakttage skill- naden i betydelse mellan etc, m.

Rätt vanliga fel äro att sätta nyssnämnda förkort- ningar, der sammanhanget icke tillåter deras användning. Dessas ändamål äro att främja öfverskådligheten af skriftlig framställning och, i sammanhang dermed, att angif va hvilopunkter för rösten vid upp- läsning. Några af dessa tecken an- vändas för mycket olika ända- mål. Punkt, Kolon och Tankstreek. Pansernas längd vid nedan- nämnda skiljetecken har blifvit angifven på följande sätt: Riktig interpunktion är af den allra största vigt.

En persons sätt att nyttja skiljetecknen är en ganska tillförlitlig gradmätare på hans bildning, eftertanke och ordentlighet. Korrekt satsbildning är ett nödvändigt vilkor för god inter- punktion.

En sådan försvåras eller omöjliggöres genom fel mot satsläran. Att högt och omsorgsfullt upp- läsa hvad man skrifvit främjar skriftecknens rätta bruk. Mycket ofta gifva samma ord olika mening med olika inter- punktion.

Att anmoda h, k. Efter af slutade perioder, som innehålla ett påstående; så- ledes efter meningar, som icke utgöra direkta frågor eller äro utrops-, önske eller uppmanings- satser. Nya sanningar röna i början motstånd» Jfr Semi- kolon När en direkt anfö- ring slutar inuti en mening, sättes 5 Digitized by Google - 66 - aldrig punkt. Interpunktionen för öfrigt bestämmes i dylika fall af meningssammanhaDget. Mången sätter komma, åk sammanhanget afslutad me- ning nödvändigt kräfver punkt eller annat större skiljetecken.

I ett tidningsnummer för läses: Stundom får man se punkt, der meningen icke är afslutad. Den oriktiga före- ställningen att konjunktionen men icke får stå i början af en me- ning framkallar sådana interpuuk- tionsfel som följande: Han gaf dem ej tillräcklig fÖda», i st. Efter ofullständiga satser, t. Huru skola vi älska vår nästa f Såsom oss sjelfva» Allt eller intet» 3.

Jfr 51 samt Kolon En eller flere punkter sättas stundom i st. En vacker förmiddag på somma- ren år Efter direkta frågor ord och satser , jämväl när de stå inuti perioder. Har du hört ny- heten? Indirekta frågesatser aEslutas med punkt. Han frågade hvad som hade händt. Stundom, inom klämmer eller parentes, inuti meningar en- samt eller jämte utropstecken för att antyda tvifvel om en uppgifts sanning, en ordforms riktighet o.

Modern påstår, att hennes son är lydig{? Efter utrops- eller tilltals- ord. Min herre I 2. Efter meningar, som inne- hålla utrop,- önskningar, befall- ningar eller uppmaningar, äfven om de icke af sluta en period. Digitized by Google 67 - Ex. Håll ut t Spring genast t ropade han. Inuti tal, bref o. I slutet af önske- och uppmaningssatser är det stun- dom skäl att sätta punkt.

Man får ej sätta utropstecken efter utropssatser, som till betydelsen äro vilkors- satser, och ej häller vid slutet af meningar, i hvilka dylika satser forefinnas. I allmänhet bör inom en mening ej gärna före- komma mer än ett utropstecken.

Det gäller derför att noga tillse huruvida utropstecknet tillhör hela meningen eller en del deraf. Föl- jande regler torde kunna tjena till någon ledning.

Mellan samordnade huf- vudsatser, i de flesta fall. Det är din sak, och inte min. När den sista sat- sen i en satsbindning är kon- klusiv har någondera af konj. Digitized by Google — 68 - An m. För att från hufvudsatser skilja fullständiga relativbisatser sådana, i hvilka relativet är ut- satt.

Om före relativet står en preposition, ensam eller i före- ning med andra till satsen hö- rande ord, sättes kommat natur- ligtvis före dessa. Den son, för hvilken modern var mest svag, har artat sig sämst. De skäl, på grund af hvilka han fattade sitt beslut, äro i alla afseenden bindande. För att skilja hufvudsatser från konjunktionalbisatser, jäm- väl sammandragna. Hon var frisk, när hon var ung. Jag skall komma, om jag får tid. Hjelp- presterna behöllo titeln diakonus, äfven.

Han sprang, tills 1. Han öfvervann svårigheterna, derigenom att han besegrade dem. Försöket lycka- des, ehuru ej fullständigt. Många men- niskor sågo de olyckliges nöd, utan att någon kom dem till hjelp.

Mannen har kommit till välstånd, derigenom att han varit ordentlig. Brottslingen in- manades i hälpte, samma dag som rådhusrättens dom föll. Mycket ofta äro orden att, som eller då utelemnade, utan att detta förändrar ordförbindelsens egenskap af konjunktion.

Du skall hedra din fader och din moder, på det dig må väl gå. Hjalmar besöker sina för- äldrar, så ofta han har ledigt. Digitized by Google Anm. Genom att ändra sats- följden i dylika meningar inser man lätt hvad som hor till den ena och den andra satsen.

För att afskilja att- {det- satser, som äro subjekts- eller objektssatser, i synnerhet när de stå före hufvbdsatsen och denna har formelt subjekt. Han vetf att han lefver. Bet år Guds vilja f att menniskorna skola älska hvarandra inbördes. För att afskilja indirekta anföringssatser. För att skilja bisater af olika slag som stå i Öfver- och underordning. Vid participialkonstruktion attributiv satsförkortning och sjelfständig ackusativ absolut konstruktion.

Olik andra, ville han ej mottaga lön för sitt ar- bete. Men »Jag fann honom olik alla andra». Med färger, lika sanna som Ijufva, skildrar Bellman de egendomliga dragen i hufvudstadens omgifningar. Sy- nagogan i Stockholm, uppförd ef- ter ritning af Scholander, är en vacker byggnad. Gossen gick, sina föräldrar ovetande.

Om- kostnaden af räknad, blef vinsten ändock betydlig. Hit hörer den egen- domliga satsförkortning, som ut- tryckes genom ett substantiv i subjektsform och ett substantiv medpreposition,hvarvidett»med», »försedd med» eller »hafvande» underförstås. Står der en ängel så skön». Jämväl de ordför- bindelser, som utgöras af med jämte ett eller flere följande sub- stantiv och i hvilka denna pre- position betyder »försedd med» eller »hafvande», äro att betrakta såsom ett slags participialkon- struktioner och behöfva i de flesta fall skiljas från hufvudsatsen ge- nom komma.

De må ej för- vexlas med rena adverbial, i hvilka samma proposition ingår. Med händerna på ryggen, vandrade han fram och tillbaka. Med participialkon- struktion bör man icke förvexla de fall, då participialformer, en samma eller i någon ordförbindelse, icke Digitized by Google — 70 — nyttjas adjektiviskt, utan i annan egenskap.

Mellan samordnade sats- delar, h vilka icke äro förenade gen om kopulati v konjunktion. Den sanna menniskokärleken är tålig f mildf välgörande och oegeri- nyttig.

Han har rest i Frank- rike, Tyskland och Italien. Omkring ap positioner -jäm- väl hela satser , som stå efter I hnfvudordet. Vårt lands störste häfdatecknare, E. G, Geijer, dog Den ifrå- gavarande olyckan, nämligen att barnet drunknade, bragte modem i förtviflan. Två af de gjorda frågorna, när och huru slagsmålet började, kunde vittnet ej besvara.

Appositioner före- gås ofta af f örstärkningsord, t. Se of van bland exemplen! Apposition, som står efter hufvudordet, känne- tecknas deraf att den kan bort- tagas, utan att meningen blir grammatiskt ofullständig, samt derigenom att ett förstärkande »bland annat», »det vill säga», »exempelvis», »nämligen» e.

Om apposition, som går före hufvudordet, se B. Omkring ord och satser, hvilka äro inskjutna i texten så- som förklarande tillägg »parente- ska appositioner» , men ej utgöra nödvändiga beståndsdelar af det grammatiska sammanhanget.

Vid Bogesund, nu Ulricehamn, blef Sten Sture dödligt sårad. Naturligtvis är detta arbete, likt alla andra menskliga verk, be- häftadt med stora brister. Brig- gen Svalan, kapten Svensson, har hemkommit från Amerika. Operan Alonzo, texten af Adler- beth, gafs första gången Digitized by Google - 71 - År f på våren, började det första korståget, Men »På våren började För att af skilja adver- bial, när meningssammanhanget sådant kräfver för undvikande af missförstånd eller då upp- fattningen af innehållet derige- nom underlättas.

Komma be- hÖfver sålunda ofta utsättas, när ett adverbial är långt består af ilere ord , särdeles om det har sin plats mellan subjektet och predikatet eller mellan predika- tet och en till detta hörande bestämning, samt när det så- som ofta i vers har annan plats, än det skulle hafva i s.

Det bör alltid utsät- tas, när adverbialet tillhör två satser, som äro åtskilda genom komma. På af stånd sy- nes en vacker öy med höga träd påj och mellan boningshusen åkrar. Detta arbete har X. De äldre åkte, och barnen sprungo, med samma mål t sigte. Sjung, min själ, din skapares lof! Det är, käre vänner, nu tid att bryta upp! Jfr Ut- ropstecken Ack, o, ja, nej o. O Gud, min skapare! Han är förtjust, ja Öfverlyck- lig. Mellan ord och ordför- bindelser, som för större efter- trycks skull upprepas två eller flere gånger efter hvarandra.

När en föregående sats- del upprepas, med samma eller andra ord, på annat ställe i me- ningen, och när betydelsen af ett eller flere ord sammanfat- tas i ett följande. Fästmön var förtjust, ja öfverlycklig, 1 sällskapet fin- nas jordbrukare, borgarey pre- ster, lärare, läkare, med ett ord, personer af alla yrken. Särdeles i bunden stil kan det, för tydlighetens skull, någon gång blifva nödvändigt att sätta komma i uppenbar strid mot gällande interpunktionsla- gar.

Komma bör icke utsättas 1. Han är redlig och gör alla rätt, »Jag faders ro- stiga svärd tog i hand och svor att eröfra mig rike och land». Sven är både flitig och snäll. Konungen och drott- ningen samt prinsarna äfvensom de härvarande utländska fur- starna jämte deras uppvaktning hafva besökt Upsala, Soldaten hvarken fruktar eller önskar dö- den.

Såväl glädjen som smär- tan förgå. A, såväl som B, är oskyldig. X, är antingen en dåre eller en bedragare. Jfr A, 1 och D, 2. Framför indirekt a fråge- sa tser. Berätta huru det förhåller sig! Jag vet på hvem jag tror. Säg mig med hvem du umgås, så skall jag säga dig hvem du är.

Jag vill veta om han är sjuk eller frisk. Det var fråga om genom hvem be- slutet skulle utföras. Såg du hvem som komf Deremot: Mellan orden hvad och som, hvem och som, hvilken och som, huru och som o. Såg du hvem som gickf Anm. Angående ord, hvilka i olika stäUningar förekomma än som relativer, än som indirekta frågeord se D, 3.

Vid relativsatser, hvilkas r e lativ är utele mnadt. Den heder man vi- sar honom är väl förtjent, »Här är templet min fader beskref», Tegnér. Den fientliga hållning grefve X. Det är näppeligen skäl att, såsom många göra, ut- sätta komma vid slutet, men icke vid början af dylika sat- ser, t. Framför och efter an- satser, som styras af preposi- tJQiL-el ler inledas genom tmetisk konjunktion både — och, såväl— sonii antingen — elle?

De förlorade på att de sålde sina, varor för ti- digt. Jag vet både att G u staf reser och hvarför han reser. Äl tror hvarken att É. Jag vet du stan- nar, Men »Jag vet, att du stannar». Det är bäst du drö - jer. Jag tror du tviflar. Jfr »Jag tror, du tviflar, och han förnekar».

Jag hör han är återkommen. De hoppas han bättrar sig. Jag ser du har brådt. Omkring aW-satser, hvilka föregås af substantiv i attribut- ställning.

Framför att med följande infinitiv. Det är nyttigt att läsa hisfbria. X, har svårt för att tala sanning. Anarki- sten uppmanade folket att göra uppror. Karl arbetar för att hjelpa sina föräldrar. Uti komparativsatser i sammandragna satsfogningar, d. Byter har samma vo- kaler som ryter. Peter är lika stor som Karl. Min bror är lyckligare än de fleste. Oifva är saligare än taga.

Det finnes en årstid, då träden äro i löffällningen och då stor- mar förströ deras blad. Fly- ende och i största oro 5 ilade han bort, När en satsfogning, hvars bisats går före hufvudsatsen, samordnas med en foregående sats, så bör ej skiljetecken sät- tas mellan bindeordet och bisat- sen. Gräset spirar upp i dam och grus, och om i fall det ej röner alltför många hinder, bildar det en grönskande matta icke ». Med spänd uppmärksamhet följde Karl X Gustaf köldens framsteg, ty om öfvergången kunde ske på isen, så vore ingenting att frukta eller, ty kunde öfvergången.

ErtUs' vän Axel har rist bort, Om man förutsätter, att Erik har flere vänner, så är »Axel» hufvudord och »vän» ap- position. Den upptäckten att solen står och jorden går är ej syn- nerligen gammal. Sådana ordförbindelser kännetecknas deraf att konjunk- tionen och ej kan insättas mel- lan attributen. De höga nor- i ska fjälle n. I vanliga fall sättes icke komma vid adverbial.

Han kom i soluppgången. Tidningens prenumerationspris är numera endast tolf kronor om året. Han gick till fots hem hela vägen från Stockholm.

Men »Han vill säga, att han inte förstår er». Jämväl i andra fall kan, i strid mot hufvudreglema, kom- ma utan olägenhet eller med fördel utelemnas, t. Digitized by Google 75 icke har något formelt subjekt jfr A« 4. Hon sjunger och, hon ler. Den som lefver får se. Jag vet att han kommer. Att han blir statsråd år afgjordt. Många sätta komma vid alla relativ b satser. I öfverensstämmelse med det franska interpunktionssyste- met utelemna många detta skilje- tecken vid sådana relativbisat- ser, hvilka till hufvudsatsen foga en nödvändig bestämning och som följaktligen icke kunna borttagas, utan att sammanhan- get blir ofullständigt eller fel- aktigt, men utsätta komroat, om bisatsen endast innehåller en till- fällig bestämning och hufvud- satsen alltså utgör en fullstän- dig mening, äfven om bisatsen borttages.

Denne hund, som jag nyligen köpt, har fångat en hare. En god regel, ' som borde införas i vårt språk, om den icke för den större all- mänheten vore för svår att till- lämpa. Jag vill att man lyder mig. Förslag om regelmässig ute- lemning af komma framför att- satser är o gjorda, men hafva icke vunnit efterföljd. Under sådana förhållanden har författaren af denna skrift icke ansett sig böra upptaga of- van antydda regel.

Ganska många sätta — i öfverensstämmelse med det all- männast gängse bruket i tyska, danska och norska skrifter — komma framför indirekta fråge- satser. Han vet, hvad han vill. Säg, hvarför du är led- sen! Synnerligen vanliga fel äro att utelemna komma: Några exempel må anföras. Att är dels konjunktion T. Endast i förra fallet har det komma framför sig. Det gläder mig, att du har helsan. Försök att hjelpa dig sjelf! Eller är dels i förening med »hvarken» kopulativ kon- junktion, dels i förening med »antingen» och »vare sig» dis- junktiv konjunktion, dels iden- titetskonjunktion.

I de båda förstnämnda fallen sättes icke komma; men vid »eller» som iden- titetskonjunktion bör detta skil- jetecken nyttjas, åtminstone när missförstånd eljest kunde upp- stå. Trappan, eller rättare stegen, som leder upp till vinden y är högst usel. Men »Der finnes hvarken trappa eller stege». Hvadan brukas någon gång relativt, i betydelsen »hvarför», och har då komma framför sig; men i de flesta fall är det inter- rogativt, mod betydelsen »hvar- ifrån», och behöfver då, när det inleder indirekta frågesatser, icke komma.

Adverbet Ärar och några af dess sammansättningar: Endast i förra fallet erfordras komma framför dem. Hvilken är dels relativ- pronomen och står såsom sådant ofta i början af relativbisatser, dels interrogativpronomen och inleder då ej sällan indirekta frågesatser.

Endast i förra fal- let är komma behöfligt. Du får göra hvil- ket du vill Jfr A, 2 och B. Om är dels konditional vilkors- konjunktion, dels in- direkt frågeord.

Så att -är antingen kon- sekutiv konjunktion, eller är så adverb, och dét senare ordet kon- junktion. I förra fallet sättes komma framför så, i det senare mellan så och att. Såsom är dels förklarande och dels komparativ konjunk- tion.

I så som är så adverb och som konjunktion. Komma sättes vid såsom, när det är för- klarande konjunktion och när det inleder fullständig komparativ- bisats, äf ven som emellan så och som, när de utgöra två ord.

Jag kan icke skrifva så, som ämnets vigt fordrar. Utan är konjunktion T. Endast i i det förstnämnda fallet har det komma framför sig. De arbeta utan betalning. Kyrkan är vacker både utan och innan. Framför den adversativa konjunktionen men, då den före- gås eller efterföljes af längre satsföreningar. Föräldrar- na, hvilka bo i Stockholm, äro hederliga menniskorf men bar- nen, som hafva rest till Amerika, der de försökt slå sig fram, åtnjuta ingen aktning.

Ganska ofta i satsbindnin- gar före konklusiva satser. Digitized by Google - 78 - 3. Ofta i längre satsförenin- gar mellan försats och eftersats. I kortare satsförenin- ningar af detta slag användes nästan alltid komma. Mellan grupper af ord och siffror samt mellan sats- förbindelser, hvilka innehålla flere bisatser, mellanmeningar e. Man undvike slöseri med detta skiljetecken! Framför direkt anf öring, som har anföringsord framför sig. Du skall icke dräpa! Framför indelningar, exem- pel, förklaringar, bevis o.

Partiklarna äro af tre slag: Det fin- nes många slags löfträd: År valdes två påfvar: När ord eller satser, hvilka stå såsom exempel, för- klaringar o. Digitized by Google 3. Någon gång mellan längre för- och eftersatser, hvilkas un- deraf delningar äro åtskilda genom semikolon.

Men pe- rioder, som göra ett sådant bruk af kolon behöfligt, blifva nästan alltid tunga och böra fÖr den ekuU endast i nödfall användas. Såsom förkortningstecken inutivissa ord. Nyttja icke kolon så- som förkortnin gstecken i slutet af ord! De nyttjas för att af skilj a ord och satser, som äro inskjutna i tex- ten, men icke utgöra nödvän- diga delar af sammanhanget hänvisningar, förklaringar, korta anmärkningar, frågor o.

Plåt o Platon var en stor filosof. Vid Bogesund nu Ul- ricehamn blef Sten Sture död- ligt sårad. Vasa äfven kal- ladt Nikolaistad är beläget i Finland. Som barn fruk- tade han alltid — och hans far- hågor hafva sedan alltför ofta, ja nästan dagligen, besannats — att råka ut för elaka men- niskor. Vid nottecken användes ibland onödigtvis ena hälften af en pa- rentes. För att af skilja kortare satser och ordförbindel- ser bör man hälst nyttja paren- teser. Omkring längre parente- tiska inskjutningar satser och ord, som icke stå i direkt grammatisk förbindelse med me- ningens öfriga innehåll lämpar sig tankstreck bäst.

Klämmer bör användas vid inneslutningar i citerad text. Man bör skrif va: Paulus kallade sig hedningar- nas apostel icke ». Hopen uppstämde följande psalm: Vår Gud är oss ert väl- dig borg.

Vid kortare paren- tetiska inskjutningar, som inne- hålla exempel eller förklaringar, sättes ofta komma. A« 10 och Endast i nödfall får man sätta ett inneslutnings- tecken inom ett annat, och det är då bäst att sätta parentes eller klämmer inom tankstreck, Digitized by Google 80 - och klämmer inom parentes. Stundom kan man genom »det vill säga» d. Hvad som står inom inneslutningstecken bör läsas med annan ton än den kringstående texten.

Utom i de fall, då in- neslutningstecknen närmast mot- svara kommata, böra de ej inverka på interpunktionen i öfrigt. Här i staden gästar en främling ~- till natio- naliteten är han engelsman — , hvars älskvärdhet gör starkt in- tryck på alla.

De båda fält- herrarna — hvilka för öfrigt ej kunna jämföras — dogo samma år. Med inneslutnings- tecken bör i vanlig skrift spar- samhet iakttagas. Enkelt tankstreck — sättes 1. Då slutet af ett yttrande afsigtligt utelemnas. Jag skall infinna mig, om —. I detta fall nyttjas stundom två eller flere tankstreck eller flere punkter. Framför ord, som äro äm- nade att innehålla någonting öf- verraskande, och stundom fram- för starka uttryck.

I dialoger, när man ej ut- sätter de talande personernas namn, titel eller motsvarande pronomen jämte anf öringsord. Stundom framför tvära öf- vergångar i satsbyggnaden ana- koluter. Då saken är af så ringa vigt och då alla dina vänner råda dig att förlikas med din motpart — hvarför då fortsätta processen?

Inuti stycken för att för- medla öfvergångar mellan vigti- gare af delningar, när man af en eller annan orsak, t. Framför ord eller ordför- bindelser, som innehålla en sam- manfattning af flere olika sats- delar eller satser. Föräl- drar , syskon, vänner, kamrater ~- alla öfvergaf han. Emellan siffror, när man vill beteckna ett ungefärligt tal eller en begränsning. Emellan namnen på änd- punkter och hufvTidBtationer i samfärdslinier.

I vanliga fall be- höfves icke tankstreck efter punkt, frågetecken och utrops- tecken, ej häller i slutet af me- ningar och stycken. Slösa ej med tank- streck och tillse särskildt, att ej många sådana med olika bety- delse få plats i samma period eller i ett sammanhängande stycke! Detta skiljetecken bör ej häller nyttjas i stället för kolon, semikolon eller komma. Dubbelt tankstreck nytt- jas ofta såsom parentestecken.

Stundom, ehuru nu- mera ej ofta, sättes anförings- tecken framför ibland jämväl efter hvarje rad i ett citeradt längre stycke. Om i början, i slutet eller inuti ett citat ord utelemnas, hvilka anses vara för läsaren be- kanta eller äro för tillfället obe- höfliga, plägar man sätta några streck eller punkter i stället för de uteslutna orden.

För öfrigt må i citat inga ändringar eller uteslutningar göras. Om endast början af en mening elldf ett längre stycke anföres och allt det öfriga utelemnas, är det bäst att, der citatet slutar, sätta o.

Ett vanligt fel är att sätta citationstecken omkring indirekt anföring, ehuru ordfor- mer och satsföljd äro ändrade, nya ord tillagda o.

Man får ej skrifva: Det är rik- tigt att skrifva: Vid anföring af bok- titlar, bibelställen, allmänt be- kanta ordspråk och talesätt m. Vid titlar på böc- ker o. Fritjofs saga af Tegnér. För de citat en författare nyttjar spm stöd för sin egen framställning eller utan reservation anför måste han an- ses skyldig att bära ansvaret, äfven hvad språkbehandlingen vidkommer. Bok"y musik" och pappershan" del. Ref"orm till skillnad från reform, förbättring.

Sammansättnings- del, som utgöres af siflEror eller enstaka bokstäfver, bör alltid ge- nom bindestreck förenas med den öfriga delen af ordet. Vid 10"tiden {icke »vid 10 ti- den» eller »vid 1 Otiden». Vid uppläsning återgifves det genom orden »lika, med». Palmen, Eugéne, Rhöne; idé, patén, galer, niéce, myatér, döm, Paragraftecken § nytt- jas för att beteckna smärre af- delningar i skrift lagar, proto- koll m.

Der i regeln flere noter före- komma å hvarje sida, användas dock hällre siffror som nottec- ken, hvarvid man å hvarje sida börjar med 1. En stjerna brukas der jämte för att beteckna »född».

Erik Gustaf Geijer, « Flere stjérnor användas såsom minustecken i stället för tank- streck eller punkter. Kors användes äfven för att beteckna »död» adj. Vid uppläsning kan det återgifvas med »det är», »det vill säga», »eller» o. Van- ligen sättes förklaringstecknet, jämte förklaringen, inom paren- tes. Dito-teeken motsvarar »dito», »detsamma», »dersamma- städes» »ibidem» och sättes un- der ortnamn äfvensom någon gång under personnamn.

Digitized by Google Abel, Ä, notarie. Dahn, E,, student, ffjo. Detta tecken bör ej sättas under andra slags ord eller enskilda bokstäfver, t. Särskilda skriftecken, motsvarande hela ord och ut- tryck, nyttjas i många andra fall.

Om mellanrum i skrift. Så- dana afdelningar betecknas der- jämte stundom genom siffror eller bokstäfver. I dialoger böra de sär- skilda personernas yttranden be- gynna ny rad, och i synnerhet om öfvergångarna ej på annat sätt förmedlas, måste tankstreck sättas framför början af hvarje replik. Strofer skiljas genom en eller flere radbredders mellan- rum. I skrift, sällan i tryck, sättas stundom jämväl längre streck eller kors stjernor mel- lan stroferna. I bunden stil bör, när ut- rymmet det tillåter, hvarje sär- skild vers begynna ny rad.

Ingen påbörjad sida må innehålla mindre än två rader oberäknadt datering, höflighets- uttryck, underskrift m. Understrykning med ett eller flere streck af ord eller bokstäfver sker för att ådraga dem särskild uppmärksamhet. I tryck motsvaras understryknin- ningen af rubrikstil större ty- per , fetstil, versaler typer af stora alfabetet samt spärrad eller kursiverad stil. Onödiga understrykningar verka störande i stället för upp- lysande.

För slutartikelns an- vändning i appellativa substantiv gälla följande regler. Maskulina och feminina substantiv, hvilka sluta på kon- sonant, äf vensom främmande fe- mininer på betonadt -i hafva -en. I hvardagSBpråket och i vers få några maskuliner och femininer på -I och -r stun- dom endast -n.

I skrift sättes då, företrädesvis i de enstafviga or- den, ofta apostrof före artikeln. Adeln, handeln, skyffeln; eskadern, modem, vin- tern, ådern; lektorti, professorn stundom lektoren, prof essoren ; purpurn, turtum; bägarn bä- garen , sommarn sommaren ; kamrern jfr kamreraren , offi- cern jfr officeraren , sektem jfr sekreteraren.

Jämväl ordet moder bortkastar stundom i best. Så någon gång äfven broder och fader samt, ehuru ännu mera sällan, dotter och syster. Deremot hungern, segern, slummern, teatern, vin- tern, åldern, ångern, liksom kap- seln, tröskeln o. I Finland, och nå- gon j;ång. Ha någonting i hand. Han gick till botten. Neutrala subBtantiv, hvilka sluta på konsonant eller på lång vokal, få i sing.

Albu- met, bandet, bantleret, dussinet, fruntimret sif fruntimmer y hem- manety häradet, lexikonet, lifvet af lif ; pansar et y vettet; biet, boet, batteriet, partiet. Neutra på kort -el, -en och -er utom bäcken och papper bortkasta slutstafvelsens e. Haglety taglet, tecknet, vattnet, gallret, fönstret, mönst- ret; men bäckenet, papperet. Låneord på -eum och -ium bortkasta i bestämda formen -M?

Äteneet, jubileet, lyceet, mausoleet, museet; evan- geliet, gymnasiet, kollegiet, kon- sistoriet , laboratoriet , semina- riet. Så äfven gangliet af gan- glion. Dessa och andra dylika ord kunna dock förblifva oförändrade i bestämd ställning. Han satt på gymnasium i tre år. Formerna »bit» af bi , »bot» af bo , »fröt», »för- räderit», »knät», »partit», »rän- terit», »röt» af ro , »stråt» af strå , »trät» af trä o.

Ansigtet, hjertat, ögat, mottot af motto , pianot, tempot, B. Maskulina och feminina substantiv med obest. Denna vidsträckta användning af -na öfverensstämmer med tal- språket, har i viss mån stöd af bruket i äldre tider, är på de senare åren iakttagen af många framstående författare och före- ter inga svårigheter vid tillämp- ningen.

I skrift göra sig dock i detta fall äfven andra regler gällande. Mången iakttager ännu det förr nästan allmänna bruket att som slutartikel i pluralis använda -ne vid substantiv med obest.

Enligt andra böra alla ma- skulina subst. Somliga åter lägga än- deisen -na äfven till maskuliner på -er, men -ne till öfriga ma- skuliner, således fötterna, men tankarne. Ibland får man se neutra på -eri samt främmande neutra på -i böjda såsom bi, bo o.

Till förekommande af förvexling låter man vissa subst. Borgarena, domar ena t fiskarena, hökarena, ringarena, stackarena, svärma- rena af borgare, domare, fiskare, hökare, ringare, stackare, svär- mare , till skillnad från borgarna, domarna, fiskarna, hökarna, rin- garna, stackarna, svärmarna af borg, dom, fisk, hök, ring, stack, svärm.

H vardagsspråket i de flesta svenska provinser tillå- ter, för det i nästföregående anm. I orden mu- rare, segrare, vexlare och stämp- lar e är, af olika skäl, inskjut- ning af r omöjlig.

Orden man, gås, lus, mus alla med omljud hafva i plur. Formerna »brödren», »böndren», »fädren», »föttren», »gettren», »händren», »kindren», »stängren», »tändren», »andren», »ört ren» m. Änsigtena, rikena, yrkena; bina o. Hufvud har ofta plur. H var dagsform en »huf- ven», af »hufve», heter regel- mässigt i best. Ifrå- gavarande former bildas i ana- logi med binay knäna, rikena o. I vårdadt språk böra de undvikas. Några ord få slutar- tikel i plur.

Familjenamn hafva i re- geln icke slutartikel i sing. I nyare skrift är det endast några enstafviga samt åtskilliga två- stafviga på -e företrädesvis hi- storiska namn , som förekomma i bestämd form, bl. Görtzen, och Sturen, I äldre böcker der- emot finner man flere andra så- dana, t. Anckarströmmen, Lilliebjelken, Bennerfelten, äfven i skriftlig framställning.

I tal- språket få enstafviga namn ofta slutartikel, t. Sammansätt- ningsdelar, som äro neutra, böjas dervid som mask. I ord på obe- tonadt -en bortfaller detta i plur. Sprengtporten , Tersme- dama sing.

Ter smeden , Då titeln förekommer en- sam i st. Skall kyrkoherden predika jul- dagen? Följande titlar använ- das i nämnda fall utan artikel. De som föregås af geni- tiver eders, era. Ers ma- jestät har blott att befalla! Främmande ord på -« med tonvigt på slutstafvelsen samt latinska på -us baron. Har kapten be- gärt af sked f Kommer nämnde- man från tinget f Som notarius publikus vill. Orden på -us äro i denna ställning besvärliga och nyttjas derför ej ofta.

Orden fröken, madam, mam- sell och mäster. Madam har sålt kela blomsterförrådet , tror jag. Farbror kan gärna hjelpa mig lite! Kusin är alltid så elak! I samma former nyttjas de flesta af dessa titlar äfven for att beteckna tredje personen. Det he- ter likväl Hans majestät kongl, höghet, excellens o. Ordet herre antager i denna ställning alltid formen herm, utom när det betecknar Gud Herren.

Då en titel nyttjas som tilltalsord och föregås af orden herr eller fru. Har herr landshöfdingen amiralen, docen- ten, grefven, kommissarien, pa- storn ännu hört den nya operan f Vill fru doktorinnan låna Tho- rilds arbeten f Anm. För att beteckna 2: Or- den på -US hafva obest. Behagar herr kapten stiga in! Herr be- fallningsman har lofvat komma. När en titel föregår orden herr, fru eller fröken. Ba- taljonsläkaren herr- doktor X, Presidenten herr friherre Y.

Fi- losofie doktorn fröken Z. När en titel och derefter ett nomen proprium stå tillsam- mans, vare sig de beteckna 2: Undantag från denna regel äro a. Utländska titlar på -n med lång slutstaf velse se 1. Har patron Stål afyttrat sitt jemf Baron Berzelius afled Utländska titlar på -al, -or och -ör: Ge- neral von Döbeln.

De flesta två- och flerstaf- viga ord med tonvigt på andra Digitized by Google — 90 eller tredje etafvelsen från slutet, bl. Sammansättningarna med man hafva i detta fall obe- stämd form, då de nyttjas i till- tal, men bestämd eller obestämd form — allt efter som fram- ställningen är mera högtidlig eller mera hvardaglig — , närde beteckna en omtalad person.

Är lagman Berg raskf Befall- ningsman B, är död. Ålder- mannen Germund Börjesson är en bra karl. I hvardagsspråket och stundom äfven i skrift för- lora orden på -are samt herre, furste och grefve i vissa fall sitt e och nyttjas då utan arti- kel. Med anslutning till bruket i Danmark och Norge skrifva somliga i detta fall alla titlar i obestämd form adjunkt A,, docent B.